Indhold

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvilke virksomheder, der kan blive omfattet af reglerne om fremskyndet tilbagebetaling af visse godtgørelsesberettigede energiafgifter og CO2-afgift.

Afsnittet indeholder:

  • Virksomheder omfattet af reglerne
  • Ansøgning om optagelse i ordningen.

Virksomheder omfattet af reglerne

Virksomheder, som kan blive omfattet af reglerne er:

  • Igangværende virksomheder
  • Nye virksomheder.

Igangværende virksomheder

Igangværende virksomheder, som opfylder betingelserne, kan ansøge om at blive optaget i ordningen med fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Hvis en virksomhed har indsendt momsangivelse, betragtes den som igangværende, og optagelse i ordningen kan da først ske med virkning for den afgiftsperiode efter momsloven, som følger efter den periode, hvor Skattestyrelsen har modtaget ansøgningen.

Ansøgningen skal være fremsat senest en måned før, virksomheden ønsker at blive omfattet af ordningen, dvs. senest 1 måned før den nye momsperiodes begyndelse.

Virksomheden skal ved ansøgningen sandsynliggøre, at den opfylder betingelsen om, at det tilbagebetalingsberettigede afgiftsbeløb udgør mindst 30.000 kr. årligt. Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 1, stk. 2.

Dette sker ved, at virksomheden i ansøgningen - ud fra et realistisk skøn baseret på det hidtidige energiforbrug, giver besked om de afgiftsbeløb, som virksomheden forventer at kunne opnå godtgørelse for de kommende 12 måneder.

Nye virksomheder

Nye virksomheder kan også blive optaget i ordningen med fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Det er en forudsætning, at virksomheden ubetinget vil opfylde den beløbsmæssige betingelse på 30.000 kr. årligt.

Se også

Se også afsnit

  • E.A.4.7.3 om virksomheder, som kan omfattes af reglerne
  • E.A.4.7.4 om opgørelse og tilbagebetaling.

Ansøgning om optagelse i ordningen

Virksomheder skal sende en anmodning til Skattestyrelsen for at kunne blive omfattet af reglerne om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter.

Ansøgning om optagelse i ordningen sker på en særlig ansøgningsblanket, blanket nr. 23.008, der er tilgængelig på Skatteforvaltningens hjemmeside www.skat.dk.

De forventede godtgørelsesberettigede beløb skrives på ansøgningsblanketten. Skatteforvaltningen kan anmode om dokumentation i form af fakturaer mv.

Ansøgningen skal være ledsaget af en opgørelse, der er underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Opgørelsen skal sandsynliggøre, at virksomheden opfylder betingelserne for optagelse i ordningen. Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 1, stk. 2.

Skattestyrelsen træffer afgørelse om, virksomheden kan optages i ordningen om fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter. Skattestyrelsens afgørelse kan påklages til Landsskatteretten. Se SFL § 11.

I praksis administreres optagelse i ordningen ved hjælp af et system, hvor den enkelte virksomhed, der optages, får en tilladelse fra Skattestyrelsen. Tilladelsen fremgår af virksomhedens registreringsbevis.

Tilladelsen er betinget af, at virksomheden til stadighed opfylder betingelserne for optagelse, herunder i særdeleshed betingelsen om at det samlede godtgørelsesberettigede afgiftsbeløb udgør mindst 30.000 kr. årligt.

Virksomheden skal underrette Skattestyrelsen, hvis den ikke længere opfylder betingelserne for at være med i ordningen. Hvis virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for at være omfattet af ordningen, er grundlaget for tilladelsen ikke længere til stede, og tilladelsen vil være ophævet.

Tilladelsen kan også tilbagekaldes eller ændres, hvis der sker ændringer i lovgrundlaget for tilladelsen.

Virksomheder, som er optaget i ordningen, må ikke fratrække beløb for afgifter, der er omfattet af tilladelsen til fremskyndet tilbagebetaling, på momsangivelsen. Se BEK nr. 1437 af 5. december 2017, § 2, stk. 2.

Se også

  • E.A.4.7.2 om betingelser for fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
  • E.A.4.6 om godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift
  • A.A.10 om klage og domstolsprøvelse