Dato for udgivelse
31 aug 2012 15:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 aug 2012 15:07
SKM-nummer
SKM2012.485.SKAT
Myndighed
Skatteministeriet
Sagsnummer
2012-287-0010
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
stempelafgift, skadesforsikringsafgift, forsikring, skadesforsikring, afgift, fritagelse, lystfartøjer, søforsikring, tilbagebetaling, genoptagelse
Resumé

Skatteministeriet beskriver området for fritagelse for stempelafgift af søforsikringer. Lystfartøjsforsikringer anses for søforsikring, og er derfor fritaget for stempelafgift. Hvis der er betalt stempelafgift af sådanne søforsikringer, kan afgiften tilbagebetales.

Reference(r)

Stempelafgiftsloven § 69, stk. 1, nr. 3

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen 2012-1 H.3.2.4

Punktafgiftsvejledningen 2012-2 H.3.2.4

Lov nr. 551 af 18. juni 2012

Fritagelse for stempelafgift af søforsikringer - lystfartøjsforsikringer

Det er konstateret, at der har foreligget en uensartet praksis for, om der skal betales stempelafgift ved tegning af lystfartøjsforsikringer.

Stempelafgiftsloven indeholder i § 69, stk. 1, nr. 3, en bestemmelse om fritagelse for stempelafgift for bl.a. søforsikringer. SKATs vejledning har ikke indeholdt en specifik stillingtagen til, om lystfartøjsforsikringer var omfattet af afgiftsfritagelsen for søforsikringer. Det kan imidlertid konstateres, at lystfartøjsforsikringer normalt falder ind under begrebet søforsikring, efter de begreber, der anvendes af forsikringsbranchen, og derfor må anses for søforsikring, der er afgiftsfritaget efter § 69, stk. 1, nr. 3.

Fra 2009 har følgende fremgået af Punktafgiftsvejledningen (se Punktafgiftsvejledningen 2012-1, afsnit H.3.2.4):

"Stempelafgiftsloven indeholder ingen selvstændig definition af, hvad der skal forstås ved sø- og transport- og luftfartsforsikring. Stempelafgiftsloven bygger derfor på den almindelige forståelse af disse begreber inden for forsikringsbranchen mv.

Søforsikring

I §§ 59 - 76 i lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006 om forsikringsaftaler (forsikringsaftaleloven) og i Dansk Søforsikringskonvention er fastsat en række bestemmelser og definitioner, der alle vedrører søforsikring.

Heraf fremgår bl.a., at en søforsikring er en forsikring mod fare under søtransporter. Forsikringen omfatter både skib og gods og dertil knyttet interesse, under transport på havet, på søer, på floder, kanaler og på andre vandveje.

Omfatter forsikringen også forsikring mod fare ved transport eller ophold på land i forbindelse med søtransporten, er hele forsikringen at anse som en søforsikring. Se forsikringsaftalelovens § 59 stk. 1.

Forsikring, der knytter sig til et skib der er på bedding, i dok eller som i øvrigt er stilleliggende samt forsikring af gods i sådant skib, anses også for søforsikring. Se forsikringsaftaleloven § 59, stk. 2."

Det fremgår endvidere af Dansk Søforsikringskonvention, §§ 160 og 161, at søforsikring tillige omfatter den forsikredes erstatningsansvar overfor 3.-mand for skader, som skibet forvolder ved sammenstød. Forsikringen omfatter dog ikke erstatningsansvar som følge af personskade eller tab af menneskeliv. Forsikringen omfatter endvidere retshjælp, dvs. omkostninger ved retssag, voldgift eller forligsforhandlinger vedrørende spørgsmål om den nævnte type erstatninger til 3.-mand.

Afgiftsfritagelsen for bl.a. søforsikring videreføres uændret i skadesforsikringsafgiftsloven, lov nr. 551 af 18. juni 2012, som træder i kraft 1. januar 2013, og som samtidig ophæver stempelafgiftsloven. Af bemærkningerne til lov nr. 551 af 18. juni 2012 fremgår det bl.a., at lystfartøjsforsikringer anses for omfattet af begrebet søforsikring. Ovenstående præcisering gælder således også for skadesforsikringsafgiftsloven, når den træder i kraft.

