Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne om tvangsopløsning af selskaber.

Afsnittet indeholder:

  • Regelgrundlag
  • Betingelser for tvangsopløsning
  • Frist til afhjælpning
  • Reglerne om likvidation anvendes
  • Ingen indkaldelse af fordringshaverne
  • Restanceinddrivelsesmyndighedens forholdsregler
  • Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser mv. 

Regelgrundlag

Kapitalselskaber kan tvangsopløses på begæring af Erhvervsstyrelsen. Bestemmelserne herom findes i selskabslovens §§ 225-229. Selskabslovens § 230 indeholder en særlig bestemmelse om tvangsopløsning ved domstolene i tilfælde af kapitalejermisbrug.

Betingelser for tvangsopløsning

Erhvervsstyrelsen kan anmode skifteretten om at opløse et kapitalselskab, hvis en af de i selskabslovens § 225, stk. 1 nævnte forhold opstår.

Erhvervsstyrelsen kan ligeledes anmode skifteretten på kapitalselskabets hjemsted om at opløse selskabet, hvis selskabet ikke selv vedtager opløsning af selskabet, eller vælger en likvidator.

Se selskabslovens § 226, stk. 1.

Hvis kapitalselskabets opløsning er besluttet af retten efter selskabslovens § 230, gælder reglerne om tvangsopløsning ligeledes. Se selskabslovens § 226, stk. 2

Frist til afhjælpning

Erhvervsstyrelsen kan fastsætte en frist til afhjælpning af en mangel efter selskabslovens § 225, stk. 1. Se selskabslovens § 225, stk. 2. Afhjælpes manglen ikke senest ved udløbet af den fastsatte frist, kan styrelsen træffe beslutning om tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsens frist er efter fast praksis fire uger.

Reglerne om likvidation anvendes

For en tvangsopløsning gælder reglerne om likvidation, da skifteretten eller den, som retten har bemyndiget hertil, dog træffer afgørelser i selskabets forhold. Se selskabslovens § 227, stk. 3, 2. pkt.

Ingen indkaldelse af fordringshaverne

Ved tvangsopløsning indkaldes fordringshaverne ikke, men de kan få kendskab til opløsningen gennem Erhvervsstyrelsens system eller gennem et etableret samarbejde med skifteretterne.

Restanceinddrivelsesmyndighedens forholdsregler

Ved fremmøde i skifteretten kan restanceinddrivelsesmyndigheden hindre, at selskaberne kun opløses som insolvente, hvis de i stedet burde erklæres konkurs, hvorved eventuelle omstødelige dispositioner eller andre uredelige forhold ville kunne blive afdækket. Restanceinddrivelsesmyndigheden undersøger selskabets forhold forud for skifteretsmødet og kan ved hjælp af udtræk fra it-systemerne bidrage med oplysninger i skifteretten om selskabernes økonomi og har mulighed for at stille spørgsmål til de fremmødte.

Bemærk

Likvidation eller tvangsopløsning af et selskab afskærer ikke en fordringshaver fra at indgive konkursbegæring mod selskabet eller foretage udlæg hos dette. Selskabets ledelse vil stadig formelt tegne selskabet, indtil der måtte være udpeget en likvidator, eller indtil selskabet eventuelt opløses efter konkurslovens § 143 analogt. Det er en forudsætning for udmeldelse af en likvidator, at der forinden er indkaldt til møde i skifteretten. Se fx UfR 2006.1920 VLR.

Oversigt over afgørelser, domme, kendelser, SKM-meddelelser med videre 

Skemaet viser relevante afgørelser på området: 

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretten

UfR 2006.1920 VLR

Et aktieselskab blev af Erhvervsstyrelsen begæret tvangsopløst af skifteretten som følge af manglende indsendelse af årsregnskab. Uden afholdelse af retsmøde udmeldte skifteretten en likvidator og underrettede selskabets direktør herom. Direktøren kærede afgørelsen til landsretten, der bemærkede, at det følger af fast praksis, at skifteretterne indkalder en repræsentant for selskabet til at møde op, inden der træffes dispositioner ud fra en modtaget tvangsopløsningsbegæring. Da en udmeldelse af likvidator desuden har betydning for selskabets mulighed for genoptagelse, hjemviste landsretten sagen til fornyet behandling hos skifteretten.

Før udpegningen af en likvidator skal en repræsentant for selskabet være indkaldt til at møde i skifteretten.