Indhold

Dette afsnit handler om afgrænsningen af de typer af indkomst, der er omfattet af artikel 18 i modeloverenskomsten.

Afsnittet indeholder:

 • Definition af "pensioner og andre lignende vederlag".
 • Udbetalinger, der ikke er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18.
 • Sociale sikringsydelser.
 • Sociale ydelser og andre offentlige ydelser i danske DBO'er.
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Definition af "pensioner og andre lignende vederlag"

Modeloverenskomstens artikel 18 omfatter pensioner og andre lignende vederlag, der udbetales for tidligere tjenesteydelser, når vederlaget ikke er omfattet af artikel 19, stk. 2. Eksempler på udbetalinger, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18:

 • Udbetalinger fra sociale sikringsordninger er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18, hvis retten til ydelserne er optjent i forbindelse med et privat ansættelsesforhold. Se punkt 24 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 18.
 • Både løbende udbetalinger og sum-udbetalinger er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18. Ganske vist omfatter begrebet "pension" kun løbende udbetalinger. Men sum-udbetalinger omfattes i stedet af udtrykket "andre lignende vederlag". Se punkt 5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 18. Afgift efter PBL er ikke omfattet af DBO'erne. Se afsnit C.F.8.2.2.2.3 (artikel 2). 
 • Løbende ydelser, der ikke er pensioner, men som tjener samme forsørgelsesmæssige formål som en pension, er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18 ("andre lignende vederlag"). Det kan fx være en livrente i et forsikringsselskab. Se også SKM2003.484.VLR om en amerikansk forsørgertabsydelse.
 • Modeloverenskomsten stiller ikke krav om, at ordningen skal være afdækket forsikringsmæssigt. Se SKM2006.639.SR om en uafdækket tysk pensionsordning. Skatterådet udtalte, at den var omfattet af artikel 18 i den dansk-tyske DBO.  
 • Artikel 18 omfatter også pensioner i forbindelse med tjenesteydelser, der ydes til en stat eller dens politiske underafdelinger eller lokale myndigheder, når den pågældende myndighed driver erhvervsmæssig virksomhed som nævnt i modeloverenskomstens artikel 19, stk. 3. Se punkt 6 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 19.
 • udbetalinger fra godkendte pensionsinstitutter som defineret i OECD´s modeloverenskomst artikel 3, stk. 1, litra i, se punkt 3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 18.

Pensionsudbetalinger fra en privat pensionsordning til tidligere offentligt ansatte er omfattet af artikel 18, idet udbetalingen ikke er omfattet af artikel 19, stk. 2.

Landsskatteretten udtalte, at en ansat på den franske ambassade i Danmark, der havde oprettet en privat pensionsordning i et dansk pensionsselskab, måtte anses for skattepligtig af udbetalingerne på pensionsordningen. Se SKM2018.84.LSR.

Hvis pensionsrettighederne er overført fra en offentlig til en privat pensionsordning, er denne omfattet af modeloverenskomstens artikel 18, fordi betingelserne i modeloverenskomstens artikel 19, stk. 2, litra a (udbetaling fra staten mv.) ikke er opfyldt. Se punkt 5.4 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 19. Se afsnit C.F.8.2.2.19.1.2.

Det er uden betydning, om udbetalingerne tilfalder den tidligere ansatte selv eller den tidligere ansattes pårørende (fx børn eller efterlevende ægtefælle). Se punkt 3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 18 og SKM2003.484.VLR om en amerikansk forsørgertabsydelse.

Fratrædelsesgodtgørelser

Fratrædelsesgodtgørelser er omfattet af modeloverenskomstens artikel 15 om indkomst fra personligt arbejde i tjenesteforhold (eller artikel 19 om løn for offentligt hverv) og ikke af modeloverenskomstens artikel 18.

Afgrænsningen mellem en fratrædelsesgodtgørelse og en pension kan i praksis være vanskelig. Følgende faktiske forhold kan tale for, at et engangsbeløb kan anses for pension:

 • Beløbet træder i stedet for en pension eller medfører en nedsat pension
 • Udbetaling af beløbet sker fra en pensionsordning
 • Modtageren har nået normal pensionsalder
 • Modtageren er berettiget til andre pensionsydelser.

