åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.A.4.1.6 Opgørelse og afregning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om virksomhedernes opgørelse og afregning af mineralolieafgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde for oplagshavere
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde vedrørende spildolie fra skibe
 • Opgørelse af den afgiftspligtige mængde for registrerede varemodtagere og autoriserede modtagere
 • Regnskab
 • Fjernsalg.

Se også

Se også afsnit E.A.1 "Generelt om punktafgifter", særligt om angivelse og afregning af afgifter og om opgørelse af den afgiftspligtige værdi.

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden er måneden. Se MINAL § 6.

Se også

Se også OPKL §§ 2-8.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde for oplagshavere

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde særskilt for hvert vareområde, som er omfattet af virksomhedens autorisation.

Et eksempel er en virksomhed, der er autoriseret som oplagshaver for benzin og karburatorvæske. Virksomheden skal udarbejde to opgørelser. Se mere om dette i afsnit E.A.4.1.4 "Virksomheder omfattet af reglerne".

Udleveringsmetoden: Virksomheder, som hovedsageligt sælger afgiftspligtige varer

Autoriserede oplagshavere skal opgøre den afgiftspligtige mængde for en afgiftsperiode som den mængde afgiftspligtige varer med tillæg af svind og lignende, der er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg. Opgørelsesmetoden kaldes udleveringsmetoden og gælder for virksomheder, som hovedsageligt sælger afgiftspligtige varer. Se MINAL § 7, stk. 1.

Den afgiftspligtige mængde for en måned skal opgøres som den mængde afgiftspligtige varer, der er udleveret fra virksomhedens godkendte anlæg. Ved opgørelsen medregnes

 • varer, der er fremstillet af virksomheden
 • ubeskattede varer, der er tilført virksomheden fra udlandet
 • varer fra andre autoriserede virksomheder
 • varer fra virksomheder, der har bevilling fra Skattestyrelsen til at foretage sådanne leverancer mod godtgørelse af afgift.

Se MINAL § 7, stk. 7.

Registrerede farvningsvirksomheder skal anvende udleveringsmetoden. Se MINAL § 7, stk. 4.

Opgørelsen skal omfatte enhver udlevering i månedens løb af afgiftspligtige varer, herunder udlevering til egne salgsanlæg for detailsalg af motorbrændstoffer, fyringsolie og andre mineralolieprodukter. Dette gælder, uanset om udleveringen sker for virksomhedens egen regning eller for anden regning, og uanset om varerne er endeligt solgt eller leveret i konsignation eller på anden måde. Varer, der udleveres uden betaling, skal også medregnes.

Med udlevering sidestilles som hovedregel fakturering, så den afgiftspligtige mængde er de i måneden fakturerede afgiftspligtige varer. Det er dog en forudsætning, at faktureringen sker umiddelbart efter leverancen dvs. i praksis en til to dage efter leveringen.

Virksomhedens forbrug af egne varer sidestilles med udlevering.

Dette gælder fx varer, virksomheden har anvendt

 • som motorbrændstof
 • til opvarmning med videre
 • til indehaverens privatforbrug
 • til opvarmning af funktionærboliger med videre
 • til andre formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer og ydelser.

Ifølge administrativ praksis kan virksomheder, der benytter udleveringsmetoden ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde indtil videre fradrage mængden af afgiftspligtige varer, i den udstrækning, der kan ske godtgørelse af afgiften efter MINAL § 11 og § 11 a. Virksomheden skal dog betale afgift af varer, som der ikke opnås afgiftsgodtgørelse for efter MINAL § 11 a.

