åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "C.D.11.6 Ansættelsesfrist for transfer pricing-sager" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet beskriver fristerne for at ændre en skatteansættelse på TP-området.

Afsnittet indeholder:

  • Den ordinære skatteansættelse
  • Den ekstra ordinære skatteansættelse
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre.

Den ordinære skatteansættelse

I skatteforvaltningsloven skelnes mellem den ordinære og den ekstra ordinære frist til at varsle en skatteansættelser. Den ordinære frist udløber den 1. maj  i det 4. år efter indkomstårets udløb. For transfer pricing-forhold omfattet af SKL § 3 B er fristen udvidet, så den ordinære ansættelsesfrist først udløber i det 6. år efter indkomstårets udløb. Se SFL § 26, stk. 5, jf. stk. 1. Den forlængede frist gælder også, hvis den skattepligtige ønsker at ændre sin skatteansættelse. Se SFL § 26, stk. 5, jf. stk. 2.

I SKM2012.92.H har Højesteret udtalt, at den forlængede ligningsfrist gælder for alle ansættelsesændringer vedrørende transaktioner mellem interesseforbundne parter omfattet af SKL § 3 B.

En varslet forhøjelse af en skatteansættelse skal være foretaget senest den 1. august i det 6. år efter indkomstårets udløb, medmindre den skattepligtige anmoder om at få fristen udskudt, og det imødekommes. Hvis den skattepligtiges indkomstår ikke er sammenfaldende med kalenderåret, regnes fristen fra udløbet af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

For indkomstår der begynder den 1. januar 2005 eller senere gælder SKL § 3 B både for indenlandske og udenlandske koncerninterne transaktioner.

Se også

Se også afsnit A.A.8.2.1.5 om den forlængede ligningsfrist for kontrollerede transaktioner.

Den ekstra ordinære skatteansættelse

SKAT kan ændre en skatteansættelse, når en udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for beskatningen af den skattepligtige. Se SFL § 27, stk. 1, nr. 4. Situationen kan fx være, at den udenlandske skattemyndighed regulerer skattebetalingen for et udenlandsk datterselskab, fordi selskabet i sine transaktioner med det danske moderselskab har anvendt afregningspriser, som ikke er på armslængdevilkår (den primære regulering). Det danske selskab kan herefter bede om at få skatteansættelsen i Danmark ændret tilsvarende (den korresponderende regulering). Ændringen kan ske både efter anmodning fra den skattepligtige og efter SKATs bestemmelse.

Både SKAT og den skattepligtige skal reagere inden seks måneder efter, at den pågældende er blevet opmærksom på det forhold, der begrunder fristforlængelsen, dvs. den udenlandske regulering. Se SFL § 27, stk. 2.

En ændring af skatteansættelsen kan således finde sted uden for de almindelige ansættelsesfrister i tilfælde, hvor en afgørelse truffet af en udenlandsk skattemyndighed medfører dobbeltbeskatning eller dobbelt ikke-beskatning af den skattepligtige.

En ændring af skatteansættelsen kan også finde sted uden for de almindelige ansættelsesfrister i tilfælde, hvor SKAT har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, som følge af et groft uagtsomt eller forsætligt forhold hos den skattepligtige, fx hvis den skattepligtige har undladt at oplyse om en overdragelse af aktiver til et koncernforbundet udenlandsk selskab.

Se også

Se også afsnit A.A.8.2.3 om ekstra ordinær genoptagelse.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

samt evt. tilhørende SKAT-meddelelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2012.92.HR

Højesteret udtalte, at den forlængede ligningsfrist gælder for alle ansættelsesændringer for skattepligtige omfattet af SKL § 3 B vedrørende de skattepligtiges kontrollerede transaktioner.

 

SKM2012.221.HR

Højesteret fandt at et spørgsmål om, hvem der var rette indkomstmodtager - en fysisk person eller hans selskab - var omfattet af den forlængede ligningsfrist efter SFL § 26, stk. 5. Dommen henviste til SKM2012.92.HR.