Indhold

Dette afsnit handler om forskellige bestemmelser i danske DBO'er, der helt eller delvis giver beskatningsretten til pensioner mv. til kildelandet.

Afsnittet indeholder:

 • Fællestræk ved de danske DBO'er.
 • Beskatningsret til pensioner i nyere danske DBO'er.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Fællestræk ved de danske DBO'er

Artiklerne om pensioner i de danske DBO'er varierer i ordlyd, men alle varianter tildeler i et eller andet omfang kildelandet en beskatningsret til udbetalingerne.

Overgangsregler

I de tilfælde, hvor pensionsbestemmelsen i en DBO ændres fra bopælsbeskatning til kildelandsbeskatning, vil der ofte være en overgangsbestemmelse, som under visse betingelser fritager pensioner for kildelandsbeskatning, hvis modtageren af pensionen allerede var bosiddende i det andet land på tidspunktet for ændringen. Bestemmelsen findes enten i selve DBO'en eller i den lov, der indfører ændringen.

Se også

Se også afsnit C.F.9.2 om pensionsbestemmelserne i de enkelte DBO'er, herunder eventuelle overgangsregler.

Bemærk

Danmark opsagde i 2008 de dagældende DBO'er med Frankrig og Spanien. Se BEK nr. 14 af 27/06/2008. Pensionsbestemmelsen i disse DBO'er tillagde bopælslandet beskatningsretten til pensionsudbetalinger alene. Disse DBO'er er ikke erstattet af nye. Se afsnit C.F.9.2.6.4.2 og C.F.9.2.18.13.2 om overgangsregler for personer, der er hjemmehørende i henholdsvis Frankrig eller Spanien og som modtager pensioner fra Danmark, og personer, der er hjemmehørende i Danmark og modtager pensioner fra Frankrig.

Beskatningsret til pensioner i nyere danske DBO'er

De fleste nyere danske DBO'er indeholder en artikel om pensioner, der er opbygget således:

 • Det land, som ydelsen stammer fra (kildelandet), kan beskatte offentlige ydelser, eventuelt kun offentlige sociale ydelser. Se afsnit C.F.8.2.2.18.1 om offentlige ydelser i danske DBO'er. Bestemmelsen står typisk som stykke 1 i pensionsbestemmelsen.
 • Det land, hvor modtageren er hjemmehørende (bopælslandet), har beskatningsretten til pensioner og lignende vederlag. Det land, som pensionen stammer fra (kildelandet), kan dog også beskatte udbetalinger til en person, der er hjemmehørende i det andet land, hvis
  • indbetalingerne har været fradragsberettigede i indbetalerens indkomst i kildelandet ifølge kildelandets lovgivning, eller
  • indbetalingerne har været foretaget af en arbejdsgiver, og indbetalingerne ikke er blevet beskattet hos arbejdstageren (såkaldt bortseelsesret) ifølge kildelandets lovgivning.

Bestemmelsen står typisk som stykke 2 i pensionsbestemmelsen.

Kildeland

Der findes også typisk et stykke 3 i pensionsbestemmelsen, som definerer hvad det vil sige, at en pension "stammer" fra et land. Typisk "stammer" en pension fra et land, hvis den udbetales fra en pensionskasse eller en anden tilsvarende institution,

 • der udbyder pensionsordninger og
 • som fysiske personer kan tilslutte sig for at sikre sig pensionsydelser.

Det er også normalt en forudsætning, at pensionskassen mv. er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i det pågældende land.

Bemærk

I de fleste af de nyere danske DBO'er omfatter reglen om pensioner og lignende vederlag ikke kun pensioner, der har tilknytning til et tidligere ansættelsesforhold, men også privat oprettede pensionsordninger, herunder pensionsordninger, der er oprettet af selvstændigt erhvervsdrivende.  

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.19.1 (artikel 19) pensioner, der udbetales af en stat, en politisk underafdeling eller en lokal myndighed for varetagelsen af offentlige hverv.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.90.HR

Folkepension. Højesteret og landsret fastslog, at dansk folkepension er en social pension, og den dermed er omfattet af artikel 18, stk. 2, i DBO'en med Tyskland, som omhandler sociale pensioner. Den er derimod ikke omfattet af artikel 18, stk. 4, i DBO'en, som kun vedrører private pensioner. Danmark havde derfor beskatningsretten til pensionen.

Se også landsretsdommen: SKM2002.91.VLR

Landsretsdomme

SKM2007.123.ØLR

Ydelse efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre. Landsretten fandt, at ydelsen måtte karakteriseres som en social ydelse efter artikel 18 i den nordiske DBO. Danmark havde derfor beskatningsretten til ydelsen.

 

Landsskatteretten

SKM2018.84.LSR

En ansat på den franske ambassade i Danmark, der havde oprettet en privat pensionsordning i et dansk pensionsselskab, måtte anses for skattepligtig af udbetalingerne på pensionsordningen.

Skatterådet

SKM2017.651.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra en privat pensionsordning i Danmark var skattefri i Danmark. Spørger, der bor og er skattepligtig i Tyskland, havde tidligere været hjemmehørende i Danmark i en del af den periode, hvor der havde været indbetalt til pensionsordningen med bortseelsesret. Efter DBO'en mellem Danmark og Tyskland, artikel 18, stk. 4, kunne Danmark som kildeland beskatte udbetalinger, når spørger tidligere havde været hjemmehørende i Danmark

SKM2008.755.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at udbetalinger fra en pensionsordning oprettet i Danmark kun kunne beskattes på Malta. Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at Danmark kun kunne beskatte pensionsudbetalingerne i det omfang, de svarede til pensionsbidrag, som skatteyderen havde opnået fradragsret (bortseelsesret) for, mens han var hjemmehørende i Danmark.