åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver helt overordnet, hvad der skal forstås ved tilskud, og på hvilken måde tilskuddene bliver givet, samt de generelle regler for tilskud og skattepligt heraf. Endelig beskrives, hvad der karakteriserer tilskudsreglerne, og hvad der bør undersøges i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt og hvornår et tilskud er skattepligtigt.

Afsnittet indeholder:

 • Tilskud og tilskudstyper
 • Tilskud og skattepligt
 • Karakteristika ved tilskud og undersøgelser i forbindelse med eventuel beskatning af tilskud
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Tilskud og tilskudstyper

Ved tilskud forstås, at en person eller institution modtager økonomisk støtte til et bestemt formål, som giveren ønsker at fremme. Giveren er normalt det offentlige, og tilskuddene kan både være danske og udenlandske, herunder støtte fra EU.

Tilskud kan ydes på forskellige måder:

 • Som betaling
 • Som fradrag i den skattepligtige indkomst.

Tilskuddets værdi for modtageren kan også øges ved at begunstige tilskuddet skattemæssigt ved fx:

 • At fritage tilskuddet for beskatning
 • At udsætte tidspunktet for beskatning af tilskud
 • At fremrykke fradragstidspunktet.

Tilskud og skattepligt

Tilskud er normalt skattepligtige for modtageren, fordi det anses for en indtægt og derfor indgår som en del af de samlede årsindtægter, der er skattepligtig indkomst. Se SL § 4, og SKM2012.212.SR. I sagen bekræftede Skatterådet, at et tilskud til fremme af solenergi var skattepligtigt og samtidig kunne afskrives med 25 pct. af anskaffelsessummen før tilskud.

Der er dog undtagelser fra skattepligten fx:

 • Forøgelse af formuen, se SL § 5, litra a, med de modifikationer, der fremgår af senere lovgivning på særlige områder, fx ejendomsavancebeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven
 • Gaver, der hører under gaveafgiftslovgivningen. Se SL § 5, litra b
 • Skattefritagelser i skattelove, fx ligningsloven
 • Skattefritagelser i visse tilskudslove.

Karakteristika ved tilskud og undersøgelser i forbindelse med eventuel beskatning af tilskud

Tilskud er meget ofte af tidsbegrænset karakter, fx tilskud til projekter, og den pågældende tilskudslov omfatter ofte tilsagn om tilskud, der er givet, inden tilskudsloven er ophævet.

Tilskud gives, som nævnt ovenfor, på flere forskellige måder og undertiden med skattebegunstigelse.

Når et tilskuds skatteretlige behandling skal klarlægges, er det derfor nødvendigt at undersøge følgende:

 • Om den relevante tilskudslov fortsat er gældende/aktuel, herunder om alle tilsagnene er udnyttet (spørg det pågældende ministerium, der står for tilskudsloven)
 • Om tilskudsloven regulerer beskatning mv. af tilskud, herunder hvorledes tilskuddet beskattes, om det er skattefrit, eller beskatningen af tilskuddet er udskudt
 • Om skattelovgivningen, fx ligningsloven, regulerer tilskud specifikt med hensyn til fx skattebegunstigelse, skattefrihed eller udskudt beskatningstidspunkt.

Hvis hverken selve tilskudsloven eller en lov uden for tilskudsloven omtaler en særlig skattemæssig behandling af det pågældende tilskud, anses det for skattepligtigt som al øvrig indkomst efter SL § 4. Se SKM2012.602.SR,  der anså et tilskud vedrørende et EU-projekt til små og mellemstore virksomheder, der ansatte personer fra et andet EU land og i den forbindelse satte et kursus-/integrationsprogram i gang, for skattepligtigt for den modtagende virksomhed. Betragtningen var, at de udgifter, som tilskuddet dækkede, blev anset for driftsudgifter, som virksomheden kan trække fra efter SL § 6, stk. 1, litra a.

Tilskud beskattes normalt, når modtageren har vundet endelig ret til tilskuddet. Se LSRM 1984, 162 LSR.

Se også

 • C.C.2.5.3.2.10 om beskatningstidspunktet og SKM2003.352.LSR, der handler om, hvornår en modtager af fragtstøtte skulle beskattes af beløbet
 • A.A.13.14 om den skattemæssige behandling af omkostningsgodtgørelse, herunder tredjemandstilskud, jf. LL § 7 Q
 • C.C.4.4.10 om tilskud og støtte inden for landbruget. 
 • C.C.2.5.3.2.10 om tilskud under coronapandemien

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelser

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser og -afgørelser

LSRM 1984, 162 LSR

En gårdejer, blev anset for at have vundet endelig ret til et statstilskud til energibesparende foranstaltninger allerede på det tidspunkt, hvor Teknologistyrelsen havde sendt besked til gårdejeren om, at tilskuddet ville blive udbetalt til ham gennem Statens Regnskabsdirektorat efter en ekspeditionstid på ca. 14 dage. Beskedtidspunktet og det faktiske udbetalingstidspunkt lå i hvert sit indkomstår. Han blev derfor beskattet på det tidligste af de to tidspunkter.

Skatterådet
SKM2012.602.SR Et tilskud vedrørende et EU-projekt til små og mellemstore virksomheder, der ansatte personer fra andre EU lande og som skulle dække kursus- og integrationsudgifter til personer fra andre EU lande, som de ansatte, blev anset for skattepligtig indkomst for virksomhederne. Udgifterne blev anset for fradragsberettigede driftsudgifter efter SL § 6, stk. 1, litra a.

SKM2012.212.SR

Et tilskud, som skulle fremme solenergi er skattepligtigt i anskaffelsesåret, og solcelleanlægget kan samtidig afskrives med 25 pct. af anskaffelsessummen før tilskud.