Indhold

Dette afsnit handler om transfer pricing i Modeloverenskomstens forstand.

Afsnittet indeholder

  • Generelt om transfer pricing
  • Transfer pricing
  • Regel
  • Interne danske regler

Se også

  • C.D.11 om transfer pricing
  • C.D.11.15 om hvordan transfer pricing dobbeltbeskatning undgås.
  • C.F.8.2.2.25 (artikel 25) om gensidige aftaleprocedure.

Generelt om transfer pricing

Modeloverenskomstens artikel 9 handler om transfer pricing. Man taler om transfer pricing i forbindelse med indbyrdes forbundne foretagender. Det vil sige selskaber og andre juridiske personer, der ejer eller kontrollerer hinanden, eller som ejes eller kontrolleres af de samme personer.

Eksempler

  • Et moderselskab og et datterselskab er indbyrdes forbundne foretagender.
  • To selskaber inden for samme koncern er også indbyrdes forbundne foretagender, selv om de ikke umiddelbart ejer hinanden.

Transfer pricing

Transfer pricing er den pris og de vilkår, som indbyrdes forbundne foretagender anvender for deres handelsmæssige eller økonomiske forbindelser. Pris og vilkår kan afvige fra, hvad to uafhængige parter i samme situation ville have aftalt, men gør det ikke nødvendigvis.

Når pris og vilkår afviger fra, hvad to uafhængige parter i samme situation ville have anvendt, skal der laves en regulering. Reguleringen skal stille parterne, som om de rent faktisk havde handlet på de vilkår, som to uafhængige parter i samme situation ville have anvendt. Dette kaldes "armslængdeprincippet". "Armslængdeprincippet" er et bærende element både i de danske regler om transfer pricing og i modeloverenskomstens bestemmelse om transfer pricing. Se kommentaren til artikel 9 i modeloverenskomsten.  

Regel

Når to indbyrdes forbundne foretagender er hjemmehørende i hvert sit land, og de to foretagender har anvendt priser og vilkår for deres handelsmæssige og økonomiske forbindelser, der afviger fra de vilkår og priser, som to uafhængige foretagender, ville have anvendt, er der basis for en regulering. Hvert af landene kan regulere fortjenesten i det foretagende, som er hjemmehørende i det pågældende land. Reguleringen skal gå ud på at stille foretagendet, som om det havde handelsmæssige eller økonomiske forbindelser med en uafhængig part. Se artikel 9, stk. 1.     

Bemærk

Regulering efter modeloverenskomstens artikel 9, stk. 1 kan foregå på mange måder. Hvordan det skal foregå, er ikke reguleret i modeloverenskomsten. I stedet henvises der til OECD's Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises And Tax Administrations. Se punkt 1 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 9.

Interne danske regler

For beskrivelse af de interne danske regler henvises til afsnit: