Indhold

Dette afsnit angiver afgiftssatserne for varer, der er afgiftspligtige efter CO2-afgiftsloven, og beskriver samtidig, hvordan afgiften skal beregnes.

Afsnittet indeholder:

 • Afgiftssatser (dagtemperatur)
 • Afgiftssatser efter vægt for kulprodukter
 • Afgiftssatser ved 15 grader Celsius
 • Udfyldningsregel
 • Indeksering af afgiftssatserne
 • Beregning af afgiften
 • Regulering for brændværdi (naturgas)
 • Omregning fra øvre til nedre brændværdi (naturgas)
 • Spildolie fra skibe
 • Afgiftsændringer
 • Tidligere afgiftssatser

Afgiftssatser (dagtemperatur)

I ►2024◄ gælder følgende satser efter CO2AL § 2, stk. 1 og stk. 7:

Enhed

2024

1.

Gas- og dieselolie

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer *)

øre/liter

øre/liter

51,9

48,3

2.

Fuelolie

øre/kg

62,0

3.

Fyringstjære

øre/kg

55,8

4.

Petroleum

øre/liter

51,9

5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus **)

kr./GJ

18,5

6.

Jordoliekoks **)

kr./GJ

18,0

7.

Brunkulsbriketter og brunkul **)

kr./GJ

18,5

8.

Autogas (LPG)

øre/liter

31,5

9.

Anden flaskegas (LPG)

øre/kg

58,5

10.

Gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

58,0

11.

Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3 (Nm3)

Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt. (metanafgift)

øre/Nm3

øre/Nm3

44,2

7,6

12.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s Kombinerede Nomenklatur

a.

med et vandindhold på mindst 27 pct. **)

kr./GJ

15,7

b.

med et vandindhold på mindre end 27 pct. **)

kr./GJ

15,7

13.

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer *)

Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

øre/liter

øre/liter

47,0

44,7

42,4

14.

Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO2

kr./ton

195,7

15.

Smøreolie og lignende under positionerne 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU´s Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

51,9

16.

Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift)

kr./GJ

1,4

17.

Metanol under position 2905 11 00 i EU´s Kombinerede Nomenklatur af syntetisk oprindelse***)

kr./GJ

øre/liter

13,7

21,3

18.

Karburatorvæske****)

øre/l

34,2

*) En type blanding for benzin er 95,2 vol. pct. fossil benzin og 4,8 vol. pct. bioethanol (kaldet E5 benzin). Der kan være en variation på +/- 0,2 vol. pct. En anden type blanding benzin består af 90,2 vol. pct. fossil benzin og 9,8 vol. pct. bioethanol (kaldet E10 benzin). Begge typer af blanding har pr. 1. januar 2020 sin egen standardsats efter mineralolieafgiftsloven. For dieselolie er den typiske blanding 93,2 vol. pct. fossil diesel og 6,8 vol. pct. biodiesel. Også her vil der kunne være en variation på +/- 0,2 vol. pct. Virksomhederne må anvende afgiftssatserne for færdige blandinger, hvis den færdige blanding ligger inden for disse tolerancer. I afgiftssatserne indgår der ikke CO2-afgift af indholdet af bioethanol eller biodiesel. Hvis en blanding ligger uden for den nævnte tolerance på +/- 0,2 vol. pct., skal der beregnes energiafgift for hver vare, som blandingen består af. Der skal kun beregnes CO2-afgift af den fossile del.

**) Fra den 1. januar 2010 har afgiftsregistrerede virksomheder kunnet vælge mellem at opgøre og betale CO2-afgift af varer omfattet af nr. 5 - 7 og 12 (stenkul, brunkul og bitumen mv.) efter varens energiindhold (kr./GJ) eller efter varens vægt. Afgiftsregistrerede virksomheder, der vælger at opgøre og betale afgift efter energiindholdet (brændværdien), skal anvende den samme afgiftspligtige mængde som for opgørelse af kulafgiften.

***) Metanol, der er fremstillet på baggrund af eksempelvis naturgas eller andet fossilt materiale, anses for at være af syntetisk oprindelse og ikke af biologisk oprindelse.