Hvis virksomheden udleverer afgiftspligtige varer til andre oplagringsanlæg end de normale, kan Skattestyrelsen bestemme, at udleveringen finder sted ved modtagelsen af de afgiftspligtige varer i de normale oplagringsanlæg. Se MINAL § 7, stk. 8. Bestemmelsen gælder i tilfælde af, at en virksomhed inden en afgiftsforhøjelse hos en registreret oplagshaver indkøber store mængder mineralolieprodukter mv., som derfor ikke leveres til virksomhedens egne anlæg, men evt. opbevares midlertidigt hos leverandøren. I dette tilfælde kan Skattestyrelsen bestemme, at udleveringen fra den registrerede virksomhed og dermed tidspunktet for afgiftsberigtigelsen, dvs. tidspunktet for fastsættelse af afgiftens størrelse, først anses for at være sket, når mineralolieprodukterne mv. fysisk leveres til virksomhedens egne anlæg.

Forbrugsmetoden: Virksomheder, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger afgiftspligtige varer

Autoriserede oplagshavere, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang afsætter afgiftspligtige varer, skal opgøre den afgiftspligtige mængde som den mængde afgiftspligtige varer, der i perioden er tilført virksomhedens godkendte anlæg, med tillæg af den formindskelse eller fradrag af den forøgelse, der i perioden er sket i lagerbeholdningerne i disse anlæg. Opgørelsesmetoden kaldes for forbrugsmetoden og gælder for virksomheder, som ikke eller kun i uvæsentligt omfang sælger afgiftspligtige varer. Se MINAL § 7, stk. 2.

Den afgiftspligtige mængde for en måned skal opgøres som den mængde ubeskattede varer, der er tilført virksomhedens godkendte anlæg reguleret for lagerforskydning i månedens løb.

Den afgiftspligtige mængde opgøres således:

Opmålt beholdning ved månedens begyndelse

+ modtaget eller importeret fra udlandet

+ indkøb her i landet af ubeskattede varer

- afgiftsfri udlevering efter reglerne herom

- opmålt beholdning ved månedens slutning

= den afgiftspligtige mængde

Ved opgørelsen medregnes enhver tilgang i afgiftsperioden af varer, som ubeskattet er tilført virksomheden

 • fra udlandet
 • fra andre autoriserede virksomheder
 • fra andre virksomheder, der har bevilling fra Skattestyrelsen til at foretage sådanne leverancer mod godtgørelse af afgift.

Mellemhandlere og forbrugsregistrerede virksomheder skal opgøre den afgiftspligtige mængde efter forbrugsperioden. Se MINAL § 7, stk. 2 og afsnit E.A.4.1.4 "Virksomheder omfattet af reglerne" i afsnittet "Oplagshavere", hvor der er flere oplysninger om mellemhandlere og forbrugsregistrerede virksomheder.

Virksomheder, der benytter forbrugsmetoden ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, kan yderligere fradrage mængden af varer i den udstrækning, der kan ske godtgørelse efter MINAL § 11 og § 11 a. Se MINAL § 8, stk. 2. Virksomheden skal dog betale afgift af varer, som der ikke kan opnås godtgørelse for efter MINAL § 11 a.

Fradrag efter udleveringsmetoden og efter forbrugsmetoden

I den afgiftspligtige mængde opgjort efter MINAL § 7, stk. 1 og 2 fradrages

 • varer, der tilføres en anden autoriseret oplagshaver. Se MINAL § 3
 • varer, der tilføres en virksomhed, der i andre EU-lande er berettiget til at få dem tilført under suspension af afgiften
 • varer, der udføres til steder uden for EU
 • varer, der er fritaget for afgift. Se MINAL § 9
 • varer, der hos virksomheden eller under transport til og fra virksomheden er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt. Se MINAL § 30, som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.
 • 0,14 pct. af den mængde afgiftspligtig benzin, der udleveres fra den autoriserede oplagshaver, hvis den afgiftspligtige benzin ved udleveringen gennemløber et dampretursystem.

Se MINAL § 8, stk. 1.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde vedrørende spildolie fra skibe

Der gælder særlige regler for opgørelse af den afgiftspligtige mængde for spildolie, hvor afgiften er afhængig af vandindholdet i olie. Se MINAL § 7, stk. 5.

