Dato for udgivelse
14 Jun 2004 12:56
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
2. april 2004
SKM-nummer
SKM2004.254.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1605-0002
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Tobak, papir
Resumé
Importeret cigarpapir, der indeholdt 40 pct. tobak og 60 pct. papir, var omfattet af tobaksafgiftslovens anvendelsesområde for røgtobak.
Reference(r)
Tobaksafgiftsloven § 1, stk. 1, litra B
Henvisning
Punktafgiftsvejledningen C.1.1

Klagen skyldes, at produktet ”B” er anset for afgiftspligtig efter tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, litra B.

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkat regionens afgørelse stadfæstes.

Sagens oplysninger

Det er oplyst, at klageren importerer cigarpapir fra USA og Tyskland. Af produktets varedeklaration fremgår, at 60% af produktet er papir og 40% er tobak. Produktet betegnes EZ-Roll Flavored Rolling Paper. Hvert papir/dækblad vejer 0,9 gram, hvoraf 0,36 gram er tobak.

Der er fremlagt kopi af bindende toldtarifering udstedt af de tyske myndigheder, hvoraf fremgår, at produktet henhører under position 2403 91 00 00 i toldtariffen. Produktet beskrives her som et ca. 11 * 6,3 cm stort dækblad af homogeniseret tobak, som er aromatiseret med chokoladesmag. Dækbladet er fremstillet af fintskåret tobak. Forbrugeren anvender produktet til fremstilling/rulning af cigarer.

Regionen har oplyst, at det af vareprøverne fremgår, at produktet er indpakket i en plastikpakning, der er mærket ”B”, ”C” eller ”D”.

Det er oplyst, at Haupt-zollamt har udtalt, at det omhandlede produkt består af andet forarbejdet tobak, men da det ikke anses for at være røgtobak, er det ikke afgiftspligtigt i Tyskland. Regionen har oplyst, at der må være tale om en vejledende udtalelse fra de tyske myndigheder.

Det er endvidere oplyst, at klageren til regionen indsendte en udtalelse fra de hollandske myndigheder vedrørende afgiftspligten i relation til produktet ”B”. Regionen rettede efterfølgende henvendelse til de hollandske myndigheder, der i e-mail af 18/12 2003 bl.a. udtalte følgende:

”(…)

This message concerns a point of view of a Dutch expert group that deals with excise questions of the Tax administration. It is a part of customs.

What the message says is the following.

B (or b wraps) are leaves that contain (as a colleague told me) 20% tobacco and are, according to this, considered tobaccoproducts.

This question was asked by the Belgians and discussed in the Excise Committee of the EU. All the EU members agreed that this is an excise product according to art 5 of a Directive concerning smoketobacco.

The point of view the Dutch excise expert group concerns an example of the calculation of excise and VAT in the Netherlands.

The two examples are made for two situations.

The first is that of the situation that the trader does not declare the excise duty and VAT. (in a way you may mention this is the ”illegal” situation, although the goods themselves are fully legal)

The second situation concerns these “B” that have been packed and brought onto the market in a legal (official) way. So the trader has declared the excise and taxes due.

(…)”

ToldSkat regionens afgørelse

Produktet ”B” er anset for afgiftspligtig efter tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, litra B.

Efter tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, litra B, skal der betales tobaksafgift for pladetobak, spunden og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm.

Afgiften på tobak er en harmoniseret afgift og er baseret på EU’s direktiver på dette område. Definitionen af tobak findes i Rådets direktiv 95/59, artikel 2. Efter artikel 2, stk. 1, litra c, er forarbejdet tobak røgtobak. Røgtobak er finskåret tobak til rulning af cigaretter eller anden røgtobak som defineret i artikel 3-7. Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse til tobaksafgiftsloven (bkg. 447 af 12/6 2002).

Produktet er tariferet under toldtariffens position 2403 91 00 00, som homogeniseret tobak. Produktet er fremstillet af finskåret tobak, der udgør 40 % af varen. Tobakken er blandet med papir, hvorefter den er blevet forarbejdet til et dækblad, som skal anvendes til fremstilling/rulning af cigarer.