Se punkt 6 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 18 om, hvilke elementer der kan lægges vægt på.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.15.1 (artikel 15) om fratrædelsesgodtgørelser.

Bemærk

Den skattemæssige behandling af pensionsordningen har ikke betydning for, om udbetalinger fra ordningen er omfattet af artikel 18. Det har heller ingen betydning, om udbetalingen kommer fra et anerkendt pensionsinstitut, som nævnt i artikel 3, stk. 1, litra i. Se punkt 3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 18.

Udbetalinger, der er ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 18

Artikel 18 omfatter ikke:

 • Visse pensioner, som udbetales af en stat, dens politiske underafdelinger eller en lokal myndighed, er omfattet af modeloverenskomstens artikel 19, stk. 2, og dermed ikke af artikel 18. Det gælder fx en dansk tjenestemandspension. Se C.F.8.2.2.19.1.2 om afgrænsningen af, hvilke pensioner der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 19.
 • Pensioner, som er oprettet uden tilknytning til et ansættelsesforhold, er ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 18. Det gælder fx privattegnede pensionsordninger, herunder ordninger, der er oprettet af selvstændigt erhvervsdrivende. Udbetalinger herfra er omfattet af modeloverenskomstens artikel 21 om andre indkomster. Mange danske DBO'er har dog privattegnede pensioner med i artikel 18. Se afsnit C.F.8.2.2.18.2.2.
 • Udbetalinger fra sociale pensionsordninger, der ikke har tilknytning til et ansættelsesforhold, og fra sociale sikringsordninger, der ikke er pensionslignende. Disse udbetalinger er i stedet omfattet af modeloverenskomstens artikel 21 om andre indkomster. Mange danske DBO'er afviger dog herfra og har offentlige ydelser med i artikel 18.

Se også

Se også SKM2011.254.SKAT om beskatning af sociale ydelser og andre offentlige ydelser efter DBO'er.

Se også

Se også punkt 24 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 18 om afgrænsningen mellem de ordninger, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18, og de ordninger, der er omfattet af modeloverenskomstens artikel 21.

Bemærk

Afkast af pensionsordninger er ikke omfattet af modeloverenskomstens artikel 18. Se om afkast af pensionsordninger under afsnit C.F.8.2.2.21.1.

Sociale sikringsydelser

Sociale sikringsydelser kan være omfattet af tre forskellige bestemmelser:

 • Modeloverenskomstens artikel 18 - når de kan karakteriseres som "pension og andre lignende vederlag, der udbetales for tidligere tjenesteydelser" i forbindelse med privat ansættelsesforhold.
 • Modeloverenskomstens artikel 19, stk. 2 - når de kan karakteriseres som "pension og andre lignende vederlag, der udbetales for tidligere tjenesteydelser" og udbetales direkte af - eller af fonde oprettet af - staten, dens politiske underafdelinger eller en lokal myndighed for varetagelsen af hverv i den pågældende stats eller underafdelings eller myndigheds tjeneste.
 • Modeloverenskomstens artikel 21 - når ydelsen ikke falder ind under artikel 18 eller artikel 19.

En social sikringsydelse kan siges at være "i forbindelse med tidligere arbejde", hvis arbejdet er en betingelse for pensionen. Dette vil fx være tilfældet, når

 • pensionsbeløbet er beregnet på grundlag af enten ansættelsesforholdets længde eller arbejdsvederlagets størrelse, så de perioder, hvor personen ikke har udført arbejde, ikke giver ret til pensionsydelser,
 • pensionsbeløbet er beregnet på grundlag af bidrag til ordningen, der er betinget af arbejde og af arbejdets varighed, eller
 • pensionsbeløbet er beregnet på grundlag af arbejdsperiodens længde og bidragene til ordningen og/eller ordningens kapitalindkomst. Se punkt 24 i kommentarerne til modeloverenskomstens artikel 18.

Eksempel

Udbetalinger fra ATP er omfattet af modeloverenskomstens artikel 18 (tidligere privat ansættelse) eller artikel 19 (tidligere ansættelse i en stat, dens politiske underafdelinger eller lokal myndighed).

Se også

Se også SKM2011.254.SKAT om definition af sociale sikringsordninger.