Forarbejdningsvirksomheder, der sikrer, at der sker en løbende ensartet forarbejdning af spildolie, så der kun er små udsving i vandindholdet, kan opgøre vandindholdet på grundlag af en analyse af den forarbejdede spildolie ved hvert kvartals begyndelse. Resultatet af analysen kan herefter lægges til grund for opgørelsen af afgiften af den udleverede mængde spildolie for de tre afgiftsperioder i kvartalet.

Hvis der derimod er tale om betydelige udsving i vandindholdet i den forarbejdede spildolie, skal der foretages en analyse af vandindholdet for hvert parti forarbejdet olie, der tilføres virksomhedens beholdning af forarbejdet spildolie. Hvis virksomheden oplagrer hvert parti forarbejdet olie adskilt fra anden olie, skal opgørelsen af den afgiftspligtige mængde ske på grundlag af det faktiske vandindhold i det pågældende parti olie. Hvis olien oplagres sammen med andre forarbejdede spildolier, skal opgørelsen af spildolieafgiften ske efter en gennemsnitsberegning. Gennemsnitsberegningen sker i så fald efter et såkaldt lagerbalancesystem.

Virksomheder, der beregner vandindholdet i spildolien efter lagerbalancesystemet, kan benytte systemet fra begyndelsen af en afgiftsperiode og skal anvende systemet i en periode på mindst to år.

For spildolie, der tilføres lageret, opgøres vandindholdet efter sælgerens måling eller efter sælgerens lagerbalancesystem dvs. den autoriserede leverandørs fakturerede vandindhold. Det samme gælder, hvis varerne modtages fra udlandet. Hvis varerne forarbejdes, skal opgørelsen foretages på samme måde som ovenfor beskrevet vedrørende forarbejdningsvirksomheder.

For varer, der fraføres lageret, beregnes vandindholdet ved at gange det opgjorte aktuelle vandindhold med mængden af spildolie, der fraføres.

Hver gang, der er tilført lageret spildolie, skal der foretages en ny opgørelse af det samlede lager og af det samlede vandindhold i spildolien.

Eksempel

I dette eksempel er satserne for 2012 anvendt.

En virksomhed har ved begyndelsen af en afgiftsperiode et lager på 1.000 kg spildolie med et vandindhold på 45 pct. Virksomheden får tilført 500 kg olie med et vandindhold på 50 pct. og frafører eller forbruger i perioden 800 kg olie.

Lager primo                         1.000 * 45 pct. =                                      450 kg vand

Tilført lager                          500 kg * 50 pct. =                                     250 kg vand

Samlet lager                         1.000 kg + 500 kg =                                 1.500 kg

Samlet vandindhold              450 kg + 250 kg =                                    700 kg vand

Vandindhold i pct.                700 kg/1.500 kg =                                     46,7 %

Fraført lager                         800 kg à 46,7 pct. vand      

Beregning af afgift:

Energiafgift                           800 kg * 2,415 * 70 pct.                           1.352,40 kr.

CO2-afgift                           800 kg * 0,511 * 70 pct.                              286,16 kr.

Andre virksomheder end forarbejdningsvirksomheder skal opgøre afgiften på grundlag af vandindholdet i det enkelte parti spildolie eller efter lagerbalancesystemet. Leverandørens fakturerede vandindhold kan normalt lægges til grund for afgiftsopgørelsen. Dette forudsætter dog, at der er tale om to uafhængige virksomheder, og at vandindholdet har betydning for prisfastsættelsen af olien. Svind, der ikke kan henføres til varens art, skal beskattes.

Opgørelse af den afgiftspligtige mængde for registrerede varemodtagere og autoriserede modtagere

Virksomheder, der er registrerede som varemodtagere eller autoriserede modtagere, skal efter udløbet af hver kalendermåned og senest den 15. i efterfølgende måned angive mængden af varer, som virksomheden har modtaget i månedens løb.

Se MINAL § 7, stk. 3, som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, samt OPKL § 2, stk. 2.