Produktet må anses for røgtobak efter artikel 5, stk. 1, i Rådets direktiv 95/59, jf. § 8, nr. 1, i bekendtgørelse til tobaksafgiftsloven. Det skyldes, at produktet anses for et tobaksprodukt efter toldtariferingen og, at produktet er forarbejdet og kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning som nævnt i  § 8, nr. 1, i bekendtgørelsen.

Da produktet er omfattet af definitionen på tobak i dansk lovgivning, og den danske lovgivning må anses for at være i overensstemmelse med direktivet, kan der ikke lægges vægt på udtalelser fra de tyske myndigheder. Endvidere kan produktets salgsbetegnelse og faktiske anvendelse ikke tillægges særskilt betydning, når produktet er omfattet af tobaksdefinitionen.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at produktet ”B” ikke er omfattet af tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, litra B.

Produktet kan ikke anses som tobak, men må anses som cigaretpapir. Tobakken er affaldstobak, der er behandlet, og der er ikke tale om rygetobak.

Der er henvist til, at produktet i Tyskland ikke anses for afgiftspligtig, da tobaksblade ikke kan anses for røgtobak.

Endvidere bør det tages i betragtning, at såfremt varen afgiftspålægges, bliver varen for dyr i forhold til andre lande, hvilket er i strid med nedsættelsen af tobaksafgiften med henblik på at undgå grænsehandel.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, fremgår følgende:

”Der betales afgift af cigaretter og røgtobak her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:

A

For cigaretter: 48,92 øre pr. stk. + 21,22 pct af detailprisen, jf. § 28

pr. kg.

B

For pladetobak, spunden og granuleret tobak samt for anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1 mm

402,50 kr.

C

For anden røgtobak end nævnt i punkt B, hvis mere end 25 vægtprocent af tobakspartiklerne har en snitbredde på mindre end 1 mm

452,50 kr.

Der er i lovens § 33 givet skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte definitioner på tobaksvarer i overensstemmelse med EU’s bestemmelser herom.

Af § 8 i bekendtgørelse til tobaksafgiftsloven (bkg. nr. 447 af 12/6 2002) fremgår:

”Følgende betragtes som groftskåret røgtobak:

  • tobak, der er skåret, revet spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning, eller
  • tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke er cigaretter, cigarer, cerutter eller cigarillos, og som kan ryges.”

Af § 10 i bekendtgørelsen fremgår:

”Varer, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier i §§ 7 og  8, ligestilles med cigaretter og røgtobak, medmindre de udelukkende benyttes til medicinske formål og ikke indeholder tobak.”

Af artikel 5 i Rådets direktiv 95/59/EF af 27. november 1995 om forbrugsbeskatning af forarbejdet tobak bortset fra omsætningsafgift fremgår følgende:

”Følgende betragtes som røgtobak:

  • tobak, der er skåret, revet, spundet eller udpresset i plader, og som kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning
  • tobaksaffald, der er pakket med henblik på detailsalg, som ikke henhører under artikel 3 og 4, og som kan ryges.”

Af artikel 7, stk. 2 fremgår:

”Produkter, som helt eller delvis består af andre stoffer end tobak, men som opfylder de øvrige kriterier i artikel 4 eller 5, ligestilles med cigaretter og røgtobak.

Uanset første afsnit, betragtes produkter uden indhold af tobak ikke som forarbejdet tobak, hvis de udelukkende benyttes til medicinske formål.”

Det lægges til grund som ubestridt, at produktet ”B” indeholder 40 % tobak og 60 % papir.

Efter § 10, jf. § 8, nr. 1, i bekendtgørelse til tobaksafgiftsloven og Rådets direktiv 95/59/EF, artikel 5 og 7, stk. 2, må produktet ”B” anses for røgtobak. Produktet består således delvis af tobak. Produktet er forarbejdet som beskrevet i bestemmelsen og kan ryges uden yderligere industriel forarbejdning.

Produktet ”B” er derfor afgiftspligtigt efter tobaksafgiftslovens § 1, stk. 1, litra B.

Den omstændighed, at produktet anvendes som cigarpapir, kan ikke medføre, at det ikke er omfattet af tobaksafgiftslovens anvendelsesområde for røgtobak.