Indhold

Dette afsnit handler om de regler for afgørelse af skattepligt af konkursindkomst, der er fælles for både selskaber mv. og fysiske personer.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Afgørelse af skattepligt
  • Nye oplysninger om boets aktiver
  • Frister for afgørelse af skattepligt
  • Klage over Skattestyrelsens afgørelse
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se KKSL kap. 4.

Regel

Selskaber og fysiske personer, der tages under konkursbehandling, er som udgangspunkt ikke skattepligtige af konkursindkomsten, jf. KKSL § 2 og § 6, medmindre der træffes beslutning om skattepligt.

Se KKSL § 14.

Afgørelse af skattepligt

Skattestyrelsen træffer afgørelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, hvis det skønnes, at den overstiger 100.000 kr. opgjort efter fradrag af tidligere års underskud.

Skattestyrelsen skal ved sin afgørelse samtidig vurdere, om der er rimelig udsigt til at inddrive skatten af konkursindkomsten. Hvis kun en mindre del af skatten kan inddrives, kan Skattestyrelsen efter omstændighederne lade være med at træffe bestemmelse om skattepligt.

Skattestyrelsen kan senere ændre en afgørelse om skattepligt til skattefrihed, hvis Skattestyrelsen ikke finder, at betingelserne for at opretholde skattepligten er til stede.

Se KKSL § 14.

Ved fysiske personers konkurs kan det være af betydning for vurderingen, at samlevende ægtefæller hæfter subsidiært for den anden ægtefælles skattebeløb. Se INDOG § 12.

Ved selskabers konkurs kan andre selskabers eventuelle hæftelse som følge af sambeskatningsreglerne være af betydning for vurderingen, Se KKSL § 4, stk. 3.

Afgørelsen om skattepligt træffes på grundlag af tidligere oplysningsskemaer og dokumenter, som kurator indsender til Skatteforvaltningen, og hvad der i øvrigt er Skattestyrelsen bekendt. Kurator skal sende en kopi af statusoversigten samt redegørelsen efter KL § 125, stk. 2, til Skatteforvaltningen samtidig med, at kurator sender det til fordringshaverne.

Se KKSL § 15, stk. 1.

Ved bedømmelsen af, om der skal statueres skattepligt, lægges der vægt på, hvilke skatter der vil blive udløst i perioden fra konkursens begyndelse til konkursens slutning. Det kan dreje sig om indkomst fra den konkursramte virksomhed, fx ved fortsat drift, salg af aktiver, der indebærer genvundne 

afskrivninger eller kapitalindkomst (fx renteindtægter). Konkursindkomsten omfatter for både selskaber og fysiske personer, skyldnerens indkomst fra begyndelse af indkomståret, hvor dekret afsige, og indtil dekretets afsigelse. For fysiske personer er der dog bl.a. undtaget A-indkomst.

Se om opgørelse af konkursindkomsten i afsnit C.C.9.3 for selskaber mv. og afsnit C.C.9.4 for fysiske personer.

Der er ikke et generelt krav om sagsfremstilling og høring i sager om skattepligt for konkursboer. Se SKM2007.283.LSR.

Vurderingen af om konkursindkomsten er skattefri er alene en foreløbig vurdering, da det kan først endeligt afklares om konkursskattelovens regler skal anvendes, når konkursen slutter. Se KKSL § 1, stk. 2 og KKSL § 5 og § 13.

Nye oplysninger om boets aktiver

Hvis der senere indgår et aktiv i et bo, hvor Skattestyrelsen ikke tidligere har truffet afgørelse om, at konkursindkomsten er skattepligtig, kan Skattestyrelsen træffe ny afgørelse om skattepligt ud fra det ændrede grundlag.

Det er for eksempel tilfældet, hvis der senere indgår et aktiv i boet, som enten ikke oprindeligt var omtalt i kurators oplysninger, eller hvis aktivets tilhørsforhold til boet var usikkert eller omstridt. Tilhørsforholdet til boet anses fx for omstridt, hvis der skal ske omstødelse, for at aktivet kan indgå i boet.

Kurator er forpligtet til at sende særskilt meddelelse til Skatteforvaltning, hvis der senere indgår et aktiv i boet, som enten ikke var omtalt i kurators oprindelige oplysninger, eller hvis tilhørsforhold til boet blev anset for usikkert eller omstridt. Kravet om særskilt og udtrykkelig meddelelse er ikke opfyldt, hvis kurator blot sender en kopi af en ny redegørelse eller af den endelige boopgørelse uden at angive, hvilke aktiver der er nye. Der stilles således krav om, at kurators meddelelse til Skatteforvaltningen om et nyt aktiv er klar og utvetydig. Se SKM2021.46.BR, hvor byretten fandt, at det påhviler kurator at sende udtrykkelig meddelelse om nye aktiver til skattemyndighederne, og at der må stilles krav om, at kurators meddelelse til Skatteforvaltningen om et sådant aktiv er klar og utvetydig.

