åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Hvis den selvstændigt erhvervsdrivende bilsælger bruger reglerne i virksomhedsordningen, beskattes han af fri bil efter LL § 16, jf. VSL § 1, stk. 3, 6. pkt.

Dette afsnit beskriver, hvordan den selvstændigt erhvervsdrivende bilsælger beskattes, når han er uden for virksomhedsordningen og bruger virksomhedens salgsbiler privat. Afsnittet omtaler nærmere, hvilke selvstændigt erhvervsdrivende og hvilke biler, reglen gælder for. Endelig behandles, hvordan man opgør omfanget af brugen og værdiansætter den. Til sidst beskrives, hvordan reglen virker skattemæssigt.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • Begrundelse for reglen
 • Omfattede virksomheder
 • Omfattede biler
 • Opgørelse af den private kørsel
 • Værdiansættelse af den private kørsel
 • Skattemæssig virkning
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Bilforhandlere, der bruger de biler, som er beregnet til at skulle sælges, beskattes af værdien af den private brug. Se SL § 4 a.

Har bilforhandleren ikke ført løbende regnskab med omfanget af sin private kørsel, ansættes den efter et skøn.

De nærmere regler for skønnet og betingelser findes i Ligningsrådets anvisning. Se TfS 2000,702 LR, som er indarbejdet i de årlige SKM-meddelelser om værdiansættelse af forskellige skønsposter for erhvervsdrivende. Se fx  SKM2021.643.SKTST for 2022, SKM2022.572.SKTST for 2023 og ►SKM2023.564.SKTST for 2024◄.

Begrundelse for reglen

Reglen sikrer, at kun de udgifter, som er anvendt til erhvervsmæssige formål - nemlig at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten i virksomheden - trækkes fra ved indkomstopgørelsen som erhvervsmæssige driftsomkostninger i det aktuelle indkomstår. Efter SL § 6, stk. 1, litra a, er det kun de udgifter, der er medgået til virksomhedens indtjening (omsætningen), dvs. udgifter til årets vareforbrug, lønninger og øvrige omkostninger, der er fradragsberettigede som driftsomkostninger i det aktuelle indkomstår.

Reglen forudsætter, at bilsælgeren har fratrukket alle omkostninger i virksomheden som erhvervsmæssige. Den selvstændige bilsælger skal derfor opgøre værdien af de udgifter, som knytter sig til bilsælgerens private anvendelse.

Omfattede virksomheder

Det er en betingelse, at den selvstændigt erhvervsdrivende:

 • handler med biler, herunder brugte,
 • ikke har ført kørebog, som kan danne grundlag for at fastslå, hvor meget der er kørt privat i bilerne, og
 • heller ikke kan fremlægge anden form for fyldestgørende dokumentation for omfanget af den private kørsel i bilerne.

Omfattede biler

Bilerne må højst have en salgspris på 300.000 kr. Med andre ord er biler, der har en salgspris på over 300.000 kr., ikke omfattet af reglen.

Bilerne skal indgå i virksomhedens varelager, dvs. være omsætningsaktiver og med andre ord indgå i virksomheden med henblik på at skulle sælges.

Eksempel

En blandet benyttet bil, som bruges i virksomheden, fx til ærindekørsel, og som forhandleren også bruger privat, er ikke et omsætningsaktiv, men et blandet benyttet driftsmiddel, der falder uden for de skitserede regler.

Opgørelse af den private kørsel

Den private kørsel fastsættes, medmindre særlige forhold gør sig gældende, skønsmæssigt til 8.000 km årligt. Hertil lægges kørsel mellem hjem og arbejde og kørsel til eventuel fritidsbolig eller lignende.

Værdiansættelse af den private kørsel

Værdien af den private kørsel ansættes ved at gange den skønsmæssigt opgjorte private brug på 8.000 km årligt med tillæg af kørsel mellem hjem og arbejde samt kørsel til eventuel fritidsbolig med den til enhver tid gældende kilometertakst for befordringsgodtgørelse og skattefri godtgørelse.

Kilometertaksterne er fra den ►1. januar 2024 til den 31. december 2024◄ følgende:

 • Kørsel til og med 20.000 km årligt: ►3,79◄ kr. pr. km.
 • Kørsel ud over 20.000 km årligt: ►2,23◄ kr. pr. km.

Se § 4 i ►Bekendtgørelse nr. 1312 af 21. november 2023◄ om Skatterådets satser vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

Se også

Se også afsnit C.A.4.3.3.3 om øvrige betingelser for at få skattefri befordringsgodtgørelse.

Skattemæssig virkning

Den skønnede værdi af privat kørsel i virksomhedens salgsvogn(e), er skattepligtig indtægt for den erhvervsdrivende, nærmere bestemt som overskud af virksomhed, der er arbejdsmarkedsbidragspligtig efter AMBL § 4, stk.1, jf. PSL § 3, stk. 1.

Den erhvervsdrivende bilforhandler kan fuldt ud fratrække samtlige afholdte driftsomkostninger vedrørende den privat benyttede salgsbil.

Bemærk

 • Biler, hvis salgspris overstiger 300.000 kr., er ikke omfattet af anvisningen. Værdien af den private anvendelse af disse biler beskattes efter en konkret vurdering, hvor bl.a. bilens markedsværdi indgår som en væsentlig faktor.
 • Biler, der indgår i virksomhedens driftsmateriel, er ikke omfattet af anvisningen. De behandles som et blandet benyttet driftsmiddel, hvor afskrivninger og omkostninger i øvrigt for den private andel anses for private ikke fradragsberettigede omkostninger. Se SL § 6 a, in fine.

Se også

Se også afsnit C.C.5.2.2.9.2, som beskriver, at selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen og kører privat i salgsbiler, beskattes efter LL § 16, jf. VSL § 1, stk. 3, 6. punktum.

Se også afsnit C.A.5.14.1 om beskatning af fri bil.