Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af modelaftalens artikler.

Afsnittet indeholder:

 • Artikel 1: Aftalens formål og anvendelsesområde
 • Artikel 2: Jurisdiktion
 • Artikel 3: Skatter omfattet af aftalen
 • Artikel 4: Definitioner
 • Artikel 5: Udveksling af oplysninger efter anmodning
 • Artikel 6: Skatteundersøgelser i udlandet
 • Artikel 7: Mulighed for at afslå en anmodning
 • Artikel 8: Tavshedspligt
 • Artikel 9: Omkostninger
 • Artikel 10: Effektuerende lovgivning
 • Artikel 11: Sprog
 • Artikel 12: Andre internationale aftaler eller arrangementer
 • Artikel 13: Gensidig aftaleprocedure
 • Artikel 14: Ikrafttræden
 • Artikel 15: Opsigelse. 

Artikel 1: Aftalens formål og anvendelsesområde

Artikel 1 svarer til artikel 26, stk. 1, i modeloverenskomsten. Artiklen henviser til artikel 8, der handler om tavshedspligt, og omtaler landenes interne regler om rettigheder og beskyttelse for den person, der er under undersøgelse. Det vil bl.a. sige regler om underretningspligt. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.6 om indsigelses- og appelmuligheder. Se også pkt. 5 i kommentaren til modelaftalen.

Se også

Se også afsnit

Artikel 2: Jurisdiktion

Artikel 2 fastslår, at en part ikke er forpligtet til at fremskaffe oplysninger, som hverken

 • er i partens, dvs. myndighedernes, besiddelse
 • besiddes af en person, der befinder sig inden for partens område eller
 • kontrolleres af en person, som befinder sig inden for partens område.

Bemærk

Aftalen omfatter oplysninger den anmodede part måtte anmode om, som findes hos alle offentlige myndigheder - ikke kun skattemyndighederne. Den anmodede part har ikke nødvendigvis nogen skattemyndighed overhovedet.

Aftalen omfatter derudover oplysninger, som en person på partens område har adgang til - og ikke kun oplysninger, som personen fysisk ligger inde med.

Artikel 3: Skatter omfattet af aftalen.

Artikel 3 i modelaftalen er opbygget på samme måde som artikel 2 i modeloverenskomsten. Se afsnit C.F.8.2.2.2.  

Bemærk

Mange af Danmarks skatteinformationsudvekslingsaftaler har en formulering, hvorefter aftalen dækker "skatter af enhver art og beskrivelse, som udskrives i parterne på datoen for denne aftales undertegnelse." Derved svarer anvendelsesområdet til det anvendelsesområde, som modelaftalens artikel 26 har. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.1.

Artikel 4: Definitioner

Artikel 4 i modelaftalen er opbygget på samme måde som artikel 3 i modeloverenskomsten. Se afsnit C.F.8.2.2.3.

Bemærk

Den kompetente myndighed under skatteinformationsudvekslingsaftalerne er den samme som den kompetente myndighed for udveksling af oplysninger under DBO'erne. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.2.

Artikel 5: Udveksling af oplysninger efter anmodning

Artiklen om udveksling af oplysninger efter anmodning er bygget op således:

 • Stk. 1 henviser til artikel 1. Desuden fastslås det, at oplysningerne skal udveksles, uanset om den adfærd, som undersøges, udgør en forbrydelse efter den anmodede parts lovgivning.
 • Stk. 2 pålægger den anmodede part at anvende sine kontrolregler til at fremskaffe oplysninger, som ikke er i dens kompetente myndigheds besiddelse i forvejen. Se SKL § 1, stk. 3 . Dette gælder, selv om den anmodede part ikke selv har behov for oplysningerne. Bestemmelsen svarer til modeloverenskomstens artikel 26, stk. 4. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.7 om oplysninger som et land ikke selv har brug for.
 • Stk. 3 pålægger den anmodede part at videregive oplysninger i en særlig form, der er efterspurgt af den anmodende part, forudsat at dette er muligt efter den anmodede parts lovgivning. Danmark vil næppe som anmodende part have brug for at anvende bestemmelsen.
 • Stk. 4 pålægger begge aftalens parter at sikre sig, at deres kompetente myndigheder kan fremskaffe og videregive en række typer af oplysninger, herunder bl.a. oplysninger fra banker og andre finansielle institutioner og ejeroplysninger vedrørende alle typer af juridiske personer. Bestemmelsen svarer til modeloverenskomstens artikel 26, stk. 5, men er lidt mere detaljeret end denne. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.8 om oplysninger der skal afgives.
 • Stk. 5 indeholder en opregning af oplysninger, som den anmodende parts kompetente myndighed skal afgive samtidig med en anmodning om oplysninger. Den kompetente myndighed kan rådgive om, hvordan man opfylder betingelserne i stk. 5 i en anmodning. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.2 om den kompetente myndighed.
 • Stk. 6 indeholder standarder for, hvornår en anmodning skal besvares:
  • Inden for 60 dage skal den anmodede kompetente myndighed bekræfte modtagelsen og give besked om eventuelle mangler ved anmodningen.
  • Inden for 90 dage skal anmodningen enten være besvaret, eller også skal den anmodede kompetente myndighed redegøre for, hvorfor det ikke er gjort.    

