Dato for udgivelse
20 jun 2012 13:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 mar 2012 13:43
SKM-nummer
SKM2012.377.BR
Myndighed
Byret
Sagsnummer
Københavns byret, BS 37A-3953/2010 og BS 37A-3954/2010
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Når man vil klage
Emneord
Afvisning, realitetsbehandling
Resumé

  
Byretten fandt, at det var med rette, at Landsskatteretten havde afvist at realitetsbehandle sagsøgerens klager, der ubestridt var indgivet ca. 1 år efter klagefristens udløb, jf. skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1. Retten fandt således ikke, at der forelå sådanne særlige omstændigheder, at der var grundlag for at bortse fra fristoverskridelsen, ligesom retten endvidere henviste til, at det var uomtvistet, at klagers repræsentant modtog SKATs afgørelser inden for klagefristens udløb. Det forhold, at Landsskatteretten havde fremsendt kvitteringsskrivelser for klagernes modtagelse, anmodning om begrundelse for klagerne og bekræftelse på modtagelsen af de berigtigede klager kunne ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet blev derfor frifundet.
  

Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 42, stk. 1
  
Henvisning
Den juridiske vejledning 2012-1 A.A.10.2.2.1

Parter

H1 ApS
(Advokat Heidi Bøgelund Hansen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved adv.fm. Lotte Lindeloff)

Afsagt af byretsdommer

H. Fog-Petersen

Sagens baggrund og parternes påstande

Disse sager, der er anlagt den 24. juni 2010, vedrører spørgsmålet, om sagsøger har krav på, at sagerne hjemvises til Landsskatteretten på trods af, at sagsøger havde overskredet klagefristen.

Sagsøger har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at Landsskatterettens afgørelser af 24. marts 2010 i sagerne 09-03181 og 09-03182 er ugyldige, og at sagerne hjemvises til realitetsbehandling for Landsskatteretten.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens § 218 a.

Oplysningerne i sagen

Det hedder i Landsskatteretten afgørelse af 24. marts 2010

"...

09-03181

Klager: H1 ApS

Klage over: SKATs afgørelser af 15. august 2008

Landsskatterettens afgørelse

Klagerne afvises.

Sagens oplysninger

Den 15. august 2008 fremsendte SKAT afgørelser om ændring af bl.a. selskabets skattepligtige indkomst for indkomstårene 2005 og 2006. Afgørelserne blev dels sendt til selskabets adresse på ...1., dels til selskabets daværende repræsentant.

Selskabets repræsentant har ved klager af 5. november 2009 påklaget SKATs afgørelser til Landsskatteretten. Klagerne blev modtaget i retten den 10. november 2009.

I forbindelse med sagernes visitering i Landsskatterettens hovedjournal blev der fejlagtigt aflæst en forkert dato på SKATs afgørelser - nemlig den 15. august 2009 i stedet for den korrekte dato den 15. august 2008, hvilket var baggrund for rettens fremsendelse af kvitteringsbreve, underretning til SKAT om de indgivne klager mv.

Ved sagsbehandlingen i retten blev fejllæsningen efterfølgende konstateret. Ved brev af 22. februar 2010 meddelte Landsskatteretten selskabets repræsentant, at de indgivne klager var indgivet efter udløbet af klagefristen i skattestyrelseslovens § 42, stk. 1, og repræsentanten blev anmodet om at redegøre for fristoverskridelsen.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at skatteansættelserne for indkomstårene 2005 og 2006 hjemvises til fornyet behandling. Subsidiært er nedlagt påstand om nedsættelse af skatteansættelserne med henholdsvis 596.598 kr. og 600.000 kr. og mere subsidiært, at ansættelserne nedsættes med lavere beløb end de anførte.

Repræsentanten har som årsag til, at klagerne er indgivet senere end 3 måneder efter afgørelserne, oplyst, at selskabet ved brev af 3. august 2009 modtog en opkrævning fra SKAT på 478.032 kr. vedrørende bl. a. efterangivelser af moms for 2005 og 2006. Da selskabet ikke havde indgivet efterangivelser, og da selskabet ikke havde kendskab til et mellemværende med SKAT, udbad repræsentanten sig en nærmere begrundelse for opkrævningen. I den forbindelse modtog han den 28. oktober 2009 et brev fra SKAT, hvori de påklagede afgørelser, som blev påklaget til Landsskatteretten den 5. november 2009, var vedlagt. Af afgørelserne fremgik, at de var fremsendt til selskabet på adressen ...1. Selskabet er ejer af en lejlighed på denne adresse, men lejligheden har været udlejet.

