Indhold

Dette afsnit beskriver de generelle regler i CO2-afgiftsloven for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og for afregning af afgiften.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftsperiode
 • Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde
 • Opgørelse af eget forbrug af afgiftspligtige varer.

Se også

 • OPKL §§ 2-8
 • Afsnit E.A.1.4 om angivelse og afregning af afgifter
 • Afsnit E.A.4.5.6 om afgiftens størrelse og beregning
 • Afsnit E.A.4.5.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse
 • Afsnit A.B.4.4 om angivelse og afregning af punktafgifter. 

Afgiftsperiode

Afgiftsperioden efter CO2-afgiftsloven er måneden.

Afgiften opgøres og skal indbetales til Skatteforvaltningen senest den 15. i den efterfølgende kalendermåned. Se CO2AL § 4.

Afgiften skal indberettes digitalt til Skatteforvaltningen. Se TastSelv Erhverv på www.skat.dk.

Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde

Fradrag ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde for beregning af CO2-afgift opgøres som hovedregel efter de samme regler, som er fastsat i den energiafgiftslov, den knytter sig til.

Virksomheder, der er registreret efter CO2-afgiftsloven kan ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde fradrage følgende: 

 • Varer, der leveres til en anden virksomhed, der er registreret efter
  • mineralolieafgiftsloven
  • kulafgiftsloven eller
  • gasafgiftsloven

for fremstilling, oplægning og afsætning mv. af samme varer.

 • Varer, der leveres til udlandet
 • Varer, der er fritaget for afgift efter CO2AL § 7.

Se CO2AL § 5.

Som eksempler på leverancer af varer til andre registrerede virksomheder, kan nævnes

 • Registrerede olieselskabers leverancer af olie til virksomheder, der er forbrugsregistreret for olie
 • Registrerede kulimportørers leverancer af kul til virksomheder, der er forbrugsregistreret for kul
 • Gasnetsvirksomheders leverancer af gas til virksomheder, der er forbrugsregistreret for gas.

Se CO2AL § 6, stk. 1.

Se også

Se også afsnit E.A.4.5.8 om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse.

Opgørelse af eget forbrug af afgiftspligtige varer

Registrerede virksomheders eget forbrug af afgiftspligtige varer, som er omfattet registreringen, sidestilles med udlevering.

Det vil sige, at virksomhederne skal medregne eget forbrug af afgiftspligtige varer ved opgørelse af den afgiftspligtige mængde, herunder til formål omfattet af ML § 42, stk. 1.

Det gælder fx varer, som virksomheden har anvendt

 • til indehaverens privatforbrug
 • til opvarmning af funktionærboliger med videre
 • til andre formål, der ikke vedrører omsætningen af momspligtige varer og ydelser.

Registrerede virksomheder skal som hovedregel betale fuld CO2-afgift af afgiftspligtige varer, der forbruges af virksomheden. Se CO2AL § 9.

Registrerede virksomheder skal dog ikke afregne/betale CO2-afgift af eget forbrug af varer, som virksomheden har ret til godtgørelse for efter følgende bestemmelser i CO2-afgiftsloven:

 • CO2AL § 9 a. Kvoteomfattede virksomheders forbrug af olie, kul og gas, herunder varme produceret af CO2-afgiftspligtige varer, som anvendes til formål, der er godtgørelsesberettigede efter MINAL § 11, KULAL § 8 eller GASAL § 10 (procesformål). 
 • CO2AL § 9 b. Forbrug af fjernvarme, der er produceret på et kvoteomfattet kraftvarmeanlæg eller varmeproduktionsanlæg, og som anvendes til formål, der er godtgørelsesberettigede efter MINAL § 11, KULAL § 8 eller GASAL § 10 (procesformål).
 • CO2AL § 9 c. Ikke-kvoteomfattede virksomheder, som har processer omfattet af proceslisten (tung proces) og som har anmeldt et bundfradrag i CO2-afgiften for energiforbrug til formål, der er godtgørelsesberettigede efter MINAL § 11, KULAL § 8 eller GASAL § 10 (procesformål). Virksomhederne skal dog betale afgift af det, der ligger ud over bundfradraget.

Virksomhederne skal dermed afregne/betale den CO2-afgift af energiforbruget, der ikke er godtgørelsesberettiget efter nævnte bestemmelser.

Se i øvrigt CO2AL § 13, stk. 3, hvorefter registrerede virksomheder ikke skal indbetale afgiften af eget forbrug, i samme omfang som virksomheden har ret til godtgørelse efter CO2AL §§ 9 a, 9 b eller 9 c.

Alle virksomheder skal betale CO2-afgift af energiforbrug til rumvarme, varmt brugsvand og komfortkøling. Der skal også betales CO2-afgift af energiforbrug til fremstilling af varme, der leveres fra virksomheden.

Se også

Se også afsnit E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift til momsregistrerede virksomheder.