Se KKSL § 15, stk. 3.

Pligten til at sende meddelelse omfatter kun nye aktiver. Der er ikke pligt til at sende meddelelse igen, hvis et aktiv under bobehandlingen afhændes til en højere værdi end den værdi, det tidligere har været ansat til i kurators redegørelse i medfør af KL § 125, stk. 2.

Kurator skal ikke sende meddelelse om nye passiver og heller ikke meddelelse om, at et passiv udgår, fordi der i disse tilfælde ikke kan træffes ny afgørelse om skattepligt.

Frister for afgørelse af skattepligt

Afgørelsen om eventuel skattepligt skal træffes inden 3 måneder efter modtagelsen af meddelelsen om nye aktiver fra kurator. Afgørelsen skal også være sendt til kurator inden for denne frist. Se KKSL § 15, stk. 2.

Hvis Skattestyrelsens afgørelse ikke er truffet inden denne frist, er konkursindkomsten som udgangspunkt skattefri.

Tilføres der senere aktiver til boet, kan Skattestyrelsen træffe afgørelse om skattepligt inden for en frist på 4 uger fra modtagelse af den særskilte meddelelse fra kurator. Afgørelsen skal også være sendt til kurator inden for denne frist. Se KKSL § 15, stk. 3.

Klage over Skattestyrelsens afgørelse

Skattestyrelsens afgørelse om, at konkursindkomsten bliver skattepligtig, kan kurator påklage ved et selskabs konkurs. Ved en fysisk persons konkurs kan såvel kurator som skyldneren påklage afgørelsen til Landsskatteretten. Se KKSL § 15, stk. 4, SFL § 11, stk. 1, nr. 1, og § 35a, stk. 2, 1. pkt.

Klagen skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter modtagelsen af den afgørelse, der klages over. Se  SFL § 35 a, stk. 3, 3. pkt.

Hvis Landsskatterettens afgørelse om, at skattepligten fastholdes, ikke foreligger inden for 3 måneder, bortfalder skattepligten. Se KKSL § 15, stk. 4, 2. pkt.

Hvis både kurator og skyldneren klager, regnes fristen på 3 måneder fra modtagelsen af den første klage.

Hvis Skattestyrelsen ændre en afgørelse om skattepligt til skattefrihed, kan denne afgørelse ikke påklages, jf. KKSL § 15, stk. 4 modsætningsvis.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Kommentarer

Byretsafgørelse

SKM2021.46.BR

Sagen angik, om Skatteforvaltningen havde iagttaget fristen i KKSL § 15, stk. 3, 3. pkt., jf. 1. pkt., hvorefter afgørelse om konkursskattepligt skal træffes inden fire uger fra modtagelse af bostyrets meddelelse om, at der er indgået et aktiv i boet, hvis tilhør til boet måtte anses for usikker eller omstridt.

Retten (3 dommere) fandt efter bestemmelsens ordlyd og forarbejder, at der må stilles krav om, at kurators meddelelse til SKAT (nu Skattestyrelsen) om et sådant aktiv er klar og utvetydig.

Retten fandt ikke, at en orientering til kreditorerne opfyldte kravet, idet der var knyttet en række forbehold til, hvorvidt aktivet ville tilgå boet samt den endelige størrelse heraf.

Retten fandt heller ikke, at boet havde godtgjort, at kurator på anden måde, herunder telefonisk, havde givet Skatteforvaltningen en sådan meddelelse, inden der blev truffet afgørelse om skattepligten.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Tilsvarende SKM2021.57.BR.

Landsskatteretskendelser

SKM2007.283.LSR

Et konkursbo var på baggrund af kurators foreløbige redegørelse anset for skattefrit. Efterfølgende blev konkursboet tilført yderligere likvide midler. På grundlag af boregnskabet blev konkursindkomsten anset for skattepligtig efter KKSL § 14 og § 15. Dette blev meddelt skyldneren uden forudgående høring.

Landsskatteretten fandt, at der ikke var krav om sagsfremstilling og høring i sager om skattepligt for konkursboer, fordi en eventuel klage til Landsskatteretten skal afgøres uden deltagelse af lægfolk. Ansættelsen kunne foretages uden forudgående høring efter forvaltningslovens bestemmelser, fordi klageren antoges at være bekendt med, at SKAT var i besiddelse af oplysningen om, at det var lykkedes kurator at tilføre boet yderligere midler. Landsskatteretten anså betingelserne i KKSL § 15, stk. 3, for opfyldt.