Bemærk

Stk. 1 i modelaftalens artikel 5 handler om et princip, som indskrænker udveksling af oplysninger til kun at angå sager, hvor adfærden udgør en lovovertrædelse både efter den anmodende og den anmodede parts lovgivning - på engelsk princippet om "dual criminality". I praksis er det en meget væsentlig indskrænkning i adgangen til at udveksle oplysninger. Dette princip findes i endnu enkelte DBO'er, men ikke i modeloverenskomstens artikel 26. Stk. 1 i modelaftalens artikel 5 slår fast, at det heller ikke gælder i modelaftalen.

Bemærk

Stk. 5 i modelaftalens artikel 5 er knyttet til betingelsen i artikel 1 og modeloverenskomstens artikel 26, stk. 1, om, at oplysningerne skal kunne "forudses at være relevante". Formålet er at anskueliggøre over for den anmodede part, at der ikke er tale om en "fiskeriekspedition". Det er nemlig forbudt efter den internationalt anerkendte standard. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.1.

Af særlig interesse er stk. 5, litra a, i modelaftalens artikel 5, om identiteten af den person, der er under undersøgelse eller efterforskning. Det er ikke et krav, at personens navn er oplyst. Er der fx tale om en bankkonto, er det tilstrækkeligt at oplyse kontonummeret. Se pkt. 58 i kommentaren til modelaftalen.

Artikel 6: Skatteundersøgelser i udlandet

Artikel 6 regulerer tilstedeværelse af udenlandske embedsmænd. Den indeholder to regler:

 • Stk. 1 gør det muligt for den ene parts embedsmænd at rejse til den anden parts territorium og dér afhøre personer og undersøge dokumenter. Fx afvikle et besøg på en virksomhed. Den anden parts skatteembedsmænd medvirker ikke; måske har den anden part ingen skatteembedsmænd. Det kræves,
 • at den kompetente myndighed i det land, hvor undersøgelsen skal foregå, tillader det, og
 • at den eller de personer, der skal besøges eller afhøres, giver forudgående samtykke.
 • Stk. 2 gør det muligt for den ene parts embedsmænd at rejse til den anden parts territorium og dér være til stede ved en skatteundersøgelse eller dele deraf, som gennemføres af den anden parts skattemyndigheder.
 • Stk. 3 giver nærmere regler om afviklingen af en sådan undersøgelse. Reglen i stk. 2-3 svarer til, hvad der praktiseres med hjemmel i DBO'erne. Se afsnit A.C.2.1.3.3.1.2 om retsbeskyttelsen for udenlandske embedsmænd, der befinder sig i Danmark, afsnit C.F.8.2.2.26.1.3 om typer af bistand og afsnit C.F.8.2.2.26.1.4 om aftaler mellem kompetente myndigheder.

Artikel 7: Mulighed for at afslå en anmodning

Artiklen om en anmodet parts muligheder for at afslå en anmodning er bygget således op:

