Indhold

Dette afsnit handler om hvilket land, der har beskatningsretten til studerendes indkomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Gæstestuderendefradrag
  • Landeliste
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Det land, hvor en person opholder sig i for at studere eller uddanne sig, er afskåret fra at beskatte de ydelser, der er omfattet af artikel 20. Bestemmelsen berører ikke andre landes eventuelle beskatning af ydelserne, fx kildelandet for ydelserne eller den studerendes bopælsland.

Bemærk

Alle krav i modeloverenskomstens artikel 20 skal være opfyldt. Se afsnit C.F.8.2.2.20.1 om kravene. Hvis ydelsen ikke er omfattet af artikel 20, kan den i stedet være omfattet af

  • modeloverenskomstens artikel 15 om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold (løn mv.),
  • modeloverenskomstens artikel 7 om fortjeneste ved erhvervsvirksomhed (eller eventuelt artikel 14 om frit erhverv, hvis denne er med i DBO'en), hvis der er tale om vederlag for tjenesteydelser i frit erhverv, eller
  • modeloverenskomstens artikel 21 (anden indkomst) fx hvis den studerende forud for studiets påbegyndelse var hjemmehørende i studielandet, og ikke opholder sig der udelukkende i studieøjemed. I sådanne tilfælde anses udbetalingerne for omfattet af artiklen om "indkomst, der ikke er udtrykkelig omtalt". Herefter tilkommer beskatningsretten som udgangspunkt studielandet. Se Told- og Skattestyrelsens udtalelse i TfS 1992, 503 TSS om beskatning af SU.

Gæstestuderendefradrag

Artikel 20 om studerende i dobbeltbeskatningsoverenskomster giver som udgangspunkt kun den studerende skattefrihed for indkomster, som kommer fra kilder udenfor studiestaten. Visse dobbeltbeskatningsoverenskomster indeholder dog bestemmelser om såkaldte gæstestuderendefradrag, hvor den studerende får mulighed for at få skattefrihed for arbejdsvederlag, selv om det er optjent i studiestaten.

I en række af Danmarks DBO'er er det således bestemt, at studerende, der udelukkende i studieøjemed opholder sig midlertidigt i den anden stat, ikke skal beskattes her i landet af vederlag for arbejde udført her i landet, som er nødvendigt for deres underhold. Skattestyrelsen har fastsat det beløb, der er nødvendigt for en studerendes ophold i Danmark til ►49.700 kr. i 2024◄ (48.000 kr. i 2023).

Fra og med indkomståret 2011 fastsættes gæstestuderendefradraget til samme beløb som personfradraget i PSL § 10, stk. 1 ►49.700 kr. i 2024◄ (48.000 kr. i 2023). Studerende, der har påbegyndt studieophold i Danmark før 1. januar 2011, er berettiget til fortsat at anvende fradraget for 2010, 71.000 kr., så længe betingelserne herfor er opfyldt. Fradraget gives i personlig indkomst optjent under studieopholdet før beregning af arbejdsmarkedsbidrag og kan ikke være større end denne indkomst.

Fradrag opnås, hvis vederlaget er optjent i Danmark. De studerende, som har ret til gæstestuderendefradraget, er også berettiget til andre skattefradrag i Danmark, herunder ligningsmæssige fradrag og personfradrag. Se dog afsnit nedenfor om "Reduktion af fradraget".

Beløbet, ►49.700 kr. i 2024◄, er fastsat på årsbasis og nedsættes forholdsmæssigt, hvis studieopholdet i Danmark er kortere end det samlede kalenderår.

Studieopholdets længde har således afgørende betydning for beregningen af beløbets størrelse.

En person, der ankommer til Danmark i studieøjemed, og som er omfattet af KSL § 8, stk. 2, er ikke fuldt skattepligtig. Hvis personen under studieopholdet her i landet får indtægter, som er omfattet af KSL § 2, stk. 1, fx fra et studiejob, bliver personen begrænset skattepligtig af disse indtægter.

Hvis en sådan person fx starter sit studieophold den 1. januar år X, men først bliver begrænset skattepligtig den 1. juli år X, hvor personen påbegynder et studiejob, har vedkommende ret til gæstestuderendefradrag fra studieopholdets start, den 1. januar år X (det forudsættes, at personen opfylder betingelserne for at få gæstestuderendefradrag i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst).

Gæstestuderendefradraget gives både på bachelor-delen og kandidat-delen af de lange videregående uddannelser.

