Indhold

Dette afsnit beskriver de virksomheder, der skal autoriseres for afgift af mineralolieprodukter.

Nedenstående afsnit beskriver de regler, der gælder fra og med den 13. februar 2023. De regler, der gælder for perioden til og med den 12. februar 2023, er senest beskrevet i Den juridiske vejledning 2022-2, afsnit E.A.4.14.

Afsnittet indeholder:

Ubeskattede varer (varer under afgiftssuspension)

 • Generelt om autorisation
 • Oplagshavere
 • Varemodtagere og vareafsendere

Farvningsvirksomheder

Beskattede varer (varer overgået til forbrug)

 • Leverancer til erhvervsmæssige formål fra et andet EU-land - Autoriseret modtager
 • Leverancer til erhvervsmæssige formål til et andet EU-land - Autoriseret afsender
 • Fjernsalg
 • Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

EU-handel med visse mineralolieprodukter - omfattet af EMCS

Sikkerhedsstillelse og autorisation

 • Sikkerhedsstillelse
 • Anmeldelse til autorisation

Se også

 • Afsnit E.A.1.4 om afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering)
 • Blanketter, der anvendes til anmeldelse af autorisation (registrering)
  • nr. 23.025 Afgift af karburatorvæske
  • nr. 23.027 Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolier, fuelolie m.v., gas (LPG), benzin, bioolier og metanol
  • nr. 23.036 Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lignende
  • nr. 23.016 EU-handel med afgiftsfritagne mineralolieprodukter.
 • Dokumentationsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 153 af 10. februar 2023 om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. 
 • Afsnit E.A.7.20.4 om registrering efter NOx-afgiftsloven for visse virksomheder.

Ubeskattede varer (varer under afgiftssuspension)

Generelt om autorisation

Autorisationen er opdelt i følgende fem afgiftsområder:

a)      Afgift af gas- og dieselolie, fuelolie, fyringstjære og petroleum

b)      Afgift af benzin

c)      Afgift af gas (LPG)

d)      Afgift af karburatorvæske

e)      Afgift af smøreolie og lignende.

Virksomheder, der autoriseres efter afgiftsområderne a), b) og c), skal også registreres efter CO2-afgiftsloven og svovlafgiftsloven. Se afsnit E.A.4.5 om CO2-afgiften og afsnit E.A.7.11 om svovlafgiften. Der skal kun ske registrering efter svovlafgiftsloven, hvis produktet har et indhold af svovl på over 0,05 pct. Bioolier og biometanol uden fossilt indhold medfører ikke registrering efter CO2-afgiftsloven. Visse virksomheder skal også registreres efter NOx-afgiftsloven. Se afsnit E.A.7.20 om kvælstofoxider, NOx-afgift.

Virksomheder, der autoriseres efter afgiftsområde  e) skal også registreres efter CO2-afgiftsloven.

En autorisation (registrering) efter et af de nævnte afgiftsområder omfatter kun det pågældende afgiftsområde.

Oplagshavere

Pligtig registrering - udvinder og fremstiller afgiftspligtige varer

Virksomheder, der udvinder eller fremstiller varer, skal anmelde sig til autorisering hos Erhvervsstyrelsen som oplagshavere. Se MINAL § 3, stk. 2.

Virksomheder, der foretager blandinger af olieprodukter eller blandinger af olieprodukter med andre varer med henblik på at fremstille afgiftspligtige varer, skal også registreres som oplagshavere. Registreringspligten gælder også for producenter af fx vegetabilske olier og animalske olier, der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof eller som brændsel til opvarmning. Se dokumentationsbekendtgørelsens § 9, stk. 2.

Virksomheder, der af miljømyndighederne er godkendt til at indsamle og forarbejde spildolie med henblik på genbrug, skal anmelde sig til autorisation som oplagshaver. Se MINAL § 3, stk. 12.