Afgiften for spildolie opgøres på grundlag af vandindholdet i det enkelte parti spildolie. Leverandørens fakturerede vandindhold kan normalt lægges til grund for afgiftsopgørelsen. Det er en forudsætning, at varemodtager og leverandør er to uafhængige virksomheder, samt at vandindholdet har betydning for prisfastsættelsen af olien.

Regnskab

Der gælder særlige regnskabs- og faktureringsregler for mineralolieprodukter, der supplerer de generelle regnskabsregler.

Generelt skal der føres et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelse af afgiften og kontrollen med afregning af afgiften. Regnskabet skal føres for hver afgiftskategori af afgiftspligtige varer således, at der til en hver tid kan redegøres for varernes, herunder eventuelle råvarers, bevægelse. Det skal på grundlag af regnskabets registreringer være muligt at foretage en afstemning af de fysiske beholdninger af varer.

Autoriserede oplagshavere skal føre et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde særskilt for de forskellige vareområder i mineralolieafgiftsloven. Dette gælder også for spildolie fra skibe for hver kategori opgjort efter vandindholdet.

Autoriserede oplagshavere, der udvinder eller fremstiller varer, skal også føre regnskab over

 • tilgangen af varer, som anvendes til varefremstilling
 • udlevering, forbrug og svind i virksomheden af de fremstillede varer.

Fremstillingsvirksomhederne skal også føre regnskab over tilgang, udlevering og forbrug af afgiftspligtige varer, som ikke er fremstillet af virksomheden. Se MINAL § 14, stk. 1.

Andre oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder skal føre regnskab over

 • tilgang
 • udlevering
 • forbrug

i virksomheden.

Regnskabet over udleveringen af varer omfatter generelt også afgiftsfrie udleveringer. Se MINAL § 8, stk. 1 og MINAL § 14, stk. 2.

Regnskabet skal føres på en sådan måde, at afgiftsskylden til Skatteforvaltningen kan gøres op ved udløbet af hver afgiftsperiode.

Udleveringen til hver enkelt modtager af ubeskattede varer skal også fremgå af regnskabet, så virksomheden kan oplyse om det, hvis skatteforvaltningen beder om det.

Der stilles særlige krav til regnskabsførelse for autoriserede virksomheder, der har flere opbevaringsanlæg (depoter). Regnskabet over afgiftspligtige varer skal føres i hovedvirksomheden. Det skal fremgå af regnskabet, hvilket depot de enkelte posteringer vedrører. Fakturaudstedelsen kan foretages enten af hovedvirksomheden eller af det enkelte depot.

Depotet skal periodisk og som minimum ved månedens udgang underrette hovedvirksomheden om til- og afgangen, herunder om forbruget af afgiftspligtige varer. Oplysningerne til hovedvirksomheden om udstedte fakturaer kan gives elektronisk.

For virksomheder, der bruger forbrugsmetoden til at opgøre den afgiftspligtige mængde, skal regnskabet indeholde oplysning om de opmålte beholdninger ved månedens slutning for hvert depot.

Autoriserede oplagshavere skal som minimum opmåle beholdningen af ubeskattede afgiftspligtige olieprodukter ved udgangen af hvert kalenderår. For benzin skal beholdningen som minimum dog opmåles ved udgangen af hvert kvartal. Beholdningen, der specificeres i de forskellige olieprodukter eller benzinkvaliteter, skal fremgå af virksomhedens interne regnskab.

Den regnskabsmæssige beholdning for benzin opgøres således:

Beholdning primo

+ tilgang i kvartalets løb

- afgiftsfri udlevering

- afgiftspligtig udlevering

= regnskabsmæssig beholdning ultimo

Difference imellem den opmålte beholdning og den regnskabsmæssige beholdning skal vises i regnskabet. I tilfælde af en unormal stor difference skal Skatteforvaltningen underrettes. Hovedreglen er, at varer, der ikke er fuldstændig tilintetgjort eller gået uigenkaldeligt tabt, skal beskattes, jf. MINAL § 7, stk. 1 og MINAL § 8, stk. 1, nr. 5, som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Fakturaer, følgesedler og lignende fra en autoriseret oplagshaver eller en farvningsvirksomhed skal indeholde oplysninger om vareart, mængde, udstedelsesdato, leverandørens navn, modtagerens navn og leveringsstedet.