Sociale ydelser og andre offentlige ydelser i danske DBO'er

Mange danske DBO'er indeholder særregler om offentlige ydelser i tilknytning til artiklen om pensioner. Se SKM2011.254.SKAT, hvor det nævnes, at DBO'erne er forskelligt udformede. Der er to hovedgrupper:

Den ene hovedgruppe er DBO'er, der omfatter alle offentlige ydelser

Bestemmelsen er formuleret, så den fx omfatter "betalinger, som en fysisk person modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat eller efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af denne stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed." Disse DBO-bestemmelser omfatter alle danske offentlige ydelser, herunder fx dansk folkepension. Offentlige ydelser er omfattet, uanset om de udbetales af staten eller en kommunal eller regional myndighed.

Den anden hovedgruppe er DBO'er, der omfatter sociale ydelser

Bestemmelsen kan fx være formuleret, så den omfatter "betalinger, som en fysisk person modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat."

Disse DBO'er omfatter bl.a.

 • dansk folkepension. Se SKM2003.90.HR om den dansk-tyske DBO
 • dansk arbejdsløshedsunderstøttelse
 • dansk efterløn
 • danske sygedagpenge
 • ydelser ved arbejdsskader.

Se også

Se også SKM2001.234.TSS og SKM2011.254.SKAT, hvor det bl.a. er forklaret, at efterløn er en social ydelse, men ikke en social pension.

Landsretten har fastslået, at en løbende ydelse efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre er en social ydelse omfattet af artikel 18 i den nordiske DBO. Se SKM2007.123.ØLR.

Se også

 • C.F.3.1.10 om begrænset skattepligt af pension mv.
 • C.F.8.2.2.1.4 (artikel 1) om begreberne stat, politisk underafdeling og lokal myndighed
 • C.F.8.2.2.4.3 (artikel 4) om skattemæssigt hjemsted for politiske underafdelinger og lokale myndigheder.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2003.90.HR

Folkepension. Højesteret og landsret fastslog, at dansk folkepension er en social pension, og at den dermed er omfattet af artikel 18, stk. 2, i DBO'en med Tyskland, som handler om sociale pensioner. Den er derimod ikke omfattet af artikel 18, stk. 4, i DBO'en, som kun vedrører private pensioner. Danmark havde derfor beskatningsretten til pension, som tilfaldt en person, der var hjemmehørende i Tyskland.

Se også landsretsdommen: SKM2002.91.VLR

Landsretsdomme

SKM2007.123.ØLR

Ydelse efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre. Landsretten fandt, at ydelsen måtte karakteriseres som en social ydelse efter artikel 18 i den nordiske DBO. Danmark havde derfor beskatningsretten til ydelsen.

 

SKM2003.484.VLR

Forsørgertabsydelse fra USA, der tilfaldt den længstlevende ægtefælle, som var fuldt skattepligtig til Danmark. Landsretten fandt, at ydelsen var en pensionslignende ydelse og skattepligtig efter statsskattelovens § 4 c. Ydelsen var udbetalt af en institution under det amerikanske forsvar og derfor omfattet af den daværende dansk-amerikanske DBO's bestemmelse om pensioner, der udbetales af en stat eller en anden offentlig myndighed til personer bosat i den anden stat. USA havde efter DBO'en beskatningsretten til pensionen, men Danmark kunne medregne pensionen ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter særlige regler i DBO'en herom.    

 

Landsskatteretten

SKM2018.84.LSR

Landsskatteretten udtalte, at en ansat på den franske ambassade i Danmark, der havde oprettet en privat pensionsordning i et dansk pensionsselskab, måtte anses for skattepligtig af udbetalingerne på pensionsordningen.

Skatterådet

SKM2006.639.SR

Tysk pensionstilsagn i ansættelsesforhold, der var uafdækket og bidragsdefineret. Skatterådet tilkendegav, at udbetalinger fra ordningen skulle beskattes efter SL § 4, litra c, og at et engangsvederlag ved konvertering af pensionsydelserne ville blive beskattet efter LL § 7 O, stk. 1, nr. 3. Ordningen var omfattet af artikel 18, stk. 4, i den dansk-tyske DBO, som omhandler private pensioner. Denne bestemmelse tillagde Tyskland som kildeland beskatningsret til pensionsudbetalingen, hvorefter Danmark som bopælsland skulle give nedslag i dansk skat efter DBO'ens artikel 24.