En DBO påvirker ikke de skattemæssige begunstigelser, som medlemmer af diplomatiske repræsentationer, dvs.

  • ambassader og
  • konsulære embeder

har efter folkerettens almindelige regler eller særlige aftaler. Se modeloverenskomstens artikel 28.

 Se link til 2017 OECD modeloverenskomsten her.

Bemærk

Reglerne om skattemæssige begunstigelser findes i:

Se også

  • C.F.1.5 om skattepligt for personer, som er udsendt af stat og kommuner mv.
  • C.F.1.8.2 om skattepligt og skattefritagelse for udenlandske diplomater mv. i Danmark
  • C.F.1.8.3 om skattepligt og skattefritagelse vedrørende udenlandske konsulater i Danmark.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2006.486.HR

Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt den i værtsoverenskomsten mellem WHO og Danmark indeholdte skattefritagelsesbestemmelse vedrørende gager og ydelser ydet til "organisationens embedsmænd" tillige omfatter pensionsudbetalinger. Højesteret fandt, at værtsoverenskomstens skattefritagelsesbestemmelse, som er identisk med en tilsvarende bestemmelse i FN-konventionen, efter en sproglig fortolkning - i sammenhæng med reglerne om immunitet - alene hjemler national skattefrihed for personer, der aktuelt er ansat i FN's organisationer. Der var ikke grundlag for at betragte pensionen som en udskudt lønudbetaling, og det var uden betydning, at skatteyderen under sin ansættelse har betalt skat til FN af den del af lønnen, som har udgjort en egenbetaling til pensionen. Ligeledes var det uden betydning for kvalifikationen af udbetalingerne, om FN's pensionsfond ville kunne drive pensionskassevirksomhed i Danmark.