Indhold

I dette afsnit omtales de regler om nedsættelse af anskaffelsessummen, der gælder for ejere af nyopførte udlejningsejendomme til helårsbeboelse, som har fået andel i investeringsrammen for 2003 til fremme af privat udlejningsbyggeri, og som ved indkomstopgørelsen har fået fradrag for en beregnet anskaffelsessum.

 Afsnittet indeholder:

  • Fradrag ved indkomstopgørelsen
  • Genbeskatning af fradrag ved nedsættelse af anskaffelsessummen. 

Fradrag ved indkomstopgørelsen

Ejere af nyopført fast ejendom, der udelukkende var bestemt til udlejning til helårsbeboelse, kunne ved indkomstopgørelsen under visse betingelser fradrage et beløb svarende til ejendommens anskaffelsessum, opgjort efter reglerne i § 1 f i lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, når de havde fået tilsagn om en andel af investeringsrammen for 2003. Se LL § 8 R, stk. 1, som affattet ved § 2 i lov nr. 490 af 9. juni 2004.

Reglen om fradrag har kun været gældende i forbindelse med investeringsrammen for 2003.

Reglen gjaldt for skattepligtige efter selskabsskatteloven, bortset fra aktieselskaber omfattet af SEL § 3 A. Se LL § 8 R, stk. 2, som affattet ved § 7 i lov nr. 1534 af 19. december 2007.

Genbeskatning af fradrag ved nedsættelse af anskaffelsessummen

Skattepligtige, der har fået fradrag ved indkomstopgørelsen efter reglerne i LL § 8 R, stk. 1, skal ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste ved afståelse af ejendommen anvende en korrigeret  anskaffelsessum. Anskaffelsessummen opgøres efter de almindelige regler med fradrag af den anskaffelsessum, der blev beregnet efter § 1 f i lov om fremme af privat udlejningsbygger, ganget med den sats, der efter SEL § 17, stk. 1, var gældende for det indkomstår, hvori fradraget er foretaget. Se LL § 8 R, stk. 3.