****) Indsat ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 med ikrafttrædelse den 1. april 2023.

Se også

Se også

 • Afsnit E.A.4.1.3.1 om generelt om afgift af mineralolieprodukter (biobrændstoffer)
 • Afsnit E.A.4.2.5.1 om afgiftens størrelse mv. for varer omfattet af kulafgiftsloven
 • Nedenstående oversigt over afgiftssatser efter vægt for kulprodukter
 • Nedenstående oversigt over afgiftssatser ved 15 grader Celsius.

Afgiftssatser efter vægt for kulprodukter

I ►2024◄ gælder følgende satser:

Enhed

2024

5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus

kr./ton

520,4

6.

Jordoliekoks

kr./ton

593,9

7.

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./ton

353,1

12 a.

Bitumen mv. med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./ton

447,5

12 b.

Bitumen mv. med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./ton

588,4

Se CO2AL § 2, stk. 1 og stk. 7.

 Afgiftssatser ved 15 grader Celsius

I ►2024◄ gælder følgende satser:

Enhed

2024

Gas- og dieselolie og petroleum

øre/liter

51,6

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

48,1

Benzin

øre/liter

46,5

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

44,3

Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

42,0

Se CO2AL § 2, stk. 2 og stk. 7.

Udfyldningsregel

For afgiftspligtige energiprodukter, hvor der ikke er angivet en afgiftssats i CO2-afgiftslovens § 2, stk. 1-18, skal betales afgift efter den sats, der gælder for det tilsvarende brændsel til opvarmning eller motorbrændstof. Af varer, der anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarmeværker, betales der CO2-afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier. Se § 4 i lov nr. 329 af 28. marts 2023. Ændringen trådte i kraft den 1. april 2023.

I henhold til § 4 i lov nr. 329 af 28. marts 2023 fastsætter skatteministeren regler for opgørelse af CO2-udledningen som alternativ til brug af afgiftssatsen for det tilsvarende brændsel eller brændstof. Reglerne om brug af anden opgørelsesmetode afventer, at skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden, da skatteministeren i forbindelse med ikrafttrædelsen fastsætter regler bl.a. om hvilke opgørelsesmetoder, der kan godtages, som opgørelse for afgiften.

Indeksering af afgiftssatserne

Efter 2015 reguleres afgiftssatserne årligt efter udviklingen i nettoprisindekset, som bliver offentliggjort af Danmarks Statistik. Reguleringen er sket første gang for kalenderåret 2016.

Satserne reguleres på grundlag af nettoprisindeksets årsgennemsnit i året, der ligger to år forud for det kalenderår, i hvilken satsen skal gælde.

Satserne vil blive offentliggjort for hvert år på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

Se CO2AL § 2, stk. 7 og MINAL § 32 a .

Beregning af afgiften

Afgiften beregnes af liter, kg, ton eller GJ.

Ved betaling af afgiften efter energiindholdet i varen for kulprodukter sker beregningen i GJ.

Forskellige mineralolieprodukter skal holdes adskilt. Det er produktets sammensætning på udleveringstidspunktet, der er afgørende for, hvilken sats, der skal anvendes.

For mineralolieprodukter, hvor afgiftssatsen er anført i liter, betales afgiften her i landet ud fra varens rumfang ved dagtemperatur.

Oversigten over afgiftssatserne ved 15 grader Celsius følger EU´s regler. Der er tale om EU referencesatser, der svarer til dagtemperatursatserne ud fra den danske gennemsnitstemperatur på 8 grader Celsius.

Regulering for brændværdi (naturgas)

Afgiftssatsen for naturgas og bygas er angivet  for en normal m3 (Nm3) med en nedre brændværdi på 39,6 MJ (megajoule).

Ved en lavere eller højere nedre brændværdi end 39,6 MJ/Nm3 foretages en forholdsmæssig regulering af afgiften. Se GASAL § 1, stk. 4.

Gasnetvirksomheder og øvrige gasafgiftsregistrerede virksomheder kan regulere (korrigere) mængden af gas beregnet ud fra brændværdien på 39,6 MJ/Nm3 eller korrigere standardafgiftssatsen pr. Nm3 i samme forhold, som brændværdien afviger fra 39,6 MJ/Nm3.

Korrektionsfaktoren vil være faktisk brændværdi for gassen divideret med 39,6. Af hensyn til indberetning på afgiftsangivelsen foretages korrektionen enten på mængden af gas eller på afgiftssatsen.

