Afsnittet beskriver skattepligten af tilskud for de foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at tilskud er en erhvervsmæssig indtægt, og dermed skattepligtig indtægt, hvis de ydes til en erhvervsmæssig aktivitet i foreningen mv. Det understøttes af praksis på området. Se nedenfor.

Se SKM2008.263.LSR, hvor Landsskatteretten anså en forening, der havde til formål at fremme erhvervs- og turismeudviklingen i en bestemt kommune, for at drive erhvervsmæssig virksomhed samtidig med, at den virksomhed, som foreningen drev i henhold til § 12 i lov om erhvervsmæssig fremme, ikke var erhvervsmæssig. Foreningen kunne undlade at medregne den del af det kommunale tilskud, der var ydet direkte til dette formål, til den skattepligtige indkomst.

Se også SKM2002.656.LSR, der vedrørte en selvejende institution, der havde til formål at drive teatervirksomhed. Landsskatteretten fandt, at samtlige institutionens aktiviteter - herunder teatervirksomheden - var af erhvervsmæssig karakter. Landsskatteretten lagde herved blandt andet vægt på, at institutionen havde opkrævet entré i forbindelse med opførelsen af skuespil, ligesom der var sket udlejning af lokaler og havde været salg fra bar og kiosk. Landsskatteretten fandt videre, at offentlige tilskud til institutionen skulle medregnes ved opgørelsen af den erhvervsmæssige indtægt, da tilskuddene var ydet særligt med henblik på udførelsen af de erhvervsmæssige aktiviteter.

For tilskuddene er det efter praksis uden betydning, om de ydes af offentlige eller private midler. Se praksis som beskrevet i SKM2010.329.SR.

Afgørelsesskemaet indeholder også en række andre afgørelser, der handler om skattepligten af tilskud.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretskendelser

SKM2008.263.LSR

En forening skulle fremme erhvervs- og turismeudviklingen i en kommune.  Landsskatteretten fandt, at foreningen havde både erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig aktivitet. Kun den del af de kommunale tilskud, der var ydet direkte til den ikke-erhvervsmæssige aktivitet, var skattefri.

Skattefrit tilskud 

SKM2002.656.LSR

En selvejende institution drev teatervirksomhed i henhold til tilladelse jf. lov om teatervirksomhed. Samtlige aktiviteter blev anset for erhvervsmæssige.

Det blev bemærket, at der var opnået entreindtægter, ligesom der var sket udlejning af lokaler og havde været salg fra bar og kiosk. De offentlige tilskud var ydet direkte til de erhvervsmæssige aktiviteter. Skattepligtigt tilskud

SKM2002.587.LSR

En andelsboligforening modtog et byfornyelsestilskud. Tilskuddet skulle indgå ved opgørelsen af den erhvervsmæssige indtægt i det omfang, tilskuddet trådte i stedet for erhvervsmæssige lejeindtægter.  Skattepligtigt byfornyelsestilskud

Se SKM2002.421.LSR om byfornyelsestilskud i afsnit C.D.8.9.1.4.

TfS 2000, 690 LSR

En forening havde blandt andet til formål at opføre en friluftsforestilling og fremme teater og kultur ved at formidle og sælge kunstneriske produkter. Landsskatteretten fandt, at samtlige aktiviteter var erhvervsmæssige. For friluftsforestillingen blev det særligt bemærket, at der var opnået entreindtægter, ligesom der var sket salg af mad og drikkevarer. Skattepligtigt tilskud

TfS 1990, 284 LSR

En institution drev socialpædagogisk virksomhed i forbindelse med børn og unge, der var henvist fra det offentlige. De offentlige tilskud blev anset for at være indvundet ved erhvervsmæssig virksomhed. Skattepligtigt tilskud

Se dog også afsnit C.D.1.3 om visse institutioners fritagelse for skattepligt efter SEL § 3.

Skatterådet

SKM2010.329.SR

En forening udloddede til andre lokale almennyttige foreninger. Udlodningerne var skattefrie for modtagerne.