Selskabet har adresse hos repræsentanten. Selskabet har således først ultimo oktober 2009 fået kendskab til afgørelserne, hvorefter der straks herefter blev indgivet klager til Landsskatteretten.

I de indgivne klager til Landsskatteretten fremgik det udtrykkeligt, at der var tale om klager over afgørelser af 15. august 2008, ligesom afgørelserne var vedlagt. Den 13. januar 2010 meddelte retten, at SKAT var underrettet om klagerne, og at SKAT skulle fremsende det materiale, der lå til grund for afgørelserne. På baggrund heraf bør det lægges til grund, at Landsskatteretten har besluttet af realitetsbehandle klagerne uanset fristoverskridelsen. Der er tale om begunstigende forvaltningsakter, som retten gyldigt kan træffe. Der er ikke lovhjemmel til at tilbagekalde beslutningerne, hvortil kommer, at der ikke i sagerne foreligger nye oplysninger om fristoverskridelser, der kunne konstateres allerede ved gennemgangen af klagerne i retten i november 2009.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Fristen for at klage til Landsskatteretten er 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen afvises, hvis den modtages i Landsskatteretten efter fristens udløb. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan Landsskatteretten dog se bort fra en fristoverskridelse. Reglerne fremgår af skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1.

På tidspunktet for Landsskatterettens fremsendelse af kvitteringsbreve samt i forbindelse med rekvirering af det materiale, der har dannet grundlag for en afgørelse, har Landsskatteretten ikke truffet beslutning om en klage vil blive realitetsbehandlet. Først i forbindelse med sagens forberedelse i rettens kontor bliver der taget endelig stilling hertil.

Klagerne er modtaget i Landsskatteretten efter fristens udløb, og der er ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der bortses fra overskridelsen. Der henvises til, at selskabet ifølge rettens oplysninger har været tilmeldt adressen på ...1 indtil 2. juni 2009 samt til, at SKATs afgørelser af 15. august 2008 tillige blev fremsendt til selskabets daværende repræsentant.

..."

Det hedder i Landsskatterettens kendelse af 24. marts 2010

"...

09-03182

Klager: H1 ApS

Klage over: SKATs afgørelser af 15. august 2008

Landsskatterettens afgørelse

Klagerne afvises.

Sagens oplysninger

Den 15. august 2008 fremsendte SKAT afgørelser om ændring af bl. a. selskabets afgiftsgrundlag for perioderne 1. januar 2005 - 31. december 2006. Afgørelserne blev dels sendt til selskabets adresse på ...1, dels til selskabets daværende repræsentant.

Selskabets repræsentant har ved klager af 5. november 2009 påklaget SKATs afgørelser til Landsskatteretten. Klagerne blev modtaget i retten den 10. november 2009.

I forbindelse med sagernes visitering i Landsskatterettens hovedjournal blev der fejlagtigt aflæst en forkert dato på SKATs afgørelser - nemlig den 15. august 2009 i stedet for den korrekte dato den 15. august 2008, hvilket var baggrund for rettens fremsendelse af kvitteringsbreve, underretning til SKAT om de indgivne klager mv.

Ved sagsbehandlingen i retten blev fejllæsningen efterfølgende konstateret. Ved brev af 22. februar 2010 meddelte Landsskatteretten selskabets repræsentant, at de indgivne klager var indgivet efter udløbet af klagefristen i skattestyrelseslovens § 42, stk. 1, og repræsentanten blev anmodet om at redegøre for fristoverskridelsen.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at opgørelsen af afgiftsgrundlaget for perioden hjemvises til fornyet behandling. Subsidiært er nedlagt påstand om nedsættelse af afgiftsgrundlaget for perioden 1. januar - 31. december 2005 med 207.669 kr. og for perioden 1. januar - 31. december 2006 med 258.912 kr. Mere subsidiært er nedlagt påstand om, at afgiftsgrundlaget nedsættes med lavere beløb end de anførte.

