Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af indbetaling af bidrag til udenlandske pensionsordninger, når fx medarbejdere udstationeres fra deres hjemland til et DBO-land. Modeloverenskomsten indeholder ikke sådanne regler, men kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 18 foreslår nogle bestemmelser, som kan indsættes i DBO'er for at undgå vanskeligheder i disse situationer.

Afsnittet indeholder:

Danske fradragsregler - hovedregel

 • Undtagelse - særlige bestemmelser i enkelte DBO'er mv.
 • Undtagelse - PBL § 15 C.
 • Undtagelse - PBL § 15 D.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Danske fradragsregler - hovedregel

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at bortse fra eller fradrage indbetalinger til pensionsordninger, der er oprettet i udenlandske pensionsinstitutter. Det skyldes, at det kun er danske ordninger, der er omfattet af PBL afsnit I.

Undtagelse - særlige bestemmelser i enkelte DBO'er mv.

I nogle DBO'er der indsat bestemmelser om fradragsret i den skattepligtige indkomst i det ene land for indbetalinger til pensionsordninger i det andet land. De DBO'er, det drejer sig om, er DBO'erne med Nederlandene, Schweiz, Storbritannien. Danmark har desuden indgået en aftale med Sverige, som omfatter fradragsret for pensionsordninger.

DBO med Nederlandene

Efter DBO'ens artikel 25, stk. 5 og 6, kan en arbejdstager i en periode på højst 60 måneder under visse betingelser fradrage pensionsbidrag til en pensionsordning i hjemlandet i den skattepligtige indkomst i arbejdslandet. Bestemmelsen gælder kun for obligatoriske arbejdsgiverordninger, der generelt svarer til en pensionsordning, der er skattemæssigt anerkendt i arbejdslandet.

Se også

 • C.F.9.2.14.3 om DBO med Nederlandene.
 • C.A.10.3.3 om betingelserne for fradrag i den danske indkomst for bidrag til en arbejdsgiverordning i Nederlandene (Holland).

DBO med Schweiz

Efter DBO'ens artikel 28, stk. 3, kan indbetalinger til pensionsordninger i en persons hjemland under visse betingelser fradrages i den skattepligtige indkomst i arbejdslandet. Bestemmelsen gælder både arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der indbetaler bidrag til en pensionsordning, der overordnet svarer til pensionsordninger, der er skattemæssigt anerkendt i arbejdslandet. De ordninger, der anses for anerkendt, er opregnet i artikel X i Protokol af 21. august 2009 til DBO'en med Schweiz.

Se også

 • C.F.9.2.18.4 om DBO med Schweiz.
 • C.A.10.3.3 om betingelserne for fradrag i den danske indkomst for bidrag til en pensionsordning i Schweiz.

DBO med Storbritannien

Efter DBO'ens artikel 28, stk. 3-5, kan indbetalinger til pensionsordninger i forbindelse med personligt arbejde i tjenesteforhold under visse betingelser fradrages i den skattepligtige indkomst i arbejdslandet. Bestemmelsen gælder kun for arbejdstagere, der indbetaler til en tvungen ordning, der generelt svarer til pensionsordninger, der er skattemæssigt anerkendt i arbejdslandet.

Se også

 • C.F.9.2.18.17 om DBO med Storbritannien.
 • C.A.10.3.3 om betingelserne for fradrag i den danske indkomst for bidrag til en pensionsordning i Storbritannien.

Grænsegængeraftale med Sverige

Danmark og Sverige har indgået en aftale om visse skattespørgsmål, som i artikel 2 bestemmer, at de to lande giver grænsegængere og tilflyttere fradrag for indskud på pensionsordninger i det andet land. Se lov nr. 974 af 05/12/2003.

De personer, der er omfattet af aftalen, er:

 • Grænsegængere.
 • Tilflyttere.

Grænsegængere

Grænsegængere er i aftalen defineret som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, som arbejder og beskattes i det ene land og bor i det andet land. Indkomsten, som kan beskattes i arbejdslandet, skal udgøre mindst 75 pct. af den samlede nettoindtægt fra personligt arbejde i tjenesteforhold eller selvstændig erhvervsvirksomhed.

Tilflyttere

Tilflyttere er i aftalen defineret som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, som er hjemmehørende i det ene land og umiddelbart inden tilflytningen deltog i en pensionsordning i det andet land, som der blev betalt bidrag til.

Pensionsordningen skal være skattebegunstiget i ordningens hjemland. De ordninger, der er omfattet, er:

 • I Danmark: Pensionsordninger omfattet af PBL afsnit I.
 • I Sverige: Pensionsordninger omfattet af kapitel 28 eller 58 i indkomstskatteloven.

