Nogle danske DBO'er indeholder et særligt stykke i artikel 5, der handler om efterforskning efter naturforekomster. Sædvanligvis findes reglen som stk. 4 i disse DBO'er. Reglen kan også findes i en særlig artikel om kulbrintevirksomhed. I praksis er det olie- og gasefterforskning, der tænkes på. Danmark har forbeholdt sig ret til at indsætte en særlig bestemmelse om kulbrinteefterforskning og -udvinding i sine DBO'er. Se punkt 48 og 189 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 5.

Reglen går ud på, at et foretagende, der anvender en installation, en borerig eller et skib til efterforskning af naturforekomster på et andet lands område, udgør et fast driftssted, når aktiviteten har varet i mere end den periode, der er aftalt i den konkrete DBO. Hvis flere foretagender hver for sig udfører efterforskning i mindre end 12 måneder, men efterforskningen sammenlagt varer mere end 12 måneder, og hvis foretagenderne er forbundne, er der fast driftssted. Foretagender er forbundne, når de samme personer direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i foretagenderne.

Baggrunden for reglen er, at en aktivitet, der består i efterforskning af naturforekomster, efter nogle nationale lovgivninger udgør et fast driftssted. I Danmark bliver udenlandske foretagender, der efterforsker naturforekomster i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel, begrænset skattepligtige til Danmark efter kulbrinteskatteloven § 1.

Bemærk

Særreglen angår kun efterforskningsfasen. En olie- eller gaskilde, som udnyttes, er udtrykkelig nævnt i artikel 5, stk. 2 i modeloverenskomsten som et eksempel på et fast driftssted. Her er der fast driftssted fra aktivitetens start, og der skal ikke tages hensyn til varigheden af udvindingsaktiviteten.

Se også

  • C.F.8.1.1 om begreberne kildeland og bopælsland og hvad det vil sige, at et land har beskatningsretten til en indkomst
  • C.F.8.2.2.3.1.4 (artikel 3) om begreberne foretagende og erhvervsvirksomhed
  • C.F.8.2.2.4 (artikel 4) om begreberne hjemmehørende og skattemæssigt hjemsted
  • C.F.8.2.2.5.1 generelt om fast driftssted.