Når der holdes pause i et studieforløb, afbrydes også den periode, som en person kan få gæstestuderendefradrag for. Når der holdes pause, er personen ikke længere studieaktiv, og dermed opholder personen sig ikke længere udelukkende i Danmark i studieøjemed. Hvis studiet genoptages på et senere tidspunkt, skal personen på ny kunne opfylde betingelserne for at kunne få gæstestuderendefradrag. Ufrivillige pauser såsom sygdom og barsel accepteres. Fradraget gives ikke under den ufrivillige pause, men fradraget genoptages, når studiet genoptages.

Den studerendes ret til gæstestuderendefradrag bortfalder som udgangspunkt ikke i tilfælde af studieskift. Hvis studieskiftet fx sker henover sommeren, er det således uden betydning for retten til gæstestuderendefradrag, at personen arbejder i ferien, hvis personen er optaget på studiet før sommerferien.

Retten til gæstestuderendefradrag bortfalder heller ikke, hvis optagelsesregler og tilrettelæggelse af studieforløbet på uddannelse nr. to medfører, at studieskiftet kommer til at tage længere tid, da den studerende ikke har indflydelse herpå. Der bør lægges vægt på, om der er tale om først mulige start på uddannelse nr. to. Et studieskifte kan i mange tilfælde først gennemføres efter ca. 8 måneder, fx hvis en studerende opgiver sit studie ved årsskiftet og det nye studie alene har sommeroptag. Der bør, efter en konkret vurdering, tages individuelle hensyn hertil i disse særlige situationer.

Bemærk

Indkomst i form af offentlige ydelser berettiger ikke til gæstestuderendefradrag. Det gælder fx skolepraktikydelse efter lov om erhvervsuddannelser.

Reduktion af fradraget

Gæstestuderendefradraget reduceres med beløb, der modtages fra udlandet til den studerendes underhold eller uddannelse, samt med beløb, der er skattefri her i landet, fx skattefri rejsegodtgørelse efter LL § 9 A. Fradraget reduceres også med indkomst, som er skattefri her i landet i henhold til en DBO.

Hvis der i et indkomstår tages fradrag efter rejsereglerne i LL § 9 A, modregnes det samme beløb krone for krone i gæstestuderende-fradraget. Fradraget begrænses ikke af øvrige ligningsmæssige fradrag eller af personfradrag.

Studerende, der er berettiget til fradrag for underhold

Fradrag for underhold gives til studerende, der umiddelbart før studieopholdet i Danmark var hjemmehørende i et af de lande, der er nævnt nedenfor. Se om særlige betingelser i de enkelte DBO'er, herunder hvilke typer studerende, der er omfattet af skattefritagelsen.

Studerende, der er flyttet til Danmark før studiets påbegyndelse, kan ikke få fradrag for underhold efter DBO'en med hjemlandet. Se dog under Færøerne.

Landeliste

Studerende fra de nedenfor nævnte lande er enten berettiget til gæstestuderendefradrag eller fradrag efter en særlig regel.

1) Brasilien - særlig regel

Brasilianske studerende beskattes ikke af vederlag for arbejde i opholdslandet i en periode på 3 sammenhængende kalenderår. Fritagelsen gælder kun for et beløb svarende til 4.000 USD pr. kalenderår. Se artikel 21, stk. 2, i DBO'en af 27. august 1974 med Brasilien.

2) Filippinerne - gæstestuderendefradrag

Filippinske studerende er fritaget for beskatning af ethvert vederlag, forudsat at arbejdet udføres her i landet i forbindelse med eller i tilknytning til oplæringen, og at vederlaget er nødvendigt som supplement til de midler, som den studerende har til rådighed til sit underhold. Se artikel 21, litra b) i DBO'en af 30. juni 1995 med Filippinerne. Fradraget gives kun i et tidsrum, der sammenlagt ikke overstiger 2 år fra datoen for den første ankomst.

3) Færøerne - gæstestuderendefradrag

Færøske studerende, der midlertidigt (normeret studietid + 2 år)opholder sig i Danmark udelukkende i studieøjemed, er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, som er nødvendigt for opholdet her. For DBO'en med Færøerne gælder, at fritagelse opnås, uanset om arbejdsvederlaget er indtjent i udlandet (herunder på Færøerne) eller i Danmark. Se afsnit IX, stk. 3, i protokollen til den nordiske DBO af 23. september 1996. Det fremgår af samme bestemmelse, at færøske studerende kan opholde sig i Danmark i indtil 6 måneder før studiestart. Til denne 6-måneders periode medregnes ikke den tid, dog maksimalt 1 år, der anvendes i forbindelse med et forberedende kursus, der kræves af uddannelsesinstitutionen som forudsætning for at kunne påbegynde studiet.

