åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Dette afsnit beskriver den skattemæssige status for en andelsboligforening.

En andelsboligforening er en selvstændig juridisk person.

Det er andelsboligforeningen som sådan, og ikke de enkelte andelshavere, som er ejer af den faste ejendom. Andelsboligforeningen ejer og driver ejendommen på andelsbasis, og foreningens medlemmer har en andel af formuen og en brugsret til en af foreningens andelsboliger.

Da andelsboligforeninger er selvstændige juridiske enheder, er det andelsboligforeningen som sådan, der ejer den faste ejendom.  Den gæld, som andelsboligforeningen har optaget - eventuelt mod pant i ejendommen - hæfter andelsboligforeningen derfor også for. De enkelte andelshavere hæfter derimod ikke overfor prioritetshaveren, idet der ikke er noget aktuelt gældsforhold.

En traditionel andelsboligforening er et selvstændigt skatteretssubjekt omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Se fx SKM2011.647.SRSKM2010.37.SR og SKM2013.650.SR.

Se også

Se også afsnit C.D.1.1.12 om, hvornår en forening mv. er et selvstændigt skattesubjekt, der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Skatterådet

SKM2013.650.SR

 Omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, da anset som en andelsboligforening.

SKM2011.647.SR

Sagen handlede om beskatningen af et andelsbevis. Skatterådet bekræftede i den forbindelse, at foreningen var et selvstændigt skattesubjekt.

Omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6

SKM2010.37.SR

En andelsboligforening ejede aktier i et selskab, der skulle overtage kapitalen i nogle finansieringsselskaber. Skatterådet fandt, at foreningens skattepligt var uændret.

Omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6