Frivillig registrering - afsætter, oplagrer eller forbruger afgiftspligtige varer

En virksomhed, der

 • afsætter
 • oplagrer, eller
 • forbruger afgiftspligtige varer,

kan autoriseres som oplagshaver, når den råder over lagerkapacitet på mindst 1.000 m3 til opbevaring af afgiftspligtige varer. Sådanne virksomheder har dog ikke pligt til at være autoriserede. Skattestyrelsen kan i særlige tilfælde fravige kapacitetskravet for virksomheder, der afsætter autogas til videresalg.

En virksomhed, der afsætter karburatorvæske eller smøreolie og lignende kan autoriseres, når virksomheden har et årligt salg af de nævnte varer på mindst 100.000 liter. Sådanne virksomheder kan dog også autoriseres, hvis de råder over lagerkapacitet på mindst 1000 m3. Se MINAL § 3, stk. 3.

Oplagshavers rettigheder og sikkerhedsstillelse

Oplagshavere kan fremstille, modtage fra andre EU-lande og oplægge afgiftspligtige varer, der er omfattet af virksomhedens autorisation, uden at afgiften er betalt. Tilsvarende kan de afsende afgiftspligtige varer uden afgift til virksomheder i andre EU-lande og til andre oplagshavere her i landet. Se MINAL § 3, stk. 11.

Oplagshavere skal stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer i overensstemmelse med reglerne i dokumentationsbekendtgørelsen. Se MINAL § 3, stk. 11 og 13 og dokumentationsbekendtgørelsens § 18.

Se også

Se også afsnit E.A.1.5 om sikkerhedsstillelse.

Godkendelse af oplagshavers lagerkapacitet

Før virksomheden kan autoriseres som oplagshaver, skal virksomhedens produktionsanlæg samt tanke og andre anlæg til at indpumpe, behandle, opbevare og udlevere med videre afgiftspligtige varer, som der ikke er betalt afgift af, godkendes af Skattestyrelsen.  Virksomheden skal ved ansøgning om autorisation som oplagshaver vedlægge plantegning over virksomhedens installationer m.v., tegninger over virksomhedens produktionsanlæg, rørledninger m.v. samt brandtilsynsgodkendelse og miljøgodkendelse af tanke og anlæg m.v. Se MINAL § 5, stk. 2 og dokumentationsbekendtgørelsens § 12. 

Udover importlagre med videre bliver også virksomhedernes lokale depoter regnet med til lagerkapaciteten. Detailsalgsanlæg som fx tankstationer kan ikke regnes med til lagerkapaciteten, og må ikke bruges til opbevaring af ubeskattede varer. Virksomheden skal for hvert depot give oplysninger om depotets beliggenhed, lagerkapacitet med videre.

Godkendelsen af anlæggene og autorisationen kan tilbagekaldes, hvis anlæggene bruges eller ændres på en sådan måde, at Skatteforvaltningens kontrol ikke kan udføres på en rimelig og betryggende måde. Se MINAL § 5, stk. 4.

Detailsalgsanlæg (fx benzinstationer) kan ikke godkendes til opbevaring af ubeskattede produkter. Se MINAL § 5, stk. 5. Forbrugsregistrerede virksomheders tankningsanlæg kan heller ikke godkendes til opbevaring af ubeskattede varer, hvor der sker leverancer af varer til andre.

Forbrugsvirksomheder

Virksomheder med et årligt forbrug på over 4.000 GJ varme, der er målt inden for samme lokalitet, og som er direkte leveret fra et registreret kraft-varmeværk omfattet af bilag 1 eller fra en mellemhandler registreret efter stk. 5, og hvor tilbagebetalingen af afgift efter § 11 udgør mindst 80 pct. af afgiften efter denne lov og 30 pct. af virksomhedens energiforbrug bruges ved aktiviteter omfattet af bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, kan blive forbrugsregistreret. Registreringen giver virksomheden oplagsrettigheder for varmeleverancen.

