Indhold

Dette afsnit beskriver foreningernes skattefrie indtægter ved leverance til medlemmerne.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Begrebet leverancer
  • Foreningens egne medlemmer
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se også

Se også afsnit C.D.8.9.1.2.2 om andre skattefrie ikke-erhvervsmæssige indtægter.

Regel

For de foreninger mv., der er omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6, betragtes overskud fra leverancer til medlemmerne ikke som erhvervsmæssig indkomst. Se SEL § 1, stk. 5.  Overskuddet er derfor skattefrit. Se SEL § 1, stk. 1, nr. 6.

Af de skattesubjekter, der er nævnt i SEL § 1, stk. 1, nr. 6, er det begrebsmæssigt kun foreninger, der anses for at have medlemmer. Selvejende institutioner, legater og stiftelser vil normalt ikke have indkomster, som kan sidestilles med leverancer til medlemmer af en forening.

Eksempel

Som eksempler på indtægter, der er skattefrie efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, kan nævnes kontingentindtægter, entreindtægter fra medlemmerne, indtægter ved salg af varer til medlemmerne mv. Se også TfS 1985, 549 LSR, der handler om en rejseforenings overskud  og SKM2007.867.SR om en boligforenings kaution for medlemmerne.

Begrebet leverancer

Begrebet leverancer skal forstås i vid betydning.  Som eksempel på leverancer kan nævnes udlejning af fast ejendom og levering af tjenesteydelser til medlemmerne. Se også TfS 1985, 664 ØLD, hvor FDM formidlede rejser mv. til sine medlemmer og i den forbindelse modtog en provision fra rejseselskaberne. Landsretten bemærkede, at der efter ordlyden af SEL § 1, stk. 4 (nu SEL § 1, stk. 5) ikke var "holdepunkter for at anse den begrænset til ydelser, som i deres helhed var præsteret af foreningen f.eks. ved handels- og produktionsvirksomhed, eller for at tillægge det betydning, hvorvidt foreningens indtægt og overskud fremkom som avance ved medlemmernes betaling eller som provision". I den konkrete afgørelse, lagde Landsretten vægt på, at foreningen ud over salgsbestræbelser havde ydet en indsats specielt beregnet for sine medlemmer.

Leverancen til medlemmet skal have en naturlig tilknytning til foreningens formål og virke. Se TfS 1989, 357 LSR, hvor Landsskatteretten udtaler, at ordene leverance til medlemmerne må fortolkes således, at der er "tale om