Resumé

NB: F.A. Told er ikke længere gældende, da nye regler er trådt i kraft pr. 1 maj 2016 - de gældende regler kan indtil videre ses i  F.A.Told 2016-1.1.

Toldvejledningen er omskrevet og offentliggøres nu som en del af Den juridiske vejledning i afsnit F.A.

Den juridiske vejledning giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus.

Afsnit F.A Told handler om:

 • Ordliste (F.A.1)
 • Toldlovgivning (F.A.2)
 • Tarifering og bindende tariferingsoplysning (F.A.3)
 • Toldsuspension (F.A.4
 • Toldkontingentordninger (F.A.5)
 • Antidumpingtold og udligningstold (F.A.6)
 • Importkontrolsystem ICS (F.A.7)
 • Toldværdi (F.A.8)
 • Fortoldning (F.A.9)
 • Udfyldelse af fortoldningsangivelsen (F.A.10
 • Varebestemmelser (F.A.11)
 • Toldskyld (F.A.12)
 • Godtgørelse af eller fritagelse for import- og eksportafgifter (told) (F.A.13)
 • Toldlempelse på grund af varers art eller særlige anvendelsesformål (end-use) (F.A.14
 • Frihavnen (F.A.15
 • Toldoplag og andre oplagstyper (F.A.16)
 • Aktiv forædling (F.A.17)
 • Passiv forædling (F.A.18)
 • Midlertidig indførsel af transportmidler og varer i EU (F.A.19)
 • Forarbejdning under toldkontrol (F.A.20)
 • Fælles regler for toldprocedurer af økonomisk betydning (F.A.21)
 • Returvarer (F.A.22)
 • EU-forsendelse (F.A.23)
 • TIR-ordningen (F.A.24)
 • Udførsel af varer (F.A.25)
 • Toldpræference og oprindelse (F.A.26)
 • Proviantering (F.A.27)
 • Rejsegods (F.A.28)
 • Definitiv toldfrihed (F.A.29)
 • Varer til diplomater, NATO mv. (F.A.30)
 • Autoriseret Økonomisk Operatør (AEO) (F.A.31)
 • Toldkontrol og toldbehandling af befordringsmidler og personer (F.A.32)
 • Gebyrer (F.A.33)
 • Manifestsystemet (F.A.34).
Tema(er)
Told
Hvad er nyt?

NB: F.A. Told er ikke længere gældende, da nye regler er trådt i kraft pr. 1 maj 2016 - de gældende regler kan indtil videre ses i  F.A.Told 2016-1.1.

Vejledningen er ajourført med den seneste vedtagne lovgivning og de seneste domme, samt med diverse præciseringer.

Herudover er der foretaget mindre redaktionelle og sproglige ændringer.

Faglige nyheder

 • F.A.4.2: Opdateret med Rådets forordning (EU) 2015/2265 af 7. december 2015 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter for visse fiskevarer for perioden 2016 - 2018.
 • F.A.4.3: Opdateret med link til nye forordninger vedrørende autonome toldsuspensioner og toldkontingenter, der er gældende fra 1. januar 2016. Derudover er afsnittet opdateret vedrørende bestemmelserne, der er gældende ved indsendelse af en ansøgning om en ny toldsuspension.
 • F.A.5.3: Ajourført for så vidt angår dokumentationsregler i forbindelse med kontingenttoldbehandling fra visse lande/områder.
 • F.A.10.2: Ajourført som følge af systemændring, der indebærer, at der skal afgives færre oplysninger i toldangivelsen, når varer skal tilføres et toldoplag.
 • F.A.11.12: Opdateret med landsretsdom, SKM2014.873.ØLR, vedrørende manglende angivelse af kontantbeløb ved udrejse af Danmark.
 • F.A.11.17:Opdateret med link til Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/2106 af 20. november 2015 om fastsættelse af regler for forvaltning og fordeling af tekstilkontingenter, der er fastsat for 2016 i medfør af Rådets forordning (EU) 2015/936.
 • F.A.11.25: Opdateret med link til Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/1013 af 25. juni 2015 om regler vedrørende narkotikaprækursorer og regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Unionen og tredjelande.
 • F.A.23.1:Omskrivning af afsnittet om EFTA-landene som følge af Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Servbiens tiltrædelse af Konventionen om fælles forsendelse.
 • F.A.23.2: Opdateret med EU-dom C-319/14, B & S Global Transit Center BV, omhandlende manglende korrekt afslutning af eksterne forsendelsesangivelser. 
 • F.A.23.7: Opdateret vedrørende bestemmelser om forudanmeldelse af forsendelser, der startes af godkendte afsendere.
 • F.A.25.1: Ajourført som følge af systemændring, der indebærer, at der skal afgives færre oplysninger i toldangivelsen, når varer skal fraføres et toldoplag med henblik på genudførsel fra EU.
 • F.A.26.4: Opdateret som følge af ny associeringsaftale mellem EU og Ukraine pr. 1. januar 2016, offentliggjort i L161/2014.

Oversigt over indarbejdede afgørelser

C-, eller SKM 

Afsnit

C-319/14

F.A.23.2

SKM2014.873.ØLR

F.A.11.12

åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.A Told" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.