Afgiftsberegning efter korrektion af gasmængde:

Afgiftspligtig (korrigeret) gasmængde = korrektionsfaktor * gasmængde
CO2-afgift = korrigeret gasmængde * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3.

eller

Afgiftsberegning efter korrektion af afgiftssats:

Korrigeret afgiftssats = korrektionsfaktor * afgiftssats ved 39,6 MJ/Nm3
CO2-afgift = gasmængde * korrigeret afgiftssats.

Virksomhederne skal kunne dokumentere og redegøre for korrektionerne.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.7.2 om regulering for brændværdi for gasafgiften.

Omregning fra øvre til nedre brændværdi (naturgas)

Afgiftssatsen er angivet i forhold til nedre brændværdi.

Den øvre brændværdi angiver brændslets samlede energiindhold. Under forbrændingen dannes vanddamp ud fra brændslets brintindhold og ud fra brændslets naturlige vandindhold. Energien i vanddampen kan som udgangspunkt ikke anvendes i anlægget, men udledes gennem skorstenen som tab.

Den nedre brændværdi angiver energimængden, når der ses bort fra brændslets naturlige vandindhold.

I såkaldte kondenserende gaskedler sker der dog en vis udnyttelse af varmeenergien i vanddampen før udledning i skorstenen.

EU-landene har i forbindelse med markedsåbningen for gas besluttet at anvende en fælles enhed, der er fastsat til 1 kWh baseret på øvre brændværdi. Forbrug af gas er siden den fulde markedsåbning i Danmark den 1. januar 2004 blevet opgjort og meddelt markedets gasaktører (gasnetvirksomheder) i kWh på grundlag af gassens øvre brændværdi.

I CO2-afgiftsloven og gasafgiftsloven anvendes nedre brændværdi (39,6 MJ pr. normal m3) som grundlag for beregning af afgiften. Gasnetvirksomhederne anvender også nedre brændværdi ved fakturering af gasleverancen til slutbrugerne, men i alle andre sammenhænge anvendes den øvre brændværdi.

Der skal derfor ske en omregning fra øvre til nedre brændværdi. Ved omregningen anvendes en fast faktor på 12,157 kWh/m3.

Se CO2AL § 2, stk. 5 og GASAL § 1, stk. 5.

Se også

Se også afsnit E.A.4.4.7.2 om omregning fra øvre til nedre brændværdi for beregning af gasafgift og eksempel på anvendelse af omregningsfaktoren.

Spildolie fra skibe

Ved beregning af CO2-afgiften (og mineralolieafgiften) for vandholdig spildolie, som indsamles fra skibe, og som anvendes eller skal anvendes til fremstilling af varme, skal der tages hensyn til vandindhold i olien.

Afgiften udgør følgende procentdel af afgiftssatsen for fuelolie:

Vandindhold

Pct.-del af afgiften

65 pct. og derover

35 pct.

mindst 30 pct. og under 65 pct.

70 pct.

mindst 5 pct. og under 30 pct.

95 pct.

under 5 pct.

100 pct.

Se CO2AL § 2, stk. 4.

Afgiftsændringer

Ved lov nr. 329 af 28. marts 2023 er der indsat en ny bestemmelse som § 13 a i CO2AL.

Bestemmelsen indebærer, at påbegyndes en afregningsperiode med én afgiftssats og afsluttes med en ændret afgiftssats, opgøres den ændrede afgift af en så stor del af leverancen, som perioden med den ændrede afgiftssats udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Såfremt der eksempelvis træder en ændret afgiftssats i kraft fra og med den 1. januar 2024 og der i afregningsperioden, som eksempelvis udgør både december 2023 (31 dage) og januar 2024 (31 dage), er leveret 2.000 liter i hele afregningsperioden, vil der skulle betales den ændrede afgift for 2024 af 1.000 liter.

Foretages der måling, hvor den faktiske andel af leverancerne før og efter en afgiftsændring opgøres, skal målingerne dog anvendes ved opgørelsen.

Bestemmelsen finder anvendelse for alle afgiftsændringer fra og med lovens ikrafttræden den 1. april 2023. Der er tale om en regelforenkling, så bestemmelsen for leverancer ved ændringer af afgiftssatsen fremgår af loven og ikke som en overgangsbestemmelse til den enkelte ændringslov.

