Indhold

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Når der leveres varer eller ydelser, som medfører flere på hinanden følgende afregninger eller betalinger, men uden at leverancen er omfattet af reglerne i ML § 4, stk. 3, nr. 2 om overdragelse af varer eller salg af varer på kredit, så anses leveringen efter ML § 23 stk. 1 for at finde sted ved udløbet af hver af de perioder, som disse afregninger eller betalinger vedrører. Se ML § 23, stk. 5. Se bemærkningerne til lov nr. 277 af 27. marts 2012.

Ved "afregning" menes opkrævning af betaling eller udsendelse af regninger, herunder afregningsbilag, eller kontoudtog. Vedrørende kontoudtog, se evt. artikel 64, stk. 1, i den engelske sprogudgave af momssystemdirektivet.

Når leverancen medfører flere på hinanden følgende opkrævninger mv., så indtræder momspligten efter ML § 23, stk. 1 ved udløbet af den periode, der er opkrævet betaling for. Se bemærkningerne til lov nr. 277 af 27. marts 2012. Se afsnit D.A.7.2.3 om ML § 23, stk. 1.

Momspligten indtræder dog på faktureringstidspunktet, når faktureringen, evt. i form af afregningsbilag, sker inden eller snarest efter leveringstidspunktet. Se ML § 23, stk. 2. Se afsnit D.A.7.2.4 om ML § 23, stk. 2.

Hvis betaling finder sted inden leveringstidspunktet eller faktureringstidspunktet, indtræder momspligten på betalingstidspunktet. Se ML § 23, stk. 3. Se afsnit D.A.7.2.5 om ML § 23, stk. 3.

Se også

Se også afsnit A.B.3.3.1.3 om afregningsbilag.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-548/17, baumgarten sports & more GmbH

Selskabet var spillerformidler inden for professionel fodbold. Selskabet modtog provisionsbetaling hvert halve år, så længe spilleren forblev i klubben.
Afgiftsmyndigheden mente, at selskabet fra 2012 skulle have haft betalt moms for provisionsbetalinger svarende til tidsbegrænsede spillerafter, der forfaldt i 2015.
EU-domstolen udtalte, at art. 63, jf. art. 64, stk. 1, var til hinder for, at afgiftspligtens indtræden og forfaldet af afgiften skulle betragtes som indtrådt på tidspunktet for spillerformidlingen, når betalingen for formidlingen skete i rater og var betinget i flere år efter formidlingen.

C-463/14, Asparuhovo Lake Investment Company

Sagen drejer sig om momspligt af og fradrag for abonnementsaftaler om rådgivningsydelser.

EU-domstolen fastslog, at momssystemdirektivets artikel 24, stk. 1, skulle fortolkes således, at begrebet "levering af ydelser" omfatter abonnementsaftaler om levering af rådgivningsydelser til en virksomhed af bl.a. juridisk, handelsmæssig og økonomisk karakter, hvor tjenesteyderen havde stillet sig til rådighed for kunden i aftalens løbetid.

Derudover fastslog domstolen, at for så vidt angik abonnementsaftaler som de i hovedsagen omhandlede skulle momssystemdirektivets artikel 62, stk. 2, artikel 63 og artikel 64, stk. 1, fortolkes således, at afgiftspligten indtrådte og forfaldt ved udløbet af den periode, for hvilken betalingen var aftalt, uden at det kom an på, om og hvor ofte kunden faktisk havde gjort brug af tjenesteyderens ydelser.