 • Stk. 1 fastslår, at den anmodede part må afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part ikke selv ville have været i stand til at indhente oplysningerne, hvis de havde befundet sig hos den. Dette svarer til modeloverenskomstens artikel 26, stk. 3, litra a og b. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.6. Desuden fastslås det, at den kompetente myndighed må afslå en anmodning, der ikke er fremsat i overensstemmelse med aftalen. Det er for så vidt en selvfølge, så det har næppe noget selvstændigt indhold.
 • Stk. 2 fastslår, at den anmodede part ikke er forpligtet til at videregive oplysninger, der ville afsløre en erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode. Dette svarer til modeloverenskomstens artikel 26, stk. 3, litra c. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.6. Det nævnes udtrykkelig, at oplysninger af den type, som er beskrevet i artikel 5, stk. 4, ikke er en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode. Med andre ord skal bankoplysninger og lignende og ejeroplysninger til selskaber mv. oplyses. Dette svarer til modeloverenskomstens artikel 26, stk. 5. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.8.
 • Stk. 3 fastslår, at den anmodede part må afslå at give oplysninger, der omfattes af det juridiske professionsprivilegium, og indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvad dét er. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.6.
 • Stk. 4 fastslår, at den anmodede part må afslå at give oplysninger, hvis dette ville stride imod almene hensyn (ordre public). Dette svarer til modeloverenskomstens artikel 26, stk. 3, litra c. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.6.
 • Stk. 5 fastslår, at den anmodede part ikke må afslå at give oplysninger med den begrundelse, at det krav, som sagen handler om, bestrides. '
 • Stk. 6 fastslår, at den anmodede part kan afslå at give oplysninger, hvis den anmodende part udøver diskrimination. Det skattemæssige ikke-diskrimineringsprincip findes også i modeloverenskomstens artikel 24. Se afsnit C.F.8.2.2.24.

Artikel 8: Tavshedspligt

Artikel 8 i modelaftalen svarer til modeloverenskomstens artikel 26, stk. 2. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.5.

Se også

Se også afsnit A.A.6.1.3 om særlig tavshedspligt i international ret.

Artikel 9: Omkostninger

Artikel 9 fastslår, at hvor der opstår spørgsmål om omkostninger, skal der indgås en aftale herom mellem de kompetente myndigheder i de to parter.

Dette kan enten være en aftale fra sag til sag eller en generel aftale, som indgås mellem de kompetente myndigheder med hjemmel i skatteinformationsudvekslingsaftalen. Begge fremgangsmåder er forudset i pkt. 99 i kommentaren til modelaftalen. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.6 om generelle aftaler mellem de kompetente myndigheder.

Bemærk

Enkelte af de danske skatteinformationsudvekslingsaftaler indeholder mere detaljerede bestemmelser om omkostninger.

Artikel 10: Effektuerende lovgivning

Artikel 10 pålægger begge parter at gennemføre den lovgivning, der er nødvendig for at give effekt til aftalen.

Bemærk

Danmark kan effektuere en aftale om udveksling af aftaler uden at gennemføre ændringer i lovgivningen. Se afsnit C.F.8.1.2.1

Denne artikel findes kun i få af Danmarks skatteinformationsudvekslingsaftaler. Hvor den er medtaget, er det efter udtrykkeligt ønske fra den anden part i aftalen.

Artikel 11: Sprog

Artikel 11 fastslår, at anmodninger om oplysninger og besvarelser heraf skal affattes på engelsk, fransk eller et andet sprog, som parternes kompetente myndigheder er enige om.

Bemærk

En artikel om sprog er kun medtaget i få af Danmarks skatteinformationsudvekslingsaftaler. I disse står der, at anmodninger og besvarelser skal affattes på engelsk. Det har ingen betydning for Skatteforvaltningens behandling af disse sager, om artiklen er med eller ej. Den foregår på engelsk under alle omstændigheder.

Artikel 12: Andre internationale aftaler eller arrangementer

Artikel 12 angår sammenhængen mellem en skatteinformationsudvekslingsaftale og andre internationale aftaler om udveksling af oplysninger i skattesager, som de to parter måtte have indgået. Aftalerne begrænser ikke hinanden.

Bemærk

Denne artikel er ikke med i de danske skatteinformationsudvekslingsaftaler. Det har hidtil ikke været relevant; og skulle situationen opstå, vil det ikke være noget problem. Se afsnit C.F.8.2.2.26.1 om flere samtidige grundlag.

Artikel 13: Gensidig aftaleprocedure

Artikel 13 er bygget op sådan:

 • Stk. 1 pålægger parterne at søge at løse eventuelle tvister og tvivlsspørgsmål ved gensidig aftale. Dette svarer til modeloverenskomstens artikel 25, stk. 3. Se afsnit C.F.8.2.2.25.1 om sager der behandles efter gensidig aftale.
 • Stk. 2 tillader parternes kompetente myndigheder at indgå aftaler om fremgangsmåden ved brugen af artikel 5 (udveksling af oplysninger efter anmodning) og artikel 6 (tilstedeværelse af embedsmænd). Se afsnit C.F.8.2.2.26.1.4 om aftaler mellem kompetente myndigheder. Stk. 2 tillader også aftaler om sprog.           
 • Stk. 3 tillader de kompetente myndigheder at kommunikere direkte med hinanden.
 • Stk. 4 fastslår, at aftalen kun har virkning for parterne indbyrdes.
 • Stk. 5 tillader, at de kompetente myndigheder aftaler andre former for konfliktløsning.