Ved lokalitet forstås virksomhedens geografiske forretningssted. En geografisk lokalitet med to eller flere afregningsmålere, kan få alle målere omfattet af én forbrugsregistrering. Hvis virksomheden har flere forretningssteder (flere geografiske lokaliteter), er det forbruget ved de enkelte lokaliteter, der er afgørende for, om den enkelte lokalitet kan blive omfattet af reglerne om forbrugsregistrering.

Mellemhandlere af varme

Mellemhandlere kan også opnå registrering, hvis de transporterer varme, der er direkte leveret fra et registreret kraftvarmeværk omfattet af bilag 1, og hvis mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder, der er forbrugsregistrerede. Der skal stilles sikkerhed for afgiften af den varme, der transporteres til virksomheder, der ikke er forbrugsregistrerede.

Se også

Se i øvrigt afsnit E.A.4.4 om betingelser for forbrugsregistrering for varme og betingelser for registrering af mellemhandlere for varme.

Varemodtagere og vareafsendere

Registreret varemodtager

En virksomhed, der som led i udførelsen af sit erhverv modtager varer fra andre EU-lande eller importerer varer fra tredjelande, kan blive registreret som registreret varemodtager. Dermed kan den modtage varer under afgiftssuspensionsordningen. Når virksomheden er registreret som varemodtager, skal den ikke forhåndsanmelde varetransporter. Se MINAL § 4, stk. 2 og MINAL § 13.

Skattestyrelsen kan under særlige omstændigheder pålægge en registreret varemodtager at stille sikkerhed for forventede afgifter for kommende 12 måneder. Se MINAL § 4, stk. 3. Skattestyrelsen kan endvidere fratage en virksomhed registreringen som varemodtager. Se MINAL § 4, stk. 4.

Midlertidig registreret varemodtager

En virksomhed, der som led i udførelsen af sit erhverv lejlighedsvis modtager varer fra andre EU-lande eller importerer varer fra tredjelande, kan blive registreret som midlertidigt registreret varemodtager. Den midlertidige registrerede varemodtager kan hverken oplægge eller afsende varer, uden at afgiften er betalt. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som midlertidigt registreret varemodtager her i landet skal virksomheden eller personen inden vareafsendelsen fra et andet EU-land eller tredjeland

 • registreres som midlertidigt registreret varemodtager
 • anmelde varetransporten til Skattestyrelsen
 • indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Ved "lejlighedsvis" forstås, at der, set over en given periode, ikke må være tale om et fast handelsmønster med en eller flere leverandører, eks. ud fra en vurdering af antallet af midlertidige registreringer samt samlet modtaget mængde af varer over en kortere eller længere periode.

Se MINAL § 4, stk. 1.

Registreret vareafsender

En virksomhed eller en person, der er registreret som vareafsender, har tilladelse til at afsende varer til andre EU-lande under afgiftssuspensionsordningen. Afsendelsen må kun vedrøre varer, der er importeret fra steder uden for EU, og må kun ske efter varernes overgang til fri omsætning i EU's toldområde. For at få tilladelse til at udøve aktivitet som registreret vareafsender her i landet skal virksomheden

 • registreres som registreret vareafsender
 • stille sikkerhed for betaling af afgifter af afgiftspligtige varer i de andre EU-lande.

Se MINAL § 4, stk. 5.

Farvningsvirksomheder

En virksomhed, der ikke er autoriseret som oplagshaver, og som både afsætter ufarvet og farvet gas- og dieselolie samt petroleum og gas, kan registreres som farvningsvirksomhed. Det er en betingelse, at virksomheden afsætter mindst 500.000 liter gas- og dieselolie samt petroleum årligt, og at denne afsætning ikke sker fra stationære detailsalgsanlæg. Se MINAL § 4 a.

Farvningsvirksomheder er berettigede til at få tilført og oplagre ufarvet gas- og dieselolie samt petroleum, som der kun er betalt den lave afgift af efter MINAL bilag 2, nr. 2 eller 10 (satsen for fyringsolie og petroleum til fyringsbrug), når varerne er tilført med henblik på videresalg.

Ved videresalg af ufarvede produkter skal differencen mellem fyringssatsen og motorbrændstofsatsen (lav og høj afgift) betales til Skatteforvaltningen. Tilsvarende gælder, når farvet gas- og dieselolie samt petroleum videresælges med det formål at blive brugt som motorbrændstof. Se MINAL § 4 a, stk. 2.

Skattestyrelsen udsteder et bevis for registreringen til de registrerede farvningsvirksomheder. Se MINAL § 4 a, stk. 3.

Selvstændige transportører, som på tankvogne transporterer gas- og dieselolie eller petroleum på vegne af autoriserede oplagshavere og registrerede farvningsvirksomheder, der har fået tilladelse til farvning ved godkendt farvningsudstyr på tankvogne, kan foretage farvning og mærkning af gas- og dieselolie på vegne af den autoriserede oplagshaver eller registrerede farvningsvirksomhed ved overgang til forbrug. Se MINAL § 4 a, stk. 4.

Beskattede varer (varer overgået til forbrug)

Tidligere var bevægelser af punktafgiftspligtige varer, som leveres til en anden medlemsstat med henblik på erhvervsmæssig oplægning,  omfattet af en forenklet administrativ procedure, som bl.a. indeholdt krav om et papirbaseret ledsagedokument (forenklet ledsagedokument).

Med det omarbejdede cirkulationsdirektiv er EMCS udvidet, så EMCS fra 13. februar 2023 også omfatter bevægelser af ovennævnte varer. I den forbindelse er der indført to nye registreringstyper, henholdsvis autoriseret modtager af beskattede varer og autoriseret afsender af beskattede varer, og for hver af disse er desuden indført en registrering som henholdsvis midlertidigt autoriseret modtager af beskattede varer og en midlertidigt autoriseret afsender af beskattede varer. Se MINAL § 4 b, stk. 4-7, som indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 og dokumentationsbekendtgørelsen §§ 10, 14 og 15.

Ved betegnelsen beskattede varer skal forstås varer, som er overgået til forbrug her i landet eller i et andet EU-land efter regler, som svarer til mineralolieafgiftslovens § 2. Det er således ikke nødvendigt, at den forfaldne punktafgift er betalt, men blot at varerne er overgået til forbrug. Hvis varerne er overgået til forbrug ved en uregelmæssig transaktion eller den forfaldne punktafgift ikke er behørigt betalt, skal disse ligeledes anses for at være omfattet af betegnelsen beskattede varer.

Udvidelsen af EMCS og indførelsen af de nye registreringstyper indebærer, at

 • varer, der er overgået til forbrug her i landet, og som skal leveres til erhvervsmæssige formål i et andet EU-land, må kun afsendes af en virksomhed eller person, der her i landet er registreret som autoriseret afsender eller midlertidigt autoriseret afsender, til en modtager der i et andet EU-land er registreret som autoriseret modtager eller som midlertidigt autoriseret modtager.

 • varer, der er overgået til forbrug i et andet EU-land, og som skal leveres til erhvervsmæssige formål her i landet, må kun leveres til en virksomhed eller person, der her i landet er registreret som autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager, af en afsender der i et andet EU-land er registreret som autoriseret afsender eller midlertidigt autoriseret afsender.

Se MINAL § 15 a, stk. 1 og 2, som indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Se i øvrigt de generelle bemærkninger til lovforslag L 233 fra 2020-21, afsnit 2.1, samt de specielle bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 17 og 43.

Bemærk

Se MINAL § 15 a, som indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021 om afsendelse og modtagelse af varer, der er overgået til forbrug - herunder MINAL § 15 a, stk. 3 og 4 om, hvornår en transport af beskattede varer begynder og ophører.