Repræsentanten har som årsag til, at klagerne er indgivet senere end 3 måneder efter afgørelserne oplyst, at selskabet ved brev af 3. august 2009 modtog en opkrævning fra SKAT på 478.032 kr. vedrørende bl. a. efterangivelser af moms for 2005 og 2006. Da selskabet ikke havde indgivet efterangivelser, og da selskabet ikke havde kendskab til et mellemværende med SKAT, udbad repræsentanten sig en nærmere begrundelse for opkrævningen. I den forbindelse modtog han den 28. oktober 2009 et brev fra SKAT, hvori de påklagede afgørelser, som blev påklaget til Landsskatteretten den 5. november 2009, var vedlagt. Af afgørelserne fremgik, at de var fremsendt til selskabet på adressen ...1. Selskabet er ejer af en lejlighed på denne adresse, men lejligheden har været udlejet. Selskabet har adresse hos repræsentanten. Selskabet har således først ultimo oktober 2009 fået et kendskab til afgørelserne, hvorefter der straks herefter blev indgivet klager til Landsskatteretten.

I de indgivne klager til Landsskatteretten fremgik det udtrykkeligt, at der var tale om klager over afgørelser af 15. august 2008, ligesom afgørelserne var vedlagt. Den 13. januar 2010 meddelte retten, at SKAT var underrettet om klagerne, og at SKAT skulle fremsende det materiale, der lå til grund for afgørelserne. På baggrund heraf bør det lægges til grund, at Landsskatteretten har besluttet af realitetsbehandle klagerne uanset fristoverskridelsen. Der er tale om begunstigende forvaltningsakter, som retten gyldigt kan træffe. Der er ikke lovhjemmel til at tilbagekalde beslutningerne, hvortil kommer, at der ikke i sagerne foreligger nye oplysninger om fristoverskridelser, der kunne konstateres allerede ved gennemgangen af klagerne i retten i november 2009.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Fristen for at klage til Landsskatteretten er 3 måneder fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen afvises, hvis den modtages i Landsskatteretten efter fristens udløb. Hvis særlige omstændigheder taler for det, kan Landsskatteretten dog se bort fra en fristoverskridelse. Reglerne fremgår af skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1.

På tidspunktet for Landsskatterettens fremsendelse af kvitteringsbreve samt i forbindelse med rekvirering af det materiale, der har dannet grundlag for en afgørelse, har Landsskatteretten ikke truffet beslutning om en klage vil blive realitetsbehandlet. Først i forbindelse med sagens forberedelse i rettens kontor bliver der taget endelig stilling hertil.

Klagerne er modtaget i Landsskatteretten efter fristens udløb, og der er ikke særlige omstændigheder, der kan begrunde, at der bortses fra overskridelsen.

Der henvises til, at selskabet ifølge rettens oplysninger har været tilmeldt adressen på ...1 indtil 2. juni 2009 samt til, at SKATs afgørelser af 15. august 2008 tillige blev fremsendt til selskabets daværende repræsentant.

..."

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 18. januar 2011 anført følgende:

"...

Retten bør ved sin afgørelse af sagerne lægge til grund:

at

det af sagsøgerens klager af den 5. november 2009 (sagernes bilag 3) fremgår, at det er afgørelser fra 15. august 2008, der påklages (min fremhævning),

   

at

sagsøger således loyalt har meddelt Landsskatteretten alle oplysninger om dateringerne af de afgørelser, der da blev påklaget, og som var vedlagt klagerne, alt således

   

at

Landsskatteretten på denne baggrund ikke kan have været uvidende om, at klagefristen i væsentlig grad var over overskredet, da klagerne blev modtaget.

Retten kan derudover lægge til grund:

at

Landsskatteretten ved den 14. december 2009 at anmode om en detaljeret begrundelse for realiteterne i de indgivne klager (bilag 4), og ved den 13. januar 2010 (bilag 6),

   

at

meddele, at Landsskatteretten da havde underrettet SKAT om klagerne og derfra anmodet om det materiale, der dannede grundlag for afgørelserne, netop har realitetsbehandlet de påklagede afgørelser.

Det gøres således sammenfattende gældende, at den stedfundne realitetsbehandling er begunstigende forvaltningsakter, og at disse ikke efterfølgende kan tilbagekaldes til skade for sagsøgeren.

Afgørelserne om afvisning af 24. marts 2010 er derfor ugyldige, og sagerne bør derfor hjemvises til realitetsbehandling for Landsskatteretten.