Bemærk

Modelaftalens stk. 2, litra b, om sprogvalg er ikke praktisk relevant for de danske skatteinformationsudvekslingsaftaler, hvor al kommunikation foregår på engelsk, og denne bestemmelse er kun medtaget i få aftaler. De danske skatteinformationsudvekslingsaftaler indeholder ikke modelaftalens stk. 2, litra b, stk. 4 og stk. 5.

Artikel 14: Ikrafttræden

Modelaftalens artikel om ikrafttræden er opbygget sådan:

 • Stk. 1 fastslår, at aftalen skal ratificeres eller godkendes efter de procedurer, som de respektive parter benytter sig af, og at det skal ske snarest muligt.
 • Stk. 2 fastslår, at aftalen har virkning
  • fra den 1. januar 2004 i skattestraffesager og
  • fra den 1. januar 2006 i alle andre sager. 

Bemærk

Ikrafttrædelsesbestemmelsen i de danske skatteinformationsudvekslingsaftaler indeholder ikke datoerne den 1. januar i henholdsvis 2004 og 2006 og er anderledes opbygget. Strukturen er i de fleste aftaler sådan:

 • Stk. 1 fastlægger, at parterne skal gennemføre deres interne procedurer og give hinanden skriftlig underretning, når det er sket. Aftalen træder så i kraft enten
  • på den dato, hvor den sidste af de to underretninger er modtaget, eller
  • 30 dage efter den dato, hvor den sidste af de to underretninger er modtaget. 
 • Stk. 2 fastslår, at aftalen har virkning
  • i skattestraffesager fra ikrafttrædelsesdagen
  • i alle andre sager
   • for skatteperioder, der begynder på eller efter den 1. januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen trådte i kraft, eller
   • i de tilfælde, hvor der ikke er en skatteperiode, på skattekrav, der opstår på eller efter den 1. januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen trådte i kraft.

Eksempel

En skatteinformationsudvekslingsaftale mellem Danmark og land X er trådt i kraft den 1. november 2011. Virkningstidspunkterne er da:

 • For skattestraffesager den 1. november 2011. Bemærk, at der også kan spørges efter oplysninger, der vedrører perioder og begivenheder forud for den 1. november 2011.
 • For sager om indkomstskat, der ikke er straffesager, fra og med indkomståret 2012.
 • For sager om moms, der ikke er straffesager, fra og med den momsperiode, der begynder den 1. januar 2012,
 • For sager om registreringsafgift af motorkøretøjer, hvor der ikke er nogen skatteperiode ,for afgiftskrav, der opstår den 1. januar 2012 eller senere.

Bemærk

Hvorvidt en sag er en skattestraffesag, afhænger af, om sagen efter sin art vil kunne føre til en strafferetlig sanktion. Efter denne definition angår langt de fleste forespørgsler i praksis skattestraffesager. Det har ingen betydning, hvor langt sagen er nået i det danske administrative system.

Artikel 15: Opsigelse

Modelaftalens artikel om opsigelse er opbygget sådan:

 • Stk. 1 tillader hver af parterne at opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse til den anden part enten gennem diplomatiske kanaler eller direkte til den anden parts kompetente myndighed.
 • Stk. 2 fastslår virkningstidspunktet for opsigelsen. Først beregnes en periode på 6 måneder fra modtagelsen af opsigelsen. Opsigelsen har virkning fra den første dag i den første måned, der starter efter udløbet af 6 måneders perioden.
 • Stk. 3 fastslår, at uanset opsigelse gælder artikel 8 om tavshedspligt stadig for oplysninger, der er udvekslet under aftalen.

Eksempel

En skatteinformationsudvekslingsaftale er opsagt, og opsigelsen er modtaget den 4. april 2012. Opsigelsen har virkning fra den 1. november 2012 (fordi 6 måneders perioden regnet fra den 4. april 2012 udløb den 4. oktober 2012) 

Bemærk

Ingen danske skatteinformationsudvekslingsaftaler er hidtil blevet opsagt.

Bemærk

Opsigelsesbestemmelserne i de danske skatteinformationsudvekslingsaftaler er udformet forskelligt, men indeholder de samme frister som modelaftalen, ligesom tavshedspligtsbestemmelsen altid er medtaget.