Indhold

Dette afsnit omtaler visse tilskudsbeløb, som helt eller delvist kan betale for købet af afskrivningsberettigede aktiver, der samtidig kan straksfradrages.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Baggrund for reglen
  • Tilskudstype
  • Beskatning af tilskud, herunder beskatningstidspunkt
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Modtageren af en række nærmere opregnede tilskud kan med disse som hel eller delvis betaling anskaffe afskrivningsberettigede aktiver. Se AL § 44 stk. 1.

Baggrund for reglen

Formålet med reglen er

  • at få erhvervene til at udvikle sig bedre på øerne og i områder, hvor industrien går tilbage, og
  • at få uddelt flere tilskud til aktiviteter, der får erhvervsvirksomheder til bedre at udnytte og dermed spare på energien.

Tilskudstype

Tilskuddet ydes både som en betaling til køb af et afskrivningsberettiget aktiv og som et straksfradrag i forbindelse med virksomhedens indkomstopgørelse.

Beskatning af tilskud, herunder beskatningstidspunkt

De tilskud, som er nævnt i AL § 44, stk. 1, er skattepligtige efter SL § 4, fordi tilskuddene ikke positivt er fritaget fra beskatning i andre love.

Skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor den erhvervsdrivende har vundet endelig ret til tilskuddet.

Til gengæld kan udgifterne til de afskrivningsberettigede aktiver, som er betalt med de opregnede tilskud, straksafskrives i den erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst for det år, aktiverne er anskaffet. Se AL § 44, stk. 2.

Disse straksafskrivninger behandles som skattemæssige afskrivninger. Se AL § 44, stk. 3.

Når den erhvervsdrivende har straksafskrevet på aktivets anskaffelsessum, kan den pågældende kun afskrive skattemæssigt på den del af anskaffelsessummen, der resterer, efter at have trukket det straksafskrevne beløb fra. Se AL § 44, stk. 4.

Se også

Se også afsnit C.C.2.4.5.6 om straksafskrivning af aktiver, når udgifter er betalt ved visse tilskud.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse Afgørelsen i stikord Kommentarer
Skatterådet
 SKM2017.629.SR

Skatterådet besvarer en række spørgsmål vedrørende tidspunktet for beskatning af tilskud efter lov om Landdistriktsfonden og straksafskrivning efter AL § 44 af udgifter til anskaffelser af aktiver, der betales med de pågældende tilskudsbeløb.

I besvarelsen forudsætter Skatterådet, at tilskud skal henføres til beskatning i det indkomstår, hvor den skattepligtige har modtaget tilsagn om at have ret til at modtage et tilskud af en bestemt størrelse, og beløbet kan gøres endeligt op.

Det forudsættes endvidere, at den skattepligtige i anskaffelsesåret har adgang til at straksafskrive udgiften til køb af aktivet, når retserhvervelsen til tilskudsbeløbet er indtrådt, og at straksafskrivning efter AL § 44 skal foretages i det indkomstår, hvor aktivet anskaffes i afskrivningslovens forstand.

I besvarelsen udtaler Skatterådet vejledende, at der kan ske genoptagelse med henblik på, at anskaffelsesudgiften straksafskrives, hvis den skattepligtige anskaffer aktiver, før der erhverves ret til tilskuddet.