Dato for udgivelse
22 jun 2012 08:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 apr 2012 14:44
SKM-nummer
SKM2012.380.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
11-02767
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsfritagelse og -godtgørelse
Emneord
Momsfritagelse, tabsfradrag, fakturering på udført arbejde, debitorskifte
Resumé

En virksomhed havde ikke fradrag for tab på debitorer i medfør af momslovens § 27, stk. 6, da der ikke var sket afregning af salgsmoms for de varer og ydelser, som virksomheden anførte at have leveret.

Reference(r)

Momsloven § 23, stk. 1 og 2
Momsloven § 27, stk. 1 og 6

Henvisning

Den juridiske vejledning 2012-1, afsnit D.A.8.1.1.6.3

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-2, afsnit D.A.8.1.1.6.2

Henvisning

Den Juridiske Vejledning 2012-2, afsnit D.A.7.2.3

Klagen vedrører om virksomheden i sit afgiftsgrundlag kan fradrage tab på debitor.

Landsskatterettens afgørelse

Den påklagede afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Sagen angår perioden 1. januar 2008 - 31. marts 2008.

Klageren driver virksomheden H1. Virksomheden har afholdt udgifter til arbejde og materialer købt af underleverandører. Udgifterne relaterer sig til et arbejde med at istandsætte G1 ApS' ejendomme beliggende i Y1 og Y2. Momsen af i alt 824.663 kr., dvs. 206.165 kr. er fratrukket i perioden.

Virksomheden har ikke efter færdiggørelsen af arbejdet udstedt nogen faktura til G1 ApS.

Klagerens repræsentant har oplyst følgende vedrørende handlingsforløbet:

"Klageren indgik foråret 2007 en aftale med G1 ApS omkring renovering af ejendommene. Klageren havde tre ejendomme, som HT via sine selskaber var interesseret i at overtage. Klageren var samtidig interesseret i at overtage ejendommene beliggende Y1 og Y2. De af G1 ApS ejede ejendomme skulle imidlertid først istandsættes, og denne istandsættelse skulle klageren udføre. Det aftaltes derfor, at såfremt klageren reelt overtog ejendommene, skulle der ikke skrives en faktura på arbejdet. Hvis klageren derimod ikke overtog ejendommene, skulle klageren udstede en faktura til G1 ApS på de udførte arbejder med istandsættelse af ejendommene.

Et andet af HTs selskaber, G2 ApS, købte klagerens tre ejendomme. Imidlertid overtog klageren ikke Y1 og Y2, idet handlen ikke faldt på plads, da G1 ApS' kreditorer ikke ville acceptere et debitorskifte. Afklaring vedrørende de nævnte ejendomme faldt først på plads ultimo 2007/primo 2008. Klageren afventede frem til april/maj måned 2008 om han kunne købe ejendommene af G1 ApS. Afklaringen af dette faldt først på plads i maj 2008, da det stod klart, at klageren ikke kunne købe ejendommene, da G1 ApS' kreditorer ikke ville acceptere et debitorskifte. Først på dette tidspunkt kunne klageren fakturere det udførte arbejde. Klageren blev, efter aftalen omkring køb af ejendommene falder til jorden, gjort opmærksom (via rygter mv.) på, at G1 ApS og andre af HTs selskaber var i økonomiske problemer. Dette giver sig bl.a. også udtryk ved, at G1 ApS' kreditorer ikke vil acceptere et debitorskifte. Der er fremlagt et brev fra en advokat af 14. september 2007, som underbygger den aftale, som blev indgået mellem klageren og G1 ApS. Af denne fremgår det klart, at der var lagt op til, at klageren skulle købe ejendommene beliggende Y1 og Y2 af G1 ApS."

G1 ApS blev sendt til tvangsopløsning i 2008, og der blev afsagt konkursdekret i slutningen af 2008. Selskabet blev opløst i begyndelsen af 2009 efter afsluttet konkursbehandling. Advokaten har den 11. december 2008 udarbejdet "Oversigt over aktiver og passiver" i konkursboet. Af denne fremgår det, at der ikke er nogen aktiver i konkursboet - kun gæld.

SKATs afgørelse

SKAT har afkrævet virksomheden 206.165 kr. i moms for perioden 1. januar 2008 - 31. marts 2008.

Virksomheden har leveret varer og ydelser til G1 ApS.

Kravet mod debitor er ikke effektivt søgt inddrevet, hvilket er en af forudsætningerne for tabsfradrag.

Det er efter SKATs opfattelse tillige en forudsætning for, at en virksomhed kan fradrage et tab på en debitor efter momslovens § 27, stk. 6, at debitoren har været bogført og fremgår af virksomhedens bogholderi, og at moms af leverancen tidligere er afregnet, jf. således afgørelsen SKM2010.246.BR.

Frist for angivelse for januar kvartal 2008 er den 10. maj 2008 og fristen for ændring af momstilsvaret er ikke udløbet.

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har principalt nedlagt påstand om, at virksomheden i afgiftsgrundlaget kan fradrage 206.165 kr., jf. momslovens § 27, stk. 1. Subsidiært nedlægges påstand om, at salgsmomsen alene udgør 46.937 kr.

Det tiltrædes, at det udførte arbejde udgør en leverance, der er momspligtig i henhold til momslovens § 4, stk. 1.

Værdien af det samlede udførte arbejde er af SKAT fastsat til 824.663 kr. svarende til de afholdte udgifter til underleverandører og materialer medgået til byggearbejdet. Momsen heraf udgør 206.165 kr. Der er indrømmet momsfradragsret af købsmomsen af udgifterne, jf. § 37, stk. 1.