Tilbagebetaling af afgift - genoptagelse

Der kan ske tilbagebetaling af stempelafgift, hvis der er betalt afgift ved tegning af lystfartøjsforsikringer af den art, som er beskrevet ovenfor.

SKAT vil af egen drift rette henvendelse til forsikringsselskaber, som fejlagtigt er blevet vejledt om, at der skal betales stempelafgift ved tegning af denne type forsikringer, med henblik på, at afgiften bliver tilbagebetalt. Tilbagebetaling af afgift til forsikringsselskaber er som udgangspunkt betinget af, at afgiften bliver tilbagebetalt til forsikringstagerne, idet udgiften normalt vil være afholdt af forsikringstageren. I tilfælde, hvor forsikringsselskabet selv har afholdt udgiften til stempelafgift, kan selskabet få tilbagebetalt afgiften uden at skulle udbetale afgiften til forsikringstageren.

Da både forsikringsselskabet og forsikringstageren er afgiftspligtige efter stempelafgiftsloven, kan både forsikringsselskaber og forsikringstagere anmode SKAT om tilbagebetaling af stempelafgift, hvis der er betalt afgift ved tegning af lystfartøjsforsikringer. Forsikringstagere vil kunne få tilbagebetalt afgift, hvis de kan dokumentere, at de har afholdt udgiften til afgiften, f.eks. ved kopi af præmiefaktura, hvoraf stempelafgiften fremgår.

Frister for anmodning om tilbagebetaling

Forsikringsselskaber eller forsikringstagere, der har betalt afgift af lystfartøjsforsikringer kan få afgift tilbagebetalt, som er indbetalt op til 10 år forud for anmodningstidspunktet, jf. skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 4, og § 34a, stk. 4.

Tilbagebetaling efter disse regler er betinget af, at anmodning om tilbagebetaling er indgivet til SKAT senest 6 måneder fra datoen for denne meddelelse.

Efter udløbet af denne frist vil der kunne ske tilbagebetaling af afgift efter de almindelige regler i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Det følger af disse regler, at der kan anmodes om tilbagebetaling af afgift op til 3 år efter angivelsesfristens udløb. Stempelafgift angives og indbetales normalt af forsikringsselskaber med tilladelse efter lovens § 70. En sådan tilladelse indeholder efter SKATs praksis regler om, at afgiften for forsikringer tegnet i en given måned skal angives og indbetales senest 8 dage efter månedens udgang. 3-årsfristen for anmodning om tilbagebetaling af afgift efter de almindelige regler i skatteforvaltningsloven regnes derfor fra 8 dage efter udgangen af den måned, hvor den afgiftspligtige forsikring er tegnet.

Eksempel:
Forsikringen er tegnet i oktober 2009. Angivelsesfristen for stempelafgiften er dermed 8. november 2009. Anmodning om tilbagebetaling af stempelafgiften af forsikringen kan ske senest 3 år efter, det vil sige senest den 8. november 2012.

I ganske få tilfælde er afgiften ikke indbetalt med tilladelse efter lovens § 70. I disse tilfælde regnes 3-årsfristen fra 4 uger efter tidspunktet for tegningen af forsikringen, dog 8 uger efter, hvis forsikringen er tegnet i udlandet. Dette følger af stempelafgiftslovens § 20, stk. 3, sammenholdt med skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Anmodning om tilbagebetaling

Anmodning om tilbagebetaling skal indgives til SKAT. Det vil lette sagsbehandlingen, hvis anmodningen sendes til: Sagscenter Erhverv, Helgeshøj Allé 9, 2630 Høje Taastrup. Anmodningen skal indeholde en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling, samt dokumentation i form af kopi af forsikringsbetingelser, præmiefakturaer, og dokumentation for indbetalingen af afgiften.

Ikrafttrædelses- og bortfaldstidspunkt

Denne meddelelse træder i kraft ved offentliggørelsen på SKATs hjemmeside, og den bortfalder 6 måneder efter offentliggørelsen.