Ordninger med engangsudbetalinger, fx kapitalpension, er ikke skattebegunstiget i Sverige.

Hvis en arbejdsgiver har indbetalt bidrag til en pensionsordning, der er omfattet af grænsegængeraftalen, medregnes bidragene ikke i lønmodtagerens skattepligtige indkomst, og arbejdsgiveren har fradrag for bidragene.

Bidrag kan kun fradrages indenfor de beløbsgrænser, der gælder i såvel Danmark som Sverige. Det gælder også for en arbejdsgivers betaling af bidrag for en lønmodtager.

Se også

 • C.F.9.2.14.8 om den nordiske DBO
 • C.A.10.3.3 om betingelserne for fradrag i den danske indkomst for bidrag til en pensionsordning i Sverige.

Undtagelse - PBL § 15 C

Skattestyrelsen kan under visse betingelser godkende en udenlandsk pensionsordning i et andet EU- eller EØS-land (undtagen Liechtenstein), så pensionsopspareren får bortseelses- eller fradragsret for indbetalingerne til pensionsordningen i sin danske indkomst efter samme regler som for tilsvarende danske ordninger.

Pensionsopspareren skal acceptere at blive beskattet af løbende udbetalinger fra pensionen i Danmark, også efter eventuel fraflytning til udlandet.

Reglen gælder kun for pensionsopsparere, der er fuldt skattepligtige efter KSL § 1, eller omfattet af grænsegængerreglerne i KSL §§ 5 A - 5 D.

Se også

 • C.A.10.3.2.1 om ordninger godkendt efter PBL § 15 C.
 • C.F.5 om grænsegængerreglerne.

Undtagelse - PBL § 15 D

Denne bestemmelse er møntet på arbejdstagere, der fortsætter med at indbetale til en pensionsordning i deres hjemland under ophold i Danmark (vandrende arbejdstagere).

Skattestyrelsen kan i en periode på op til 60 måneder godkende en pensionsordning i et andet EU- eller EØS-land (undtagen Liechtenstein) som om, den var omfattet af PBL kapitel 1, selv om pensionsordningen ikke opfylder betingelserne i kapitel 1.

Reglen gælder kun for pensionsopsparere, der ved tilflytning til Danmark bliver fuldt skattepligtige efter KSL § 1 og hjemmehørende her i landet efter en DBO, eller bliver omfattet af grænsegængerreglerne i KSL §§ 5 A - 5 D.

Pensionsopspareren kan i en periode på 60 måneder få bortseelses- eller fradragsret for indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning efter samme regler, som gælder i det land, hvor ordningen gav ret til fradrag på det tidspunkt, hvor den blev oprettet.

Efter udløbet af de 60 måneder, kan pensionsopspareren søge om godkendelse af ordningen efter PBL § 15 C.

Se også

 • C.A.10.3.2.2 om ordninger godkendt efter PBL § 15 D
 • C.F.5 om grænsegængerreglerne.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

TfS 1998, 221 LSR

Der kunne ikke indrømmes fradrag for bidrag til en britisk pensionsordning efter DBO artikel 28, stk. 3, fordi ordningen ikke blev anset for at svare til en skattemæssigt anerkendt ordning i Danmark.

Pensionsordningen kunne komme til udbetaling tidligst ved personens fyldte 50 år. Udbetaling fra en tilsvarende dansk ordning kan normalt tidligst finde sted ved det fyldte 60 år, og da der ikke var særlige forhold, der kunne begrunde den tidligere udbetalingsalder, fandt Landsskatteretten, at den britiske pensionsordning ikke svarede til en skattemæssigt anerkendt pensionsordning i Danmark.

Skatterådet

SKM2011.91.SR

Der blev spurgt, om tre svenske pensionsordninger kunne anerkendes som svarende til danske livsvarige livrenter, så indskuddene ikke blev omfattet af fradragsbegrænsningen på 100.000 kr. (2010-niveau) årligt efter PBL § 16, stk. 2. Skatterådet kunne ikke bekræfte dette. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at pensionsordningerne havde forskellige valgmuligheder for udbetalingsforløb, hvor den livsvarige udbetaling blot var en af flere udbetalingsmåder. Pensionsordningerne skulle derfor sidestilles med en ophørende livrente, jf. PBL § 2, nr. 4 b, hvorfor fradragsbegrænsningen i PBL § 16, stk. 2, var gældende for disse tre svenske pensionsordninger.