Se MINAL § 14, stk. 7 og afsnit E.A.4.6.16.2 Dokumentation. Herudover skal der oplyses om:

 • Afgiftens størrelse ved dagtemperatur
 • Svovlindholdet for let dieselolie, svovlfattig dieselolie, svovlfri dieselolie og svovlfri dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer
 • Vandindholdet for spildolie fra skibe
 • Mængden af biobrændstoffer for motorbrændstof iblandet biobrændstof.

Virksomheder, der leverer varme og kulde, skal mindst en gang årligt give oplysning om afgiftens størrelse til brug for momsregistrerede købere, der eventuelt kan få godtgjort afgiften. Se MINAL § 12, stk. 10.

Mellemhandlere, der køber varer, der er afgiftsberigtiget efter satserne for varen "Anden gas- og dieselolie" (punkt 2) og varen "Anden petroleum" (punkt 10) skal føre regnskab over tilgang og udlevering af sådanne varer til andre erhvervsdrivende. Se MINAL § 14, stk. 4.

Registrerede varemodtagere og autoriserede modtagere skal føre regnskab over tilgangen af afgiftspligtige varer. Se MINAL § 14, stk. 3, som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Virksomheder og repræsentanter, der er autoriseret eller registreret efter MINAL § 4 b, stk. 5 og 6, som er blevet til stk. 8 og 9 og ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, (fjernsalg og EU-virksomhed) skal føre regnskab over de tilgåede vareleverancer.  Endvidere skal de føre en fortegnelse over, hvor varerne er leveret. Se MINAL § 14, stk. 3, som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Leverandører, som ikke er autoriserede eller registrerede som farvningsvirksomheder, skal på forlangende udstede en faktura med de samme oplysninger som fakturaer, der er udstedt af oplagshavere, hvis modtageren af varen er en momsregistreret virksomhed. Virksomheder, som leverer varer iblandet biobrændstoffer til anvendelse som motorbrændstof, skal udstede en faktura, hvor mængden af biobrændstoffer er angivet. Se MINAL § 14, stk. 7.

Fjernsalg

Afgiften forfalder ved levering her i landet i forbindelse med, at varerne afsenderens foranledning transporteres med bestemmelsessted her til landet med henblik på fjernsalg. Det er en forudsætning, at varerne er overgået til forbrug og at eventuelle afgifter i et andet EU-land er betalt. Se MINAL § 4 b, stk. 1, som ændret ved lov 1240 af 11. juni 2021.

Udenlandske virksomheder eller deres fiskale repræsentanter, som er autoriserede eller registrerede for salg af mineralolier til Danmark, er også forpligtede til at opgøre den afgiftspligtige mængde overfor skatteforvaltningen.

Se § 4 b, stk. 9, som ændret ved lov 1240 af 11. juni 2021.

Se også

Afsnit E.A.1.6 om opgørelse af den afgiftspligtige mængde.

►Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

►Afgørelse◄ ►Afgørelsen i stikord◄ ►Kommentarer◄
►Landsskatteretskendelser◄

SKM2023.238.LSR

 ►Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets benægtende svar på, hvorvidt der var afgiftsfritagelse efter mineralolieafgiftsloven for olievarer, der ved udlevering fra tankbiler til benzinstationer var gået tabt ved fejludlevering.◄

►Den juridiske vejledning er ikke opdateret for så vidt angår SKM2023.238.LSR. Skatteforvaltningen undersøger afgørelsens konsekvenser, herunder forskellen mellem begrundelsen i Landsskatterettens afgørelse og begrundelsen i det påklagede bindende svar. Dette afsnit er derfor ikke nødvendigvis længere udtryk for gældende ret.

Se også Skatterådets bindende svar,

SKM2020.444.SR ◄