..."

Det hedder i sagsøgtes påstandsdokument af 12. januar 2011

"...

Til støtte for den nedlagte frifindelsespåstand gøres det overordnet gældende, at sagsøgeren ikke har overholdt klagefristen på 3 måneder for indbringelse af afgørelser for Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, 1. og 2. pkt., og der ikke konkret er grundlag for at se bort fra fristoverskridelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, 3. pkt.

SKAT har truffet afgørelse i de påklagede sager den 15. august 2008, hvorfor fristen for at klage til Landsskatteretten er den 15. november 2008. Klagen er modtaget i Landsskatteretten den 10. november 2009, hvorfor fristen er overskredet med ca. 1 år.

Det gøres videre gældende, at Landsskatteretten på intet tidspunkt har besluttet at behandle klagerne på trods af fristoverskridelsen.

Dette støttes på, at Landsskatterettens fremsendelse af kvitteringsskrivelse for klagernes modtagelse af 10. november 2009, anmodning om begrundelse for klagerne af 14. december 2009 (bilag 4) og bekræftelse på modtagelse af de berigtigede klager af 13. januar 2010 (bilag 6) ikke kan lægges til grund for, at Landsskatteretten har besluttet at realitetsbehandle klagerne.

Der er tale om standardskrivelser, der alene angår formaliteter omkring klagernes modtagelse, sagsøgerens berigtigelse af klagerne og orientering om det videre sagsforløb, hvor der vil bliver truffet afgørelser i sagerne. Skrivelserne forholder sig således på ingen måde til det materielle indhold i klagerne, ligesom det på ingen måde fremgår af skrivelserne, at Landsskatteretten har besluttet at behandle klagerne på trods af fristoverskridelsen.

Det fremgår derimod direkte af datohenvisningerne i Landsskatterettens skrivelser, at Landsskatteretten fejlagtig har troet, at klagerne vedrører afgørelser af 15. august 2009, og ikke som det er tilfældet afgørelser af 15. august 2008. Det bemærkes hertil, at fejlen er opstået i noteringen af klagernes modtagelse og visitering i Landsskatterettens hovedjournal.

Det er således ikke et faktum, at Landsskatteretten har truffet beslutning om at behandle klagerne på trods af fristoverskridelsen, og da der er tale om standardskrivelser, der alene vedrører sagens formalitet, hvor det fremgår, at Landsskatteretten har noteret en forkert dato for de indbragte afgørelse, så har sagsøgeren heller ikke haft grundlag for at antage, at Landsskatteretten har besluttet at realitetsbehandle sagerne.

Videre skal det præciseres, at der ved Landsskatterettens fremsendelse af ovennævnte standardskrivelser er tale om administrativ myndighedsudøvelse, og ikke om en forvaltningsakt (afgørelse). Det må derfor afvises, at der i denne sag er tale om tilbagekaldelse af en for sagsøgeren begunstigende forvaltningsakt. Der er netop ikke truffet afgørelse i klagesagerne på dette tidspunkt i sagsforløbet.

Principperne om begrænsninger i skattemyndighedernes adgang til at tilbagekalde forvaltningsakter til skade for den skattepligtige angår alene forvaltningsafgørelser, jf. processuelle regler på SKATs område, 2010-2, afsnit D.

Landsskatteretten bliver opmærksom på fejlnoteringen af datoen i sagsøgerens klager, da sagerne overgives til rettens sagsbehandler, hvor den egentlige sagsbehandling påbegyndes. Herefter fremsendes rettens skrivelser af 23. februar 2019 (bilag 7), hvoraf det fremgår, at fristen for indgivelse af klage til Landsskatteretten er overskredet, hvorfor sagsøgeren bedes redegøre for årsagen hertil. Af disse skrivelser fremgår det ligeledes, at retten endnu ikke har truffet nogen afgørelse eller beslutning om at behandle sagernes realitet.