Leverancer til erhvervsmæssige formål fra et andet EU-land - Autoriseret modtager

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv modtager beskattede varer fra et andet EU-land, jf. MINAL, § 4 b, stk. 1, nr. 1, som ændret ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, skal forinden registreres som autoriserede modtagere hos Skatteforvaltningen og stille sikkerhed for betaling af afgiften for afgiftspligtige varer.

Virksomheder eller personer, der efter MINAL er autoriserede som oplagshavere eller er registrerede som varemodtagere, kan fungere som autoriserede modtagere ved at give skatteforvaltningen meddelelse herom, og virksomheden eller personen skal derfor ikke særskilt registreres som autoriseret modtager.

Se MINAL § 4 b, stk. 4, som indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

Virksomheder eller personer, der som led i udøvelsen af deres erhverv kun lejlighedsvist modtager beskattede varer fra et andet EU-land, jf. MINAL § 4 b, stk. 1, nr. 1, som indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, kan registreres som midlertidig autoriseret modtager. Virksomheden eller personen skal inden vareafsendelsen begynder fra et andet EU-land registreres som midlertidig autoriseret modtager hos skatteforvaltningen, anmelde varetransporten til skatteforvaltningen og indbetale afgiften af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Se MINAL § 4 b, stk. 5, og dokumentationsbekendtgørelsens § 14.

En autoriseret modtager eller midlertidigt autoriseret modtager kan fx være en virksomhed, der fra et andet EU-land får leveret beskattede olier til erhvervsmæssige formål, fx til videresalg, eller en privatperson, der medbringer olie, som er anskaffet og beskattet i et andet EU-land, til andet end eget brug.

Leverancer til erhvervsmæssige formål til et andet EU-land - Autoriseret afsender

En Virksomhed eller person, der som led i udøvelsen af et erhverv afsender beskattede varer til et andet EU-land, skal forinden registreres som autoriseret afsender hos skatteforvaltningen.

En virksomhed eller person, der efter MINAL er autoriseret som oplagshaver eller registreret som vareafsender, kan fungere som autoriseret afsender ved at give skatteforvaltningen meddelelse herom og skal derfor ikke særskilt registreres som autoriseret afsender.

Se MINAL § 4 b, stk. 6, som indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021.

En virksomhed eller person, der som led i et erhverv kun lejlighedsvis afsender beskattede varer til et andet EU-land, kan registreres som midlertidig autoriseret afsender. Virksomheden eller personen skal inden vareafsendelsen til et andet EU-land begynder registreres som midlertidig autoriseret afsender hos skatteforvaltningen og anmelde varetransporten til skatteforvaltningen. Se MINAL § 4 b, stk. 7, som indsat ved lov nr. 1240 af 11. juni 2021, og dokumentationsbekendtgørelsen § 15.

Fjernsalg

Den, der her til landet afsender varer fra andre EU-lande ved fjernsalg skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.  Fjernsalg vil typisk dreje sig om postordresalg, herunder internethandel.

Den udenlandske virksomhed, som driver fjernsalg til kunder i Danmark, kan vælge at udnævne en fiskal repræsentant til at stå for afgiftsbetalingen. Repræsentanten skal inden vareafsendelsen autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se MINAL § 4 b, stk. 9, som ændret ved lov 1240 af 11. juni 2021.

Se også

Se også afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om fjernsalg.

Udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter

En oplagshaver, der er autoriseret i et andet EU-land, og som leverer varer her til landet, der er omfattet af MINAL § 4 b, stk.  8, kan udpege en fiskal repræsentant her i landet til at forestå betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet. Hvis en udenlandsk oplagshaver vælger at udnævne en fiskal repræsentant, skal repræsentanten autoriseres som oplagshaver eller registreres som varemodtager hos Skattestyrelsen og stille sikkerhed for betaling af afgifter af varer, der er afgiftspligtige her i landet.

Se MINAL § 4 b, stk. 8 og dokumentationsbekendtgørelsens §§ 17-18.

