Indhold

Dette afsnit beskriver kort, hvad der skattemæssigt gælder for en række tilskud, som staten yder, til ejere af fast ejendom.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Tilskudstypen
  • Fradrag for udgifter mv., der er dækket af tilskud
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

En række tilskud på ejendoms- og miljøområdet er gjort skattefrie for modtageren. Se LL § 7 F, stk. 1. Det gælder bl.a. bestemte tilskud, der gives efter lov om byfornyelse og boligforbedring.

Dog kan nogle af tilskuddene blive "genbeskattet", fordi de kan reducere:

  • Fradragsretten for driftsomkostninger efter fx SL § 6, stk. 1, litra a
  • Afskrivningsgrundlaget efter afskrivningsloven
  • Anskaffelsessummen for fast ejendom, som er skattepligtig efter ejendomsavancebeskatningsloven eller statsskatteloven.

Se LL § 7 F, stk. 2.

Tilskudstypen

Tilskuddet ydes ved betaling til ejerne af fast ejendom, og den nærmere procedure og betingelser for tilskuddet er reguleret i de respektive love, som er nævnt i LL § 7 F.

Fradrag for udgifter mv., der er dækket af tilskud

Den del af udgifterne, som svarer til tilskud mv., der er skattefrie efter LL § 7 F, stk. 1, kan ikke trækkes fra ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Disse udgifter kan heller ikke regnes med, når grundlaget for skattemæssige afskrivninger opgøres. Det samme gælder, når den skattepligtige fortjeneste eller tabet skal opgøres i forbindelse med afståelse af den faste ejendom. Se LL § 7 F, stk. 2.

Se også

Se også afsnit C.H.3.2.2.4 om tilskud til ejere af fast ejendom efter LL § 7 F.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2017.511.SR

Vederlag modtaget for overdragelse af retten til at indrapportere energibesparelser skulle ikke medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. LL § 7 F, stk. 1.

SKM2017.487.SR Tilskud modtaget på baggrund af aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats er omfattet af LL § 7 F, stk. 1.
SKM2012.752.SR Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger, som deltager i et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor Spørgers bolig blev energirenoveret, ikke ville blive beskattet af de øvrige projektdeltageres bidrag. Det omhandlede tilskud var ikke gjort skattefrit.