Endvidere gøres det gældende, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der begrunder, at Landsskatteretten burde se bort fra fristoverskridelsen. Sagsøgeren har ikke i stævningerne angivet hvilke særlige omstændigheder, der menes at foreligge i sagen, men det formodes, at der henvises til de argumenter, som sagsøgeren har fremsat over for Landsskatteretten om, at sagsøgeren ikke har modtaget afgørelserne om ændring af selskabets skatteansættelse for indkomstårene 2005 og 2006 af 15. august 2008, jf. bilag 1, side 2, 2. afsnit

Hertil skal det bemærkes, at afgørelserne om ændringer af sagsøgerens skatteansættelser i de to indkomstår utvivlsomt er fremsendt den 15. august 2008 til både sagsøgeren og til sagsøgerens daværende repræsentant i overensstemmelse med retningslinjerne for inddragelse at partsrepræsentanter ved kontakt mellem SKAT og en virksomhed, jf.

SN har været revisor for sagsøgeren siden stiftelsen i 2003, jf. bilag A, og har repræsenteret sagsøgeren i forbindelse med sagernes behandling hos SKAT. SN har således korresponderet med skattemyndighederne om de agterskrivelser med forslag til ændringer, der forud for fremsendelsen af afgørelsen blev fremsendt til både sagsøgeren og SN, som partsrepræsentant.

Det er ubestridt, at SN har modtaget de endelige afgørelser af 15. august 2008, og det er fast praksis ved partsrepræsentation i henhold til forvaltningslovens § 8, at klagefristen for indbringelse af afgørelser regnes fra det tidspunkt, hvor partsrepræsentanten får meddelelse om afgørelsen, jf. Højesterets bemærkninger i U2001.2197H samt SKM2002.225.ØLR.

Uagtet at det således ikke er afgørende for klagefristens begyndelse, om afgørelserne ligeledes er kommet frem til parten selv, skal det bemærkes, at afgørelserne blev fremsendt til sagsøgeren på selskabets registrerede adresse på tidspunktet for fremsendelsen, som var ...1, jf. bilag A. Afgørelserne kom ikke retur til SKAT, hvorfor det må antages, at afgørelserne kom frem til selskabets adresse, og det fremgår af bilag A, at selskabet først fik ny adresse den 2. juni 2009. Det bemærkes endvidere, at de ovennævnte agterskrivelser om forslag til ændringer blev sendt til samme adresse og blev modtaget af sagsøgeren.

Forholdene omkring sagsøgerens modtagelse af afgørelserne er dog som nævnt ikke afgørende ved partsrepræsentation, hvorfor de ikke udgør en særlig omstændighed i henhold til skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, 3. pkt. Klagefristen er begyndt at løbe umiddelbart den 15. august 2008, hvor afgørelserne er kommet frem til sagsøgerens repræsentant, og der foreligger derfor ikke en undskyldelig årsag til, at fristen for indbringelse af klagerne til Landsskatteretten er overskredet med ca. et år. Landsskatteretten har derfor med rette set bort herfra.

Sammenfattende gøres det således gældende, at Landsskatteretten med rette har afvist at realitetsbehandle de af sagsøgeren indgivne klager, og der er derfor ikke grundlag for at hjemvise sagerne til realitetsbehandling ved Landsskatteretten.

..."

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Rettens begrundelse og afgørelse

Således som sagen foreligger oplyst, finder retten det godtgjort, at sagsøger har overskredet klagefristen med ca. 1 år, hvorfor klagerne skal afvises med mindre særlige omstændigheder taler herfor jf. skatteforvaltningslovens § 42, stk. 1, 3. pkt. Retten finder ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder. Retten har herved bl. a. lagt vægt på, at det er uomtvistet, at klagers repræsentant modtog afgørelserne inden klagefristens udløb.

Det forhold, at Landsskatteretten sender kvitteringsskrivelser for klagernes modtagelse, anmodning om begrundelse for klagerne og bekræftelse på modtagelse af de berigtigede klager, godtgør ikke, at Landsskatteretten har besluttet at realitetsbehandle klagerne.

Retten har herved bl.a. lagt vægt på, at Landsskatteretten på tidspunkt for sagernes afvisning ikke havde truffet nogen afgørelse, og at der var alene tale om administrativ sagsbehandling, der ikke mundede ud i en konkret forvaltningsakt.

Sagsøgte vil derfor være at frifinde.

Efter sagens udfald findes sagsøger at burde betale sagsomkostninger til sagsøgte med 22.000 kr. der udgør udgiften til advokatbistand.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes

Inden 14 dage betaler sagsøger, H2 ApS, sagens omkostninger til sagsøgte med 22.000 kr.