4) Grønland - gæstestuderendefradrag

Grønlandske studerende er fritaget for beskatning af indtægter, herunder beløb, der udbetales som vederlag for tjenesteydelser, der er nødvendige for deres ophold. Se artikel 18, stk. 2, i aftalen af 18. oktober 1979 med Grønlands hjemmestyre. Der stilles ikke krav om, at den studerende umiddelbart før studiet/uddannelsen var bosat i Grønland, eller at opholdet udelukkende er i studie- eller uddannelsesøjemed.

5) Indien - særlig regel

Indiske studerende beskattes ikke af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 20.000 DKK indenfor et indkomstår, forudsat at arbejdet er direkte forbundet med studiet eller nødvendigt for den studerendes underhold. Se artikel 20, stk. 1, litra b i DBO'en af 8. marts 1989 med Indien. Beløbet nedsættes ikke, selv om den studerende kun opholder sig i Danmark en del af et kalenderår. Skattefritagelse efter artikel 20 er begrænset til den periode, der med rimelighed eller normalt er nødvendig for at færdiggøre uddannelsen. Fritagelsen kan højst gives i 5 sammenhængende år efter første opholdsdag i Danmark.

6) Indonesien - gæstestuderendefradrag

Indonesiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studiet, eller som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 28. december 1985 med Indonesien.

7) Island - gæstestuderendefradrag

Islandske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, forudsat at disse tjenesteydelser er nødvendige for deres ophold. Se afsnit IX, stk. 4, i protokollen til den nordiske DBO af 23. september 1996.

8) Jamaica - særlig regel

Jamaicanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 20.000 kr. indenfor et indkomstår, forudsat at arbejdet er direkte forbundet med studiet eller nødvendigt for den studerendes underhold. Se artikel 22, stk. 1, (ii) i DBO'en af 16. august 1990 med Jamaica. Skattefritagelsen er begrænset til den periode, der med rimelighed og sædvanligvis kræves for at færdiggøre studiet, dog højst 5 år i træk.

9) Kenya - særlig regel

Studerende fra Kenya er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 13.500 kr. indenfor et kalenderår. Se artikel 21, stk. 1, litra b, i DBO'en af 13. december 1972 med Kenya. Skattefritagelsen er begrænset til den periode, der med rimelighed og sædvanligvis kræves for at færdiggøre studiet, dog højst 3 år i træk.

10) Korea - særlig regel

Studerende fra Korea er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 20.000 kr. indenfor et kalenderår. Se artikel 20, stk. 1, litra b og stk. 2, litra c i DBO'en af 11. oktober 1977 med Korea. Skattefritagelsen gælder kun for ophold på højst 5 år.

11) Malaysia - særlig regel

Studerende fra Malaysia er i en periode på højst to år fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 3.000 malaysiske dollars indenfor et kalenderår. Visse stipendiater er fritaget er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, der har tilknytning til studier, forskning eller uddannelse. Se artikel XIX, stk. 1, litra b og stk. 2, litra b i DBO'en af 4. december 1970 med Malaysia.

12) Marokko - gæstestuderendefradrag

Marokkanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag, som er nødvendigt for deres underhold. Fritagelsen gælder for studiets normale varighed med tillæg af et år. Se artikel 20 i DBO'en af 8. maj 1984 med Marokko.

13) Montenegro (tidligere Jugoslavien) - særlig regel

Studerende fra Montenegro, der er indtegnet ved et universitet i hjemlandet, kan skattefrit tjene 4.500 kr. årligt i Danmark, såfremt beskæftigelsens formål er at opnå praktisk erfaring i tilslutning til studierne - og beskæftigelsen højst varer 100 dage inden for et kalenderår. Den studerende kan dog højst blive fri for beskatning af 1.500 kr. månedligt. Endvidere kan en studerende fra Montenegro, der er indtegnet ved et dansk universitet mv. - eller en praktikant eller en lærling - skattefrit tjene 18.000 kr. pr. kalenderår. Skattefritagelsen er begrænset til normal studietid, dog højst 3 år. Personfradraget indgår i de ovennævnte maksimumsbeløb. Se artikel 19, stk. 2 og 4 i DBO'en af 19. marts 1981 med det tidligere Jugoslavien, som gælder for Montenegro.

