åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Afsnittet handler om omfanget af den information, der skal meddeles fordringshaverne.

Afsnittet indeholder: 

 • Meddelelser til fordringshaverne om bobehandlingen mv.
 • Meddelelse straks efter konkursdekretets afsigelse
 • Oversigt over aktiver og passiver
 • Statusoversigt og redegørelse
 • Halvårlige redegørelser
 • Meddelelse om skiftesamling til stadfæstelse af regnskab
 • Indkaldelse til orienteringsmøde
 • Kreditorudvalgets adgang til oplysninger. 

Meddelelser til fordringshaverne om bobehandlingen mv.

Under behandlingen af konkursboet modtager fordringshaverne en række meddelelser om selve bobehandlingen, regnskaber og status på sager i boet. Disse meddelelser gives efter konkurslovens §§ 124-126 og indeholder vigtige oplysninger til brug for den enkelte fordringshavers vurdering af arbejdet med boet. Meddelelserne giver derfor et indblik i boet, og fremsendes disse ikke, skal dette forhold indgå i vurderingen af, om bostyret bør søges afsat. Se konkurslovens § 114.

Meddelelse straks efter konkursdekretets afsigelse

Straks efter konkursdekretets afsigelse sender kurator meddelelse herom til fordringshaverne, til virksomhedspanthavere (se tinglysningslovens § 47 c) og fordringspanthavere (se tinglysningslovens § 47 d).

Meddelelsen skal også indeholde oplysninger om et evt. kuratorvalg, se konkurslovens § 108, stk. 1 og 2, og en opfordring til fordringshaver om at anmelde sit krav. Se konkurslovens § 128. Hvis der skal afholdes skiftesamling til valg af kurator og eventuelt kreditorudvalg underretter kurator straks fordringshaverne herom.

Kurator underretter straks efter denne skiftesamling fordringshaverne om det endelige bostyre.

Se konkurslovens § 124.

Oversigt over aktiver og passiver

Inden tre uger efter konkursdekretets afsigelse sender kurator en oversigt over boets aktiver og passiver til skifteretten og til fordringshaverne.

Se konkurslovens § 125, stk. 1.

Statusoversigt og redegørelse

Så snart de fornødne oplysninger er tilvejebragt og senest 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse, sender kurator en statusoversigt og en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen til skifteretten og fordringshaverne. Redegørelsen skal indeholde oplysninger om de vigtigste regnskabstal for den periode, der er forløbet siden det senest udarbejdede regnskab, samt forklaring på væsentlige afvigelser mellem dette og boets status.

Kurator sender endvidere samtidig en redegørelse til skifteretten og fordringshaverne for, hvilke opgaver kurator indtil videre har varetaget, med oplysninger om den tid, der er medgået til udførelsen af de enkelte opgaver, og om, hvornår opgaverne er udført. Redegørelsen skal desuden indeholde oplysning om, hvorpå boet beror, og om muligt, hvornår det forventes afsluttet.

Se konkurslovens § 125, stk. 2.

Kurators redegørelse skal endvidere indeholde kurators begrundede indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne mod nogen. Kan der ikke fremskaffes tilstrækkelige oplysninger til brug for en endelig indstilling, skal redegørelsen afgives så hurtigt som muligt og senest i forbindelse med den første halvårlige redegørelse i medfør af bestemmelsens stk. 4, jf. nedenfor.

Se konkurslovens § 125, stk. 3.

Sendes også til Skattestyrelsen

Statusoversigten og redegørelsen skal også sendes til Skattestyrelsen til brug for bedømmelsen af, om boet er skattepligtigt. Se konkursskattelovens § 15, stk. 1. Skattestyrelsen skal træffe (en foreløbig) afgørelse om eventuel skattepligt inden tre måneder efter at have modtaget de krævede oplysninger. Se konkursskattelovens § 15, stk. 2. Skattestyrelsen skal have meddelelse, hvis der senere indgår et aktiv, der ikke var nævnt i statusoversigten mv. eller havde et usikkert eller omstridt tilhørsforhold. Se konkursskattelovens § 15, stk. 3.

Se også afsnit C.C.9 Skat ved konkurs.

Halvårlige redegørelser

Hvert halve år skal kurator derudover sende en redegørelse for boets forhold til skifteretten og til de fordringshavere, der forventes at kunne opnå dividende. Redegørelsen skal indeholde: 

 • Oplysning om boets aktiver og passiver, herunder om der foreligger dispositioner eller retsforfølgning, der kan være omstødelige
 • Redegørelse for bobehandlingen i den forløbne periode, herunder forløbet og resultatet af boets eventuelle fortsættelse af driften af skyldnerens virksomhed
 • Oplysning om, hvilke opgaver kurator har varetaget siden den senest afgivne redegørelse, om den tid, der er medgået til udførelsen af de enkelte opgaver, og om, hvornår opgaverne er udført
 • Oplysning om, hvorpå boet beror, dvs. status, og om muligt, hvornår det forventes afsluttet
 • Oplysning om eventuel begæring om udbetaling af acontosalær til kurator. 

Se konkurslovens § 125, stk. 4.

Meddelelse om skiftesamling til stadfæstelse af regnskab

Senest 14 dage før skiftesamling, til stadfæstelse af regnskab, sender kurator meddelelse til fordringshaverne. Regnskabet eller uddrag af dette vedlægges til de fordringshavere, der forventes at opnå dividende.

Se konkurslovens § 125, stk. 5.

Indkaldelse til orienteringsmøde

Kurator kan indkalde fordringshaverne til møde med henblik på orientering om og drøftelse af boets forhold.

Se konkurslovens § 125, stk. 6.

Hvis spørgsmålet kun berører enkelte fordringshavere, kan mødet afholdes kun med indkaldelse af disse. På mødet kan der ikke træffes bindende beslutninger, da sådanne kun kan træffes på en skiftesamling.

Kreditorudvalgets adgang til oplysninger

Er der nedsat et kreditorudvalg, har dette mulighed for at afkræve kurator oplysninger om boets forhold.

Se konkurslovens § 125, stk. 7.