Tidligere afgiftssatser

Se afgiftssatserne efter CO2-afgiftsloven i for ►2019-2023◄ i nedenstående skema (satser i liter er ved dagtemperatur):

Enhed

2019

2020

2021

2022

2023

1.

Gas- og dieselolie

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

øre/liter

46,5

43,3

46,9

43,7

47,4

44,1

47,5

44,3

48,2

44,9

2.

Fuelolie

øre/kg

55,6

56,1

56,5

56,8

57,6

3.

Fyringstjære

øre/kg

50,0

50,5

50,9

51,1

51,8

4.

Petroleum

øre/liter

46,5

46,9

47,4

47,5

48,2

5.

Stenkul (inkl. stenkulsbriketter) koks, cinders og koksgrus

kr./GJ

kr./ton

16,6

466,1

16,8

470,6

16,9

474,6

17,0

476,5

17,2

483,3

6.

Jordoliekoks

kr./GJ

kr./ton

16,1

532,0

16,2

537,2

16,4

541,8

16,4

543,9

16,7

551,6

7.

Brunkulsbriketter og brunkul

kr./GJ

kr./ton

16,6

316,3

16,8

319,4

16,9

322,1

17,0

323,4

17,2

328,0

8.

Autogas (LPG)

øre/liter

28,2

28,5

28,8

28,9

29,3

9.

Anden flaskegas (LPG)

øre/kg

52,4

52,9

53,3

53,5

54,3

10.

Gas, bortset fra LPG, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie i form af raffinaderigas

øre/kg

52,0

52,5

52,9

53,1

53,9

11.

Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3)

Naturgas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3), der anvendes

eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg i tillæg til 1. pkt. (metanafgift)

øre/Nm3

øre/Nm3

39,6

6,8

40,0

6,9

40,3

6,9

40,5

7,0

41,0

7,1

12 a.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s Kombinerede Nomenklatur:

Med et vandindhold på mindst 27 pct.

kr./GJ

kr./ton 

14,0

400,9

14,2

404,7

14,3

408,2

14,3

409,8

14,5

414,8

12 b.

Andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU´s Kombinerede Nomenklatur:

Med et vandindhold på mindre end 27 pct.

kr./GJ 

kr./ton 

14,0

527,0

14,2

532,2

14,3

536,8

14,3

538,8

14,5

546,5

13.

Benzin

Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer

Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

øre/liter

øre/liter

42,1

40,0

42,5

40,4

42,8

40,7

38,6

43,0

40,9

38,8

43,6

41,5

39,3

14.

Ikke bionedbrydeligt affald anvendt som brændsel, afgift kr. pr. ton udledt CO2

kr./ton

175,3

177,0

178,5

179,2

181,7

15.

Smøreolie og lignende under positionerne 27.10 (dog undtaget 27.10.19.85 og offsetprocesolier, der er omfattet af 27.10.19.99), 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU´s Kombinerede Nomenklatur

øre/liter

46,5

46,9

47,4

47,5

48,2

16.

Biogas, der anvendes som motorbrændstof i stationære stempelmotoranlæg med en indfyret effekt på over 1.000 kW (metanafgift)

kr./GJ

1,2

1,2

1,3

1,3

1,3

17.

Metanol af syntetisk oprindelse under position 2905 11 00 i EU's Kombinerede Nomenklatur

kr./GJ

øre/liter

12,3

19,1

12,4

19,3

12,5

19,4

12,5

19,5

12,7

19,8

18

Karburatorvæske

31,7

Afgiftssatser for perioden ►2019-2023◄ ved 15 grader Celsius:

Enhed 2019 2020 2021 2022 2023
Gas- og dieselolie og petroleum øre/liter

46,2

46,6

47,0

47,2

47,9

Gas- og dieselolie med 6,8 pct. biobrændstoffer

øre/liter

43,1

43,5

43,9

44,1

44,7
Benzin øre/liter

41,7

42,1

42,4

42,6

43,2
Benzin med 4,8 pct. biobrændstoffer øre/liter 39,7 40,1 40,4 40,6 41,2
Benzin med 9,8 pct. biobrændstoffer øre/liter 38,0 38,3 38,5 39,0