Indhold

Dette afsnit handler om artikel 30 i OECD's modeloverenskomst, der vedrører udvidelse af territorier i en eksisterende DBO.

Afsnittet indeholder

  • Territorial udvidelse
  • Fremgangsmåden ved territoriel udvidelse.

 Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Territorial udvidelse

Modeloverenskomstens artikel 30 giver mulighed for, at områder kan blive omfattet af en DBO, som ellers ikke omfatter det pågældende område.

Efter stk. 1 i modeloverenskomstens artikel 30 skal det dreje sig om:

  • En del af et af aftaleparternes territorium, som udtrykkelig er udelukket fra aftalens anvendelsesområde, sådan som det er fastlagt i DBO'en, eller
  • En anden stat eller et andet område, for hvis internationale relationer én af parterne i DBO'en er ansvarlig.

Det pågældende område eller den pågældende stat skal desuden pålægge skatter, som er af tilsvarende karakter som dem, der er omfattet af DBO'en.

Bemærk

De danske DBO'er indeholder en definition af Danmark, som udtrykkelig undtager Færøerne og Grønland fra DBO'ens anvendelsesområde. Se afsnit C.F.8.2.2.3.1.2.

Færøerne og Grønland er omfattet af det sidste led i stk. 1 i modeloverenskomstens artikel 30: Et andet område, for hvis internationale relationer én af parterne - her Danmark - er ansvarlig. Hermed kan Færøerne og/eller Grønland blive omfattet af de danske DBO'er, der indeholder denne artikel. Færøerne/Grønland kan blive omfattet af DBO'erne i deres helhed eller af dele af dem.

Det er ikke alle Danmarks DBO'er, der indeholder denne artikel.

Fremgangsmåden ved territorial udvidelse  

Territorial udvidelse kræver en aftale mellem de to lande, der har indgået DBO'en. Aftalen indgås ved diplomatisk noteveksling, og landenes forfatningsmæssige regler skal overholdes. De nærmere vilkår for udvidelsen skal fremgå af notevekslingen.

Det skal bl.a. fremgå: 

  • Fra hvornår udvidelsen har virkning
  • Om der - eventuelt - er særlige vilkår og betingelser. Fx at det kun er en del af DBO'en, der skal gælde på det pågældende territorium
  • Om der gælder særlige regler om opsigelse i forhold til det pågældende territorium. Hvis andet ikke fremgår, omfatter en opsigelse af aftalen også det pågældende territorium. Se modeloverenskomstens artikel 30, stk. 2. Det er ligegyldigt, om det er det land, som territoriet henhører under, der opsiger aftalen, eller om det er det andet land.   

Bemærk

Når Færøerne eller Grønland ønsker at blive omfattet af en dansk DBO, foregår det gennem Udenrigsministeriet. Skatteministeriet har ingen kompetencer i forhold til beslutningen, men bidrager rent teknisk med at udarbejde teksten til en protokol til DBO'en. Se afsnit C.F.9.1 om protokoller til DBO'er.

Territorial udvidelse af en DBO til også at omfatte Færøerne og/eller Grønland har ikke betydning for DBO'ens anvendelse i Danmark.