14) Pakistan - gæstestuderendefradrag

Pakistanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag for udførelse af hverv her i landet i forbindelse med studierne, eller som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 21 i DBO'en af 22. oktober 1987 med Pakistan.

15) Portugal - særlig regel

Portugisiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet på op til 3.000 EUR indenfor et indkomstår, forudsat at arbejdet er direkte forbundet med studiet eller nødvendigt for den studerendes underhold. Skattefritagelsen er begrænset til den periode, der med rimelighed og sædvanligvis kræves for at færdiggøre studiet, dog højst 5 år i træk. Se artikel 20, stk. 1, litra b og stk. 2 i DBO'en af 14. december 2000 med Portugal.

16) Rumænien - gæstestuderendefradrag

Rumænske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der er nødvendigt for deres underhold. Fritagelsen gælder for en periode, der er begrænset til 5 år fra ankomsten til Danmark. Se artikel 22, stk. 2, i DBO'en af 13. december 1976 med Rumænien.

17) Thailand - gæstestuderendefradrag

Thailandske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der er nødvendigt for deres underhold. Fritagelsen gælder for en periode på højst 5 år. Se artikel 20 (iii) i DBO'en af 23. februar 1999 med Thailand.

18) Tunesien - gæstestuderendefradrag

Tunesiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 5. februar 1981 med Tunesien. Fritagelsen gælder for en periode af højst 5 år.

19) Tyrkiet - gæstestuderendefradrag

Tyrkiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 30. maj 1991 med Tyrkiet.

20) Venezuela - gæstestuderendefradrag

Venezuelanske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 3. december 1998 med Venezuela.

21) Vietnam - gæstestuderendefradrag

Vietnamesiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold, forudsat vederlaget er nødvendigt for at supplere de midler, der står til rådighed for den studerendes underhold. Se artikel 20, stk. 2, i DBO'en af 31. maj 1995 med Vietnam.

22) Zambia - gæstestuderendefradrag

Zambiske studerende er fritaget for beskatning af arbejdsvederlag optjent her i landet, der har direkte forbindelse med studierne, og som er nødvendigt for deres underhold. Se artikel XX, stk. 3, i DBO'en af 13. september 1973 med Zambia.

Se også

  • C.F.9.2.14.8.2 (Norden) og C.F.9.2.7.7.2 om rigsfællesskabsfradraget til studerende fra henholdsvis Færøerne og Grønland
  • C.F.7.4 om skattefri legater til stipendiater fra udviklingslande efter LL § 7 K, stk. 5.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2004.231.LSR

Islandsk læge flyttede til Danmark for at uddanne sig til praktiserende læge. Hun var ansat som reservelæge og praksisreservelæge i forskellige turnus-, introduktions- og uddannelsesstillingerunder et dansk amt og blev aflønnet efter overenskomsten mellem Amtsrådsforeningen i Danmark og Foreningen af Yngre Læger. Landsskatteretten fandt, at hun ikke kunne anses for studerende i DBO'ens forstand, og hun havde derfor ikke adgang til et særligt fradrag, efter en protokol til artikel 20 i den nordiske DBO.

 

SKM2002.243.LSR

En dansker flyttede til England sammen med sin ægtefælle for at søge arbejde der. Hun var fuldt skattepligtig i begge lande. Hun påbegyndte nogle måneder senere en uddannelse i England, som hun modtog dansk studiestøtte til. Landsskatteretten udtalte, at artikel 20 i den dansk-britiske DBO ikke kunne anvendes, allerede fordi opholdet skyldtes, at ægtefællen havde fået arbejde i England. I stedet var studiestøtten omfattet af artikel 21 om anden indkomst. Da modtageren efter artikel 4, stk. 2, i DBO'en var hjemmehørende i Storbritannien, havde Storbritannien beskatningsretten til studiestøtten. Danmark havde ikke en subsidiær beskatningsret efter DBOens artikel 28.

 

TfS 1996, 777 LSR

En islandsk statsborger havde opholdt sig i Danmark i en periode, før hun påbegyndte en uddannelse. Hun ønskede fradrag efter protokollen til den nordiske DBO. Landsskatteretten fandt, at hun ikke havde godtgjort, at hun havde opholdt sig midlertidigt i Danmark udelukkende i uddannelses- og studieøjemed.