Indhold

Dette afsnit handler om, hvad der forstås ved transfer pricing-dobbeltbeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Transfer pricing-dobbeltbeskatning.
 • Hvordan opstår transfer pricing-dobbeltbeskatning
 • Når der foretages reguleringer af den skattepligtige indkomst.

Transfer pricing-dobbeltbeskatning

Der er to former for dobbeltbeskatning:

 • Den juridiske: Når to eller flere lande beskatter en person af den samme indkomst.
 • Den økonomiske: Når samme indkomst beskattes hos to forskellige skattesubjekter.

Ved transfer pricing-dobbeltbeskatning forstås den økonomiske dobbeltbeskatning, der opstår, når samme indkomst beskattes hos forskellige personer eller selskaber. Tilsvarende gælder forholdet mellem hovedkontor og faste driftssteder.

Hvordan opstår transfer pricing-dobbeltbeskatning

En transfer pricing-dobbeltbeskatning opstår, når en skattemyndighed i et land er af den opfattelse, at en forbundet part ikke har handlet i overensstemmelse med armslængdeprincippet, og dermed forhøjer den skattepligtiges indkomst (primær regulering).

Hvis samme indkomst allerede er beskattet hos en forbundet skattepligtig i et andet land, opstår der en reel dobbeltbeskatning af samme indkomst hos to forskellige skattesubjekter. Eller mellem en skattepligtig og dennes faste driftssted.

Når der foretages reguleringer af den skattepligtige indkomst

Når en udenlandsk skattemyndighed har foretaget en primær regulering (forhøjelse) vedrørende en kontrolleret transaktion, kan den skattepligtige anmode Skattestyrelsens kompetente myndighed i Danmark om, at der bliver foretaget en korresponderende regulering i Danmark enten efter de almindelige ligningsfrister eller efter den særlige frist i SFL § 27, stk. 1, nr. 4 (genoptagelse). På samme måde kan reguleringen være initieret af de danske skattemyndigheder, og det er da den udenlandske skattemyndighed, der skal foretage en korresponderende regulering i udlandet efter egne nationale regler.

Alternativt, kan den skattepligtige indsende en anmodning til de danske eller udenlandske skattemyndigheder, om indledning af den gensidige aftaleprocedure (Mutual Agreement Procedure (MAP)) mellem de to landes kompetente myndigheder om ophævelsen af dobbeltbeskatningen. En sådan anmodning kan henvise til en dobbeltbeskatningsaftale, til EU-voldgiftskonventionen eller til EU-voldgiftsdirektivet. Efter EU-voldgiftsdirektivet skal anmodningen indsendes til begge landes kompetente myndigheder.

I resten af afsnittene vil det engelske begreb "MAP" blive anvendt i stedet for "den gensidige aftaleprocedure".

En anmodning om korresponderende regulering/ophævelse af dobbeltbeskatningen kan sendes i papirform eller i elektronisk form til store-selskaber-sikker-post@sktst.dk.

Adressen er:

Skattestyrelsen

Store Selskaber - Kompetent Myndighed

Hannemanns Allé 25 

DK-2300 København S.

Se også

Se også afsnit

 • C.D.11.14 om ansættelsesfrist for transfer pricing-sager.
 • C.F.8.1.1 om dobbeltbeskatningsaftaler.
 • C.F.8.2.2.7 om opgørelsen af indkomsten ved faste driftssteder
 • C.F.8.2.2.9 om forbundne foretagender.
 • C.F.8.2.2.25 om den gensidige aftaleprocedure (MAP).
 • Rapporten om aktion 14 i OECD's handlingsplan "Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS), der indeholder en række foranstaltninger med henblik på at styrke effektiviteten af MAP-processen.
 • C.F.8.3 om den Multilaterale konvention (MLI’en)
 • C.F.8.4 om EU-voldgiftsdirektivet.

Bemærk

En transfer pricing-regulering kan ske mellem to forbundne parter hjemmehørende i Danmark, mellem en forbundet dansk og udenlandsk part, og mellem en skattepligtig og dennes faste driftssted.