Dato for udgivelse
25 Jun 2012 09:50
Til
Virksomheder registreret efter registreringsafgiftsloven
Sagsnummer
12-055371
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Præcisering af overgangsbestemmelserne i L94 om adgangen til at anvende de hidtidige regler for demo-køretøjer.


Ved SKATs nyhedsbrev af 14. maj 2012 blev der orienteret om, at Folketinget den 10. maj 2012 har vedtaget lovforslag L94 om ændring af registreringsafgiftsloven.

Nyhedsbrevet indeholdt en omtale af den vedtagne overgangsbestemmelse, hvorefter køretøjer, hvorom der er indgået en skriftlig aftale om køb med slutbruger eller skriftlig aftale om leasing med leasingtager senest den 27. februar 2012, kan afgiftsberigtiges efter de hidtidige regler i registreringsafgiftslovens § 8, hvis køretøjet anmeldes til registrering i Køretøjsregisteret senest den 31. juli 2012.

Det var bl.a. anført, at:

"Overgangsordningen omfatter ikke køretøjer, som en importør- eller forhandlervirksomhed har købt eller indgået bindende aftale om køb af før den 28. februar 2012. Importør- og forhandlervirksomheder anses i denne forbindelse ikke for at være slutbruger af køretøjerne.

Tilsvarende gælder for en leasingvirksomheds aftale med en import- eller forhandlervirksomhed om køb af køretøjer til udlejning/leasing. Det er således alene leasingvirksomheders bindende aftaler med en leasingtager indgået før den 28. februar 2012 om leasing af et køretøj, der kan omfattes af overgangsordningen.

Virksomheder med udlejning af afgiftsfritagne køretøjer til valutaudlændinge er principielt stillet på samme måde som leasingvirksomheder. Valutaudlejningsvirksomheders køretøjer, der er afgiftsfritaget/indregistreret før den 28. februar 2012, kan omregistreres/afgiftsberigtiges efter de hidtidige regler. Det betyder, at det oprindelige afgiftsgrundlag, som typisk er mindstebeskatningsprisen, kan benyttes, såfremt det drejer sig om køretøjer (brugte personbiler og motorcykler) under 1 år gamle., jf. registreringsafgiftslovens § 4, stk. 10. Det gælder også for afgiftsfritagne valutaudlejningskøretøjer, der omregistreres (afgiftsberigtiges) efter den 31. juli 2012."

Flere brancheorganisationer har efterfølgende rejst spørgsmål om fortolkning af overgangsbestemmelserne, og der er i denne forbindelse henvist til 2 kendelser fra Landsskatteretten, SKM2012.306.LSR og SKM2012.307.LSR, offentliggjort den 23. maj 2012 om overgangsbestemmelserne vedrørende en lovændring i 2007.

I SKATs nyhedsbrev vedørende overgangsbestemmelserne fra lovændringen i 2007 var det bl.a. anført, at:

"Importør- og forhandlervirksomheder anses som udgangspunkt ikke som slutbrugere, idet der er en forhåndsformodning om, at køretøjerne er indkøbt med videresalg for øje. En virksomheds afgiftsberigtigelse af køretøjer fra eget lager til brug i virksomheden (demokøretøjer - fx værkstedsbiler, firmabiler til medarbejdere samt direktionsvogne), omfattes derfor ikke af overgangsordningerne. 

I tilfælde af introduktion af ny bilmodel eller i forbindelse med en kampagne e.l., hvor importøren/forhandleren er kontraktligt forpligtet til at aftage et antal køretøjer (typisk 2-3 køretøjer) som demokøretøjer, vil importøren/forhandleren dog kunne anses som slutbruger."

I den ene af ovennævnte 2 kendelser fra Landsskatteretten lægges til grund, at forhandleren anses som slutbruger i relation til overgangsordningen, idet aftalen om indkøb var indgået forud for lovens virkningstidspunkt, og at bilerne var indkøbt med henblik på forhandlerens eget brug som demobiler. I den anden kendelse blev bilerne, der var indkøbt forud for lovforslagets virkningstidspunkt, efter en konkret vurdering anset for solgt til slutbruger.

Præcisering af overgangsordningen

Overgangsordningen omfatter, som anført i nyhedsbrevet af 14. maj 2012, ikke leasingvirksomheders aftaler med en importør eller forhandlervirksomhed om køb forud for den 28. februar 2012 af køretøjer til udlejning/leasing. For så vidt angår udlejning/leasing er det alene køretøjer, hvor der er indgået en aftale med en leasingtager forud for lovforslagets fremsættelse, der kan omfattes af overgangsordningen. Tilsvarende gælder for udlejningsvirksomheder, herunder også for udlejning af valutaudlejningskøretøjer.

Importør- og forhandlervirksomheders køb af biler forud for lovforslagets fremsættelse omfattes som udgangspunkt heller ikke af overgangsordningen. Som følge af de rejste spørgsmål samt kendelserne fra Landsskatteretten skal det præciseres, at køretøjer, som importør- og forhandlervirksomheder har købt med henblik på anvendelse i virksomheden (indregistreres til eget brug som f.eks. demobil, værkstedsbil m.v.), kan omfattes af overgangsordningen, hvis det dokumenteres, at:

- at der er indgået bindende aftale om køb inden lovforslagets fremsættelse den 28. februar 2012, og

- at køretøjerne er indkøbt med henblik på anvendelse til eget brug (demokøretøj), og at dette også har været hensigten forud for den 28. februar 2012.

 Køb af køretøjer med henblik på videresalg omfattes således ikke af overgangsordningen.

 

Henvisning

Nyhedsbreve af  28. februar og 14. maj 2012