åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Fysiske personer

Fysiske personer omfattet af LL § 2 vil typisk være aktionærer, anpartshavere og selvstændigt erhvervsdrivende med en personlig tilknytning til landet i form af bopæl eller et længerevarende ophold i Danmark. Det er ikke en betingelse, at personen har dansk statsborgerskab. Også begrænset skattepligtige fysiske personer kan være omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2, hvis de udøver et erhverv med et fast driftssted i Danmark.

Bemærk

En fysisk person kan ikke være underlagt bestemmende indflydelse i LL § 2's forstand. En fysisk person kan derfor kun være omfattet af LL § 2, stk. 1, nr. 2, 4, 5 og 6.

Eksempler

De følgende eksempler viser, at transaktioner mellem fysiske og juridiske personer er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2, når en fysisk person har bestemmende indflydelse over en juridisk person. Se LL § 2, stk. 1, nr. 2.

Eksempel 1

Dette eksempel viser, at transaktioner mellem direkte og indirekte ejede selskaber er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Visning af billede: eks1

En fysisk person P, der er skattepligtig til Danmark, har direkte bestemmende indflydelse i selskab D1 og indirekte i D2. Indbyrdes transaktioner mellem P, D1 og D2 er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Eksempel 2

Dette eksempel viser, at der ved bedømmelsen af, om en person har bestemmende indflydelse over et selskab, også medregnes aktier og stemmeandele, som ejes af nærtstående.

Visning af billede: eks2

P1 ejer 25 pct., og ægtefællen P2 ejer 30 pct. af aktierne i et selskab D. Tilsammen ejer ægtefællerne 55 pct. og dermed mere end 50 pct. Transaktioner mellem D og begge ægtefæller er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.

Eksempel 3

Dette eksempel viser, at en person der ikke har ejerandele mv. i sin ægtefælles selskab, ikke har bestemmende indflydelse i sin ægtefælles selskab.

 

Ægtefællerne P1 og P2 ejer 100 pct. af aktierne i hvert sit selskab. P1 ejer 100 pct. af aktierne i D1 og P2 ejer 100 pct. af aktierne i D2, der er placeret i udlandet. P1 har bestemmende indflydelse over D1 og P2 har bestemmende indflydelse over D2, og D1 og D2 er koncernforbundne. Selvom P1 og P2 er nærtstående, har P1 ikke bestemmende indflydelse over D2, og P2 har ikke bestemmende indflydelse over D1, idet P1 og P2 ikke i fællesskab har bestemmende indflydelse over D2 eller D1.