Indhold

Dette afsnit handler om, hvilke sager der kan behandles efter den gensidige aftaleprocedure. Se modeloverenskomstens artikel 25, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

 • Regel
 • International juridisk dobbeltbeskatning
 • International økonomisk dobbeltbeskatning
 • Gensidig aftaleprocedure efter anmodning fra en skatteyder
 • Gensidig aftaleprocedure om generelle fortolkningsspørgsmål
 • Gensidig aftaleprocedure om undgåelse af dobbeltbeskatning i andre tilfælde
 • Klagebehandling efter interne regler
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Den gensidige aftaleprocedure sigter mod at fordele beskatningsretten mellem de lande, der har indgået en DBO, i de tilfælde, hvor dobbeltbeskatning af en indkomst ikke umiddelbart kan undgås ved anvendelse af DBO'en.

International juridisk dobbeltbeskatning

Sager om international juridisk dobbeltbeskatning opstår, når to (eller flere) lande beskatter den samme indkomst hos den samme skatteyder.

Eksempel på juridisk dobbeltbeskatning

En person, der er hjemmehørende i et land, modtager udbytte fra et andet land. Der bliver trukket kildeskat af udbyttet i det andet land, og bopælslandet beskatter også udbyttet efter nationale regler.

International økonomisk dobbeltbeskatning

Ved økonomisk dobbeltbeskatning forstås beskatning af den samme indkomst hos to forskellige skattesubjekter. Modeloverenskomsten omfatter som udgangspunkt ikke tilfælde af økonomisk dobbeltbeskatning.

Transfer pricing

Den gensidige aftaleprocedure kan dog også anvendes på sager om økonomisk dobbeltbeskatning, der er omfattet af artikel 9 (transfer pricing), både for så vidt angår vurderingen af, om reguleringerne af kontrollerede transaktioner er velbegrundede, og for så vidt angår fastsættelsen af det beløb, de opgøres til. Se punkt 10 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 25.   

Se også

 • C.F.8.2.2.9 (artikel 9) om koncernforbundne foretagende
 • C.F.8.2.2.7 (artikel 7) om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed
 • C.D.11.15.2.2 om den gensidige aftaleprocedure i transfer pricing-sager
 • C.F.8.2.2.1.2 (artikel 1) om klassifikation af interessentskaber, kommanditselskaber og lignende.

Gensidig aftaleprocedure efter anmodning fra en skatteyder

Hvis en person mener, at skattemyndighederne i et eller flere lande har truffet foranstaltninger, der medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i en DBO, kan personen indbringe sin sag for den kompetente myndighed i en af de kontraherende stater.

Se også

 • C.F.8.2.2.25.2 om fremgangsmåden ved indgåelse af en gensidig aftale.
 • C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om at udtrykket person omfatter både fysiske og juridiske personer.

Eksempler på gensidige aftaler i konkrete sager

 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Canada om beskatningsretten til bonus udbetalt efter fraflytning til Canada efter den tidligere DBO. Se TfS 1994, 535 TSS.
 • Der kunne ikke opnås gensidig aftale med den kompetente myndighed i Storbritannien om beskatning af betalinger, der blev kvalificeret som renter i Danmark og udbytte i Storbritannien. Se TfS 1994, 536 TSS.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Storbritannien om beskatningsretten til løn efter artikel 15, stk. 2 - den reelle arbejdsgiver. Se TfS 1994, 655 TSS.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Tyskland om fordeling efter den tidligere DBO af beskatningsretten til sygedagpenge udbetalt til en servitrice, der arbejdede om bord på et skib, der sejlede mellem Danmark og Tyskland. Se TfS 1996, 898 TSS.

Gensidig aftaleprocedure om generelle fortolkningsspørgsmål

De kompetente myndigheder er bemyndiget til at indgå gensidige aftaler om løsning af vanskeligheder i forbindelse med fortolkning og anvendelse af DBO'en. Der er her tale om vanskeligheder af generel karakter, som eventuelt kan være udsprunget af en konkret sag.

Der kan ikke indgås en generel gensidig aftale, der ændrer eller udvider en DBO. En sådan ændring eller udvidelse skal ske ved en protokol, der gennemføres efter de forfatningsmæssige regler i hver af de kontraherende stater.

Eksempler på gensidige aftaler om generelle fortolkningsspørgsmål

 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Sverige om fortolkningen af overgangsregler for grænsegængere efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 1997. Se TfS 1997, 62 TSS.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Sverige om fortolkning af forskellige begreber i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst (gamle grænsegængerregler). Se SKM2001.535.TSS.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Tyskland om, at bopælslandet skal give exemptionslempelse på sociale ydelser efter artikel 18, stk. 2, selv om disse ydelser ikke beskattes i kildelandet. Se TfS 1998, 307 DEP.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Tyskland om visse tyske tvungne pensionsordninger for selvstændige læger, apotekere, advokater, arkitekter med flere, der skal anses for sociale pensioner omfattet af artikel 18, stk. 2 i den dansk-tyske DBO. Se SKM2006.1.SKAT.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Schweiz om at både schweiziske og danske investeringsforeninger mv. under visse forudsætninger kan tilbagesøge udbytte- og renteskat i den anden stat på deres medlemmers vegne. Se SKM2007.312.SKAT.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Grønland om, at kursusgodtgørelse udbetalt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser skulle anses for omfattet af artikel 20 om anden indkomst. Se TfS 1994, 313 DEP.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Sverige om, at deltagere i interessentskaber, konsortier mv., der ikke anses for selvstændige skattesubjekter, er omfattet af protokolbestemmelsen om Øresundsforbindelsen i den nordiske DBO. Se TfS 1996, 270 DEP.
 • Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Nederlandene om investorer i visse investeringsforeninger (closed funds for mutual account - fonds voor gemene rekening - lukkede FGR'er). Se SKM2011.40.SKAT.

