Indhold

Dette afsnit handler om hvilke kapitalgevinster, der er omfattet af artikel 13 i modeloverenskomsten.

Afsnittet indeholder:

 • Kapitalgevinster omfattet af modeloverenskomsten
 • Kapitalgevinster ikke omfattet af modeloverenskomsten
 • Beskatning af kapitalgevinster i de enkelte lande
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv. 

Kapitalgevinster omfattet af modeloverenskomsten

Der er ingen definition af begrebet kapitalgevinster i modeloverenskomsten. Udtrykket skal forstås meget bredt. Se specielt punkt 5 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Det betyder, at modeloverenskomstens artikel 13 anvendes på enhver form for gevinster på enhver form for kapital.

Kapital kan i den forbindelse fx være:

 • Fast ejendom
 • Løsøre (dvs. noget der kan flyttes, som fx maskiner, inventar, biler, både og dyr)
 • Rettigheder (fx brugsrettigheder, ophavsrettigheder, goodwill og licenser)
 • Penge, værdipapirer og lignende. Danmark har taget forbehold om, at man i sine DBO'er vil henføre visse aktieafståelser til artikel 10 (udbytte) i stedet for artikel 13. Se punkt 41 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13

Listen er ikke udtømmende.

Gevinst opstår normalt, når et aktiv bliver afstået. Afståelse kan fx være:

 • Salg - helt eller delvis
 • Ekspropriation
 • Bytte (fx mageskifte af fast ejendom)
 • Indfrielse
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Gave

Listen er ikke udtømmende.

Bemærk

Nogle lande beskatter i nogle sammenhænge urealiserede kapitalgevinster. Danmark beskatter fx visse urealiserede kursgevinster ved fraflytning. Beskatning af urealiserede kapitalgevinster er også omfattet af modeloverenskomstens artikel 13. Se punkt 7 og 8 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Eksempel - genvundne afskrivninger

Dansk beskatning af genvundne afskrivninger sidestilles i denne sammenhæng med dansk beskatning af en kapitalgevinst. En skatteyder solgte en ejendom i Grønland og skulle betale skat af fortjenesten deraf i Grønland. Skatteyderen betalte også skat i Danmark, dog kun af genvundne afskrivninger. Skattemyndighederne indrømmede kun credit for den del af den grønlandske skat, der kunne henføres til de genvundne afskrivninger. Landsretten fandt, at den skat, der var betalt i Grønland, kunne fratrækkes fuldt ud i den danske skat af de genvundne afskrivninger. Se TfS 1987, 269 ØLD.

Kapitalgevinster ikke omfattet af modeloverenskomsten

Modeloverenskomstens artikel 13 er ikke tænkt anvendt på:

 • Lotterigevinster
 • Indfrielsesgevinster på præmieobligationer og lignende

Se punkt 19 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.10 (artikel 10) om udbytter.

Beskatning af kapitalgevinster i de enkelte lande

De enkelte landes regler, og ikke modeloverenskomsten, afgør

 • om kapitalgevinster er skattepligtige i det enkelte land
 • hvilke kapitalgevinster der skal beskattes
 • og hvordan det foregår

Se punkt 3 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 13.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1987, 269 ØLD

Dansk beskatning af genvundne afskrivninger behandles på samme måde som dansk beskatning af en kapitalgevinst. En skatteyder solgte en ejendom i Grønland og skulle betale skat af fortjenesten i Grønland. Skatteyderen betalte også skat i Danmark, dog kun af genvundne afskrivninger. Skattemyndighederne indrømmede kun credit for den del af den grønlandske skat, der kunne henføres til de genvundne afskrivninger. Landsretten fandt, at den skat, der var betalt i Grønland, kunne fratrækkes fuldt ud i den danske skat af de genvundne afskrivninger.