Indhold

Dette afsnit handler om de personer, der er omfattet af OECD's modeloverenskomst.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begrebet hjemmehørende
  • Misbrug af DBO

Regel

Artikel 1 fastsætter, hvilke personer der er omfattet af og dermed beskyttet af overenskomsten.

Overenskomsten omfatter alle, der er hjemmehørende i én af staterne eller i begge stater på én gang.

Indkomst som erhverves direkte eller gennem enheder mv., der behandles skattemæssigt som helt eller delvis transparente af en af staterne skal anses for omfattet af artikel 1, forudsat at en af staterne beskatter indkomsten erhvervet af enheden mv. som indkomst erhvervet af en enhed mv. hjemmehørende i denne stat.

Overenskomsten skal ikke have betydning for den enkelte stats beskatning af personer og enheder hjemmehørende i denne stat, bortset fra de fordele der følger af artikel 7, stk. 3, artikel 9, stk. 2 og artikel 19, 20, 23 (A)(B), 24, 25 og 28.

Se artikel 1, stk. 1, 2 og 3.

Bemærk

Både fysiske og juridiske personer er omfattet. Dertil kommer helt eller delvist transparente enheder jf, nærmere artikel 1.

Det afhænger af de enkelte bestemmelser i overenskomsten, om og i hvilket omfang en hjemmehørende person kan påberåbe sig overenskomstens bestemmelser. Se også kommentarerne til artikel 1 samt artikel 29 og kommentarerne til denne bestemmelse om begrænsninger i de fordele overenskomsten giver mulighed for.

Spørgsmålet om hvilken indkomstmodtager, der skal anses som den retmæssige ejer af en indkomst afgøres dog ikke på forhånd af artikel 1, og overenskomsten forpligter heller ikke i øvrigt den enkelte stat i relation til anvendelsen af national lovgivning. Se også punkt 13 - 15 i kommentaren til artikel 1.

Eksempel

Bestemmelsen om ikke-diskrimination i artikel 24 forudsætter, at den hjemmehørende person tillige er statsborger i en aftalestat.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.1.2 om, hvornår overenskomsten kan påberåbes af interessentskaber, kommanditselskaber og lignende personsammenslutninger.

Begrebet hjemmehørende

En fysisk person er efter artikel 1 hjemmehørende i en stat, hvis personen som følge af særlige tilknytningsmomenter er fuldt skattepligtig til den pågældende stat. For juridiske personer lægges der vægt på ledelsens sæde. I tilfælde af dobbeltdomicil for juridiske personer skal dette løses gennem forhandling mellem staternes kompetente myndigheder.

Se afsnit C.F.8.2.2.4 om modeloverenskomsten artikel 4.

Misbrug af DBO

Stater er ikke forpligtet til at indrømme fordele efter en DBO i tilfælde af arrangementer, der indebærer misbrug af DBO' ens bestemmelser. Udgangspunktet er, at der ikke skal indrømmes fordele i henhold til en DBO i tilfælde, hvor et hovedformål med at deltage i visse transaktioner eller arrangementer er at sikre en gunstigere skattemæssig stilling, og under disse omstændigheder opnå en gunstigere skattemæssig behandling i strid med formålet og hensigten med de relevante bestemmelser. Se punkt 57 - 65 i kommentaren til modeloverenskomstens artikel 1.

Se også afsnit C.F.8.2.2.29 om modeloverenskomsten artikel 29.

Eksempel

I DBO'en mellem Danmark og USA er der i artikel 22 aftalt regler "Limitations of Benefits" om begrænsninger i de fordele, der kan opnås ifølge DBO'en.

LL § 3, stk. 3.

Se LL § 3, stk. 3, der har udmøntet en generel misbrugsklausul, der hviler på OECD's kommentarer. Se afsnit C.I.4.2.

Se også

  • C.F.1.1 om danske regler om fuld skattepligt
  • C.D.1.1 om danske regler om fuld skattepligt for juridiske personer.