Indhold

Afsnittet indeholder:

 • Hovedregel.
 • Undtagelse for lokalt ansat personale mv.
 • Undtagelse for erhvervsvirksomhed.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Hovedregel

Kun det land, hvorfra betalingen hidrører (kildelandet), kan beskatte vederlaget. Reglen gælder både for

 • gage, løn og lignende vederlag. Se modeloverenskomstens artikel 19, stk. 1, litra a, og
 • pension og lignende vederlag. Se modeloverenskomstens artikel 19, stk. 2, litra a.

Bemærk

I relation til denne artikel er kildelandet ikke det land, hvor arbejdet udføres, men det land, som vederlaget hidrører fra. Herved adskiller modeloverenskomstens artikel 19 sig fra modeloverenskomstens artikel 15, som er den generelle regel om løn og lignende vederlag, og hvor kildelandet er det land, hvor arbejdet udføres. Se afsnit C.F.8.2.2.15.2.1.

Undtagelse for lokalt ansat personale mv.

Gage, løn og andre lignende vederlag kan dog kun beskattes i bopælslandet, det vil sige det land, hvor den ansatte er hjemmehørende på betalingstidspunktet, når en person arbejder eller har arbejdet for staten mv. i det andet land (kildelandet), og arbejdet er udført i bopælslandet, og personen enten er

 • statsborger i bopælslandet eller
 • ikke blev hjemmehørende i bopælslandet kun med det formål at udføre arbejdet for kildelandet. 

Se artikel 19, stk. 1, litra b (i) og (ii).

Undtagelsen sigter mod lokalt personale på ambassader og andre diplomatiske repræsentationer. Se punkt 4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 19.

Undtagelsen om bopælslandets beskatningsret gælder også for udbetaling af pension til personer, der tidligere har udført sådant arbejde, men dog kun hvis de er statsborgere i bopælsstaten. Se modeloverenskomstens artikel 19, stk. 2, litra b.

Undtagelse for erhvervsvirksomhed

Hvis en stat, en politisk underafdeling eller lokal myndighed driver egentlig erhvervsvirksomhed, er udbetalinger, der udgør vederlag for arbejde for denne erhvervsvirksomhed, ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 19. Se modeloverenskomstens artikel 19, stk. 3, og punkt 6 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 19.

I stedet gælder de øvrige artikler i modeloverenskomsten, det vil sige, alt afhængig af det konkrete tilfælde:

 • Modeloverenskomstens artikel 15 om indkomst fra personligt arbejde i ansættelsesforhold (løn mv.)
 • Modeloverenskomstens artikel 16 om bestyrelseshonorarer og lignende
 • Modeloverenskomstens artikel 17 om kunstnere og sportsfolk 
 • Modeloverenskomstens artikel 18 om pensioner.

Se også

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2017.471.VLR

En universitetsansat med bopæl i Danmark blev udstationeret i Storbritannien, hvortil han og familien flyttede. Han var aflønnet af universitetet i Danmark og boligen blev udlejet midlertidigt. Han blev fortsat anset for fuldt skattepligtig efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1.Spørgsmålet i sagen var, om en forsker i perioden 1. marts 2013 til 28. februar 2014, hvor han var udstationeret til Storbritannien i forbindelse med sin ansættelse ved G1 Universitet, var skattepligtig til Danmark af sin indtægt fra G1 Universitet efter artikel 19 i DBO'en mellem Danmark og Storbritannien, eller om Storbritannien har beskatningsretten efter DBO'ens artikel 15. Afgørende for sagens udfald var, om den løn, som G1 Universitet udbetalte til forskeren, var udbetalt af "staten". Efter en gennemgang af lovgrundlaget for universiteterne, af KSL § 1, stk. 1, nr. 4, og SKM2014.160.ØLR fandt Vestre Landsret efter en samlet vurdering, at der ved vedtagelsen af universitetsloven i 2003 ikke skete en ændring af, at universiteterne skal anses som en statsinstitution i DBO'ens forstand.

SKM2012.7.VLR

En læge, der var fuldt skattepligtig til Danmark, arbejdede i Norge. Arbejdet var formidlet af et vikarbureau. Indkomst fra offentligt hverv som lægevikar var omfattet af DBO'ens artikel 19. Indkomst udbetalt af Rikstrygdeverket for lægevagtskørsel mv., som ikke var selvangivet hverken i Danmark eller i Norge, var efter Landsrettens opfattelse omfattet af DBO'ens artikel 19, men Danmark havde efter artikel 26, stk. 2, en subsidiær beskatningsret til indkomsten. Egenbetaling fra patienter i Norge var omfattet af artikel 22 om anden indkomst.

SKM2008.679.VLR

Løn under barsel fra dansk ministerium til en modtager, der var fuldt skattepligtig til USA, blev anset for omfattet af den begrænsede skattepligt efter den dagældende KSL § 2, stk. 1, litra b, jf. § 43, stk. 2, litra g, jf. kildeskattebekendtgørelsens § 20, nr. 7. Ifølge DBO'en med USA tilkom beskatningsretten Danmark som kildeland, jf. artikel 19. Af disse grunde var lønnen med rette beskattet i Danmark som kildeland.

SKM2003.484.VLR

Sagsøgeren, der var fuldt skattepligtig til Danmark, fik udbetalt en forsørgertabsydelse fra USA. Landsretten fandt, at der var tale om en pensionslignende ydelse, som var skattepligtig i henhold til statsskattelovens § 4 c. Med henvisning til den dagældende dansk-amerikanske DBO's artikel om vederlag udbetalt af stater og andre offentlige myndigheder fandt landsretten endvidere, at Danmark kunne medregne ydelsen ved skatteberegningen mod at indrømme lempelse. De særlige bestemmelser i Overenskomst mellem deltagerne i Den Nordatlantiske Traktat vedrørende status for deres styrke m.v. (NATO) fandt ikke anvendelse.

SKM2003.397.ØLR

Folketingspension. Landsretten lagde vægt på DBO- bestemmelsens ordlyd sammenholdt med formålet, som er at udvise gensidig respekt mellem suveræne stater. Også henvist til kommentaren til OECD-modeloverenskomsten. Folketingspensionen blev anset for omfattet af artikel 19 i den dansk-spanske DBO. Danmark havde derfor beskatningsretten.

Skatterådet og Ligningsrådet

SKM2004.64.LR

Ligningsrådet blev spurgt, om lønnen til læger og sygeplejersker, der arbejder på norske/svenske sygehuse, var omfattet af den nordiske DBO's artikel 19 om offentlige hverv, når et dansk ApS påtog sig administration, management og servicering af de pågældendes stillinger over for sygehusene. Lønnen ville ifølge samarbejdsaftale mellem ApS'et og sygehusene blive udbetalt af sygehusene. Ligningsrådet svarede ja til spørgsmålet.

Andre afgørelser

TfS 1991, 37 TSS

Told- og Skattestyrelsen fandt, at pension fra Lodspensionskassen, der tilfaldt en person, der var bosat i Spanien, var omfattet af artikel 19 i den dansk-spanske DBO. Der blev lagt vægt på, at pensionskassens vedtægter var fastsat af Forsvarsministeriet, at pensionskassen var en selvejende institution underkastet Forsvarsministeriets kontrol, og at pensionerne I alt væsentligt fulgte tjenestemandssystemet.