Principalt gøres det gældende, at virksomheden ikke skal betale det opståede momskrav, idet virksomhedens kunde senere samme år gik konkurs. I henhold til momslovens § 27, stk. 6, kan en virksomhed i sit afgiftsgrundlag fradrage 80 % af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser.

Subsidiært gøres det gældende, at leveringstidspunktet er det tidspunkt, hvor arbejdet rent fysisk bliver udført, jf. formuleringen i momslovens § 23, stk. 1, "(...) det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted (leveringstidspunktet)." Det skyldes, at arbejdet netop udføres på/i HTs ejendomme. Han har naturligvis råderet over sine egne ejendomme, og får i bogstavelig forstand leveret arbejdsydelser hver dag, idet der er håndværkere til stede i hans ejendomme. Dermed er arbejdsydelserne leveret til HT i takt med, at underleverandørerne rent fysisk udfører arbejdet.

Hvornår arbejdet rent faktisk er udført, fremgår ikke af fakturaerne. Dog må det kunne udledes af fakturaerne, at arbejdet allerede er udført på faktureringstidspunktet, idet fakturaerne er meget deltaljerede.

En faktura fra AM (i SKATs sagsfremstilling nævnt som "maler") dateret 20. november 2007, lyder på i alt 57.545,63 kr.

En faktura fra KA (i SKATs sagsfremstilling nævnt som "(vvs)") dateret 26. november 2007, lyder på i alt 41.978,75 kr.

Det er ikke sandsynligt, at disse fakturaer er udstedt forud for den fysiske udførelse af selve byggearbejdet. Således er det fysiske arbejde udført forud for faktureringsdatoerne og ligger for størstedelen af vedkommende uden for den periode, SKAT kan genoptage.

Opgørelsen nedenfor viser en kvartalsvis fordeling af underleverandørernes faktureringer til virksomheden.

Køb foretaget

Momsbeløb

Momsangivelse

Angivelsesfrist

Genoptagelsesfrist

30. juni 2007

1.834 kr.

2. kvartal 2007

10. august 2007

10. august 2010

1.7.-30.9. 2007

22.822 kr.

3. kvartal 2007

10. november 2007

10. november 2010

1.10.-31.12 2007

134.564 kr.

4. kvartal 2007

10. februar 2007

10. februar 2011

8.1. 2008

46.937 kr.

1. kvartal 2008

10. maj 2008

10. maj 2011

I alt

206.165 kr.

Beløbene er sammenlagt af de oplysninger, der findes i SKATs sagsfremstilling side 2 og 3.

Da SKATs akter om genoptagelse (forslag til ændring) er udstedt den 15. februar 2011, er der ikke mulighed for at genoptage momskravet, der er opstået i 2. 3. og 4. kvartal 2007, jf. SFL § 31, stk. 1. Således kan alene momskravet vedr. 1. kvartal 2008 genoptages. Derfor udgør salgsmomsen kun 46.937 kr.

Såfremt Landsskatteretten ikke kan godkende ovenstående faktiske fordeling af udgifterne, kan en forholdsmæssig fordeling foreslås, hvor to tredjedele af momskravet ikke kan genoptages, således at kun en tredjedel af kravet kan genoptages, svarende til 68.722 kr.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af momslovens § 27, stk. 1 og 6 fremgår følgende:

"§ 27. Ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris, men ikke indbefattet afgiften efter denne lov. Finder betaling helt eller delvis sted, inden levering finder sted, eller inden faktura udstedes, udgør afgiftsgrundlaget 80 pct. af det modtagne beløb.

(...)

Stk. 6. I afgiftsgrundlaget kan fradrages 80 pct. af konstaterede tab på uerholdelige fordringer vedrørende leverede varer og ydelser. Såfremt fordringerne senere betales helt eller delvis, skal 80 pct. af modtagne beløb medregnes i afgiftsgrundlaget, medmindre betalingen opnås efter konkurslovens § 96."

Virksomheden har ikke udstedt fakturaer for de varer og ydelser, som den anfører at have leveret til G1 ApS, og der er ikke afregnet salgsmoms i forbindelse med arbejdet.

Ifølge praksis er det en forudsætning for anvendelse af momslovens § 27, stk. 6, at der er sket afregning af den salgsmoms, som leverancen har udløst, jf. herved SKM2010.246.BR. Da virksomheden ikke har afregnet moms for de varer og ydelser, som den anfører at have leveret, kan der allerede af den grund ikke foretages fradrag i afgiftsgrundlaget i medfør af bestemmelsen.

Ydermere bemærkes, at virksomheden ikke har foretaget retslige skridt i form af sagsanlæg e.l. med henblik på inddrivelse af det anførte krav.

Der kan herefter ikke gives medhold i den principale påstand.

Til den subsidiære påstand bemærkes, at afgiftspligten i henhold til momslovens § 23, stk. 1 som udgangspunkt indtræder på det tidspunkt, hvor leveringen af varen eller ydelsen finder sted, dvs. i dette tilfælde ved afleveringen af byggeriet i første kvartal 2008. Da der ikke er udstedt faktura, kan bestemmelsens stk. 2 ikke finde anvendelse. Det er i øvrigt ikke afgørende for leveringstidspunktet, hvornår underleverandørerne har foretaget levering til virksomheden, hvorfor der heller ikke kan gives medhold i den subsidiære påstand.

Den påklagede afgørelse stadfæstes herefter.