Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om godtgørelse af metanafgift for virksomheder, der reducerer udledningen af uforbrændt metan.

Afsnittet indeholder:

 • Virksomheder, der reducerer udledningen af uforbrændt metan
 • Eksempel på beregning af afgiftsgodtgørelse for naturgas (ikke-registreret virksomhed)
 • Afgiftsgodtgørelse: Registrerede virksomheder
 • Afgiftsgodtgørelse: Ikke-registrerede virksomheder
 • Dokumentation for afgiftsgodtgørelse.

Virksomheder, der reducerer udledningen af uforbrændt metan

Virksomheder, der reducerer udledningen af uforbrændt metan til luften fra stationære stempelmotoranlæg har på visse betingelser ret til afgiftsgodtgørelse.

Muligheden for afgiftsgodtgørelse gælder både for nye og for eksisterende stempelmotoranlæg.

Godtgørelse ydes til både registrerede virksomheder (virksomheder, der er registrerede efter CO2-afgiftsloven) og til ikke-registrerede virksomheder.

Reglerne om afgiftsgodtgørelse fremgår af kapitel 2 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2010 om dokumentation for energiindholdet i den forbrugte mængde af biogas og om godtgørelse af afgiften på andre klimagasser end CO2. Denne bekendtgørelse er efterfølgende ændret ved bekendtgørelse nr. 753 af 24. juni 2011.

Godtgørelsen svarer til den mængde af uforbrændt metan, der bortrenses eller ved tekniske tiltag mindsker udslippet. Godtgørelsen beregnes som den målte procentvise reduktion i udledningen af uforbrændt metan i forhold til en udledning af uforbrændt metan på

 • 465 g/GJ indfyret naturgas, eller
 • 323 g/GJ indfyret biogas.

Afgiftsgodtgørelsen skal opgøres for hvert brændsel og for hvert stempelmotoranlæg.

For virksomheder, der er registreret efter CO2-afgiftsloven, er opgørelsesperioden hver afgiftsperiode.

For ikke-registrerede virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet.

Hvis der anvendes flere typer brændsler i samme motoranlæg, fordeles den mindre udledte mængde af metan for hvert brændsel på hvert motoranlæg for sig i forhold til energimængden af hvert af de indfyrede brændsler i hvert motoranlæg i opgørelsesperioden.

Det er en betingelse for godtgørelse, at anlæggets faktiske emissionsfaktor måles.

Den procentvise godtgørelse, der efterfølgende er benævnt "reduktionsfaktoren", beregnes som differencen mellem på den ene side emissionsfaktoren for naturgas og biogas og på den anden side anlæggets dokumenterede emissionsfaktor for det pågældende indfyrede brændstof sat i forhold til brændstoffets emissionsfaktor og herefter ganget med den samlede afgiftsbetaling for det indfyrede brændstof.

Godtgørelsen kan ikke overstige afgiftsbetalingen.

Se CO2AL § 9 d.

Eksempel på beregning af afgiftsgodtgørelse for naturgas (ikke-registreret virksomhed)

Forudsætninger for beregning af afgiftsgodtgørelse:

 • Virksomheden er et decentralt kraftvarmeværk med et stationært stempelmotoranlæg
 • Virksomheden er ikke registreret efter CO2-afgiftsloven
 • Anlægget har fået målt den faktiske emissionsfaktor til 400 g/GJ indfyret naturgas
 • Emissionsfaktor for naturgas: 465 g/GJ indfyret naturgas
 • Virksomhedens forbrug af naturgas i kvartalet (januar kvartal): 100.000 Nm3
 • Metanafgift af værkets forbrug af naturgas: 100.000 Nm3 * 6,8 øre/Nm3 (sats for 2019) = 6.800 kr.

Beregning af reduktionsfaktor:

 • Reduktionsfaktor = (Emissionsfaktor for naturgas - anlæggets faktiske emissionsfaktor)/emissionsfaktor for naturgas = (465 - 400) g pr. GJ/465 g pr. GJ = 0,1398 (13,98 pct.).

Beregning af afgiftsgodtgørelse:

 • Afgiftsgodtgørelse: Reduktionsfaktor * metanafgift i kvartalet = 0,1398 * 6.800 kr. = 951 kr.

Godtgørelsen svarer til en procentvis reduktion i udledningen af uforbrændt metan på 13,98 pct.

Afgiftsgodtgørelse: Registrerede virksomheder

Virksomheder, der er registreret efter CO2-afgiftsloven, kan efter udløbet af en afgiftsperiode opgøre det godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb.

Anmodning om afgiftsgodtgørelse sker ved at skrive beløbet på den månedlige afgiftsangivelse til Skatteforvaltningen. Godtgørelsesbeløbet modregnes derved i afgiftstilsvaret for metanafgiften for den pågældende afgiftsperiode.

Afgiftsgodtgørelse: Ikke-registrerede virksomheder

Ikke-registrerede virksomheder kan efter udløbet af hvert kvartal opgøre det godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb.

Ikke-registrerede virksomheder kan anmode om godtgørelse på blanket 23.039.

Dokumentation for afgiftsgodtgørelse

Det er en betingelse for afgiftsgodtgørelse, at virksomheden kan dokumentere, at udledningen af uforbrændt metan til luften er begrænset.

Virksomheden skal også kunne dokumentere beregningsmetoden.

Dokumentationen for måling af anlæggets faktiske emissionsfaktor kan bestå af en eller flere af følgende former for dokumentation:

 • Målinger med miljømæssigt formål, der er sket ved leveringen af det pågældende anlæg, reduktionsudstyr eller serviceydelse, som begrænser udledningen af uforbrændt metan
 • Målinger med periodisk interval, der ikke overstiger 2 år.

Skatteforvaltningen kan forlange, at begrænsningen af udledningen af uforbrændt metan til luften dokumenteres ved en stikprøvemåling foretaget under driftsforhold, der svarer til de forhold, som var gældende for den periode for hvilken, der anmodes om godtgørelse.

Udgiften til stikprøvemålinger afholdes af virksomheden.