Landsskatteretten lagde afgørende vægt på en skriftveksling, der havde fundet sted mellem det franske og det danske skatteministerium om beskatningsretten til avance ved fast ejendom. Begge ministerier havde udtalt, at den dagældende DBO ikke omfattede avancer ved salg af fast ejendom, hvorfor beskatningen skulle ske efter de interne regler i det land, hvor ejendommen var beliggende. Skriftvekslingen var offentliggjort i ligningsvejledningen. Se TfS 1985, 474 LSR.

Gensidig aftaleprocedure om undgåelse af dobbeltbeskatning i andre tilfælde

De kompetente myndigheder er bemyndiget til at rådføre sig med hinanden for at undgå dobbeltbeskatning i tilfælde, der ikke er omfattet af DBO'en.

Klagebehandling efter nationale regler

En person kan indbringe sin sag for den kompetente myndighed i en af de kontraherende stater, uanset om sagen er påklaget administrativt eller indbragt for domstolene.

Skatteydere bør sikre sig muligheden for at kunne udnytte nationale regler for klagebehandling og sagsanlæg ved siden af den gensidige aftaleprocedure. Indledning af den gensidige aftaleprocedure udskyder ikke nationale klagefrister. Sager i det nationale klagesystem kan eventuelt stilles i bero, indtil den gensidige aftaleprocedure er afsluttet.

Se også

 • C.F.8.2.2.25.3 om den kompetente myndigheds opgaver.
 • C.F.8.2.2.3.1.3 (artikel 3) om at udtrykket person omfatter både fysiske og juridiske personer.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

TfS 1985, 474 LSR

Landsskatteretten lagde i en kendelse af 22. maj 1985 afgørende vægt på en skriftveksling, der havde fundet sted mellem det franske og det danske skatteministerium om beskatningsretten til avance ved fast ejendom. Begge ministerier havde udtalt, at den dagældende DBO ikke omfattede avancer ved salg af fast ejendom, hvorfor beskatningen skulle ske efter de interne regler i det land, hvor ejendommen var beliggende. Skriftvekslingen var offentliggjort i ligningsvejledningen.

 

Gensidige aftaler

SKM2011.40.SKAT

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Nederlandene om investorer i visse investeringsforeninger (closed funds for mutual account - fonds voor gemene rekening - lukkede FGR'er).

 

SKM2007.312.SKAT

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Schweiz om at både schweiziske og danske investeringsforeninger mv. under visse forudsætninger kan tilbagesøge udbytte- og renteskat i den anden stat på deres medlemmers vegne.

 

SKM2006.1.SKAT

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Tyskland om visse tyske tvungne pensionsordninger for selvstændige læger, apotekere, advokater, arkitekter med flere, der skal anses for sociale pensioner omfattet af artikel 18, stk. 2 i den dansk-tyske DBO.

 

SKM2001.535.TSS

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Sverige om fortolkning af forskellige begreber i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst (gamle grænsegængerregler).

 

TfS 1998, 307 DEP

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Tyskland om, at bopælslandet skal give exemptionslempelse på sociale ydelser efter artikel 18, stk. 2, selv om disse ydelser ikke beskattes i kildelandet.

 

TfS 1997, 62 TSS

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Sverige om fortolkningen af overgangsregler for grænsegængere efter de regler, der var gældende indtil 1. januar 1997.

 

TfS 1996, 898 TSS

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Tyskland om fordeling efter den tidligere DBO af beskatningsretten til sygedagpenge udbetalt til en servitrice, der arbejdede om bord på et skib, der sejlede mellem Danmark og Tyskland.

 

TfS 1996, 270 DEP

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Sverige, om at deltagere i interessentskaber, konsortier m.v., der ikke anses for selvstændige skattesubjekter, er omfattet af protokolbestemmelsen om Øresundsforbindelsen i den nordiske DBO.

 

TfS 1994, 655 TSS

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Storbritannien om beskatningsretten til løn efter artikel 15, stk. 2 - den reelle arbejdsgiver.

 

TfS 1994, 536 TSS

Der kunne ikke opnås gensidig aftale med den kompetente myndighed i Storbritannien om beskatning af betalinger, der blev kvalificeret som renter i Danmark og udbytte i Storbritannien.

 

TfS 1994, 535 TSS

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Canada om beskatningsretten til bonus udbetalt efter fraflytning til Canada efter den tidligere DBO.

 

TfS 1994, 313 DEP

Gensidig aftale med den kompetente myndighed i Grønland om, at kursusgodtgørelse udbetalt efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser skulle anses for omfattet af artikel 20 om anden indkomst.