Se også

Afsnit E.A.1.4.1 om former for registrering, afsnittet om udenlandske virksomheder og fiskale repræsentanter.

EU-handel med visse mineralolieprodukter - omfattet af EMCS

Virksomheder, der ikke i forvejen er autoriserede eller registrerede efter mineralolieafgiftsloven, og som har EU-handel med visse mineralolieprodukter, der ikke er nævnt i oversigten for afgiftspligtige varer, skal af administrative årsager anmelde sig til autorisation eller registrering for denne EU-handel. Se oversigt for afgiftspligtige varer i MINAL § 1, stk. 1.

Det drejer sig hovedsageligt om produkter, der anvendes til andre formål end motorbrændstof eller opvarmning. Et eksempel er opløsningsmidler, som der ikke betales mineralolieafgift af.

Varer under følgende toldtarifpositioner er omfattet, og der skal udstedes elektronisk ledsagedokument for leverancer af varerne

2707.10-30 Benzen, toluen og xylen mv.
2707.50     Solvent naphta mv.
2710.12.11-25   Bulk-varer i form af special benzin, mineralsk terpentin m.v.
2710.12.70-90    Letbenzin mv.
2710.19.29   Bulk-varer i form af tændvæske m.v.
2901.10   Mættede acycliske karbonhydrider, herunder ethan, butan mv.
2902.20-44 Benzen, toluen og xylen (kemisk ren) mv.
►3826.00.10◄    Fedtsyre-mono-alkyl-estere med et indhold af estere på 96,5 pct. eller derover.

EMCS skal ikke bruges for karburatorvæske og smøreolier omfattet af MINAL § 1, stk. 1, nr. 17 og 18. Hertil er der dog en række undtagelser, se nedenfor.

Additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier, som tariferes under følgende toldtarifpositioner er omfattet af reglerne om elektronisk ledsagedokumenter:

 • 3811.11.10            
 • 3811.11.90     
 • 3811.19.00            
 • 3811.90.00.

Virksomheder, som erhverver smøreolieprodukter under position ►27.10.12-27.10.19.68◄, skal også autoriseres for EU handel med visse mineralolieprodukter for at få tildelt et punktafgiftsnummer.

For virksomheder, der har EU-handel med følgende varer, der anvendes eller indgår ved fremstillingen af varer, der er bestemt til anvendelse som brændsel til opvarmning eller motorbrændstof, gælder de almindelige registreringsbestemmelser for autorisation eller registrering.

 • 1507-1515  Vegetabilske og animalske olier til opvarmning eller motorbrændstof
 • 1517-1518  Vegetabilske og animalske olier til opvarmning eller motorbrændstof
 • ►3826.00.90◄ Fedtsyre-mono-alkyl-estere med indhold af estere på mindre end 96,5 pct.

Se også

Se også dokumentationsbekendtgørelsens §§ 8 og 9.

Som bulk vare anses forsendelser af varer i minimum 210 liters transportemballage. Et eksempel er en tønde med indhold på minimum 210 liter.

Sikkerhedsstillelse og autorisation

Sikkerhedsstillelse

Der skal stilles en sikkerhed på mindst ►50.000 kr.◄ ved eksempelvis

►Mindstebeløbet udgør dog 10.000 kr., hvis en virksomhed kun afsender, modtager eller oplægger varer efter MINAL § 1, stk. 1, nr. 17 (karburatorvæske) eller 18 (smøreolie og lign.), eller varer efter dokumentationsbekendtgørelsens § 8, stk. 2, eller § 9. ◄

Se dokumentationsbekendtgørelsen § 18

Se også

 • Afsnit E.A.1.5 om sikkerhedsstillelse

Anmeldelse til autorisation

Anmeldelse til registrering sker hos Erhvervsstyrelsen. Anmeldelsen sker på www.virk.dk.

Find også registreringsblanketter til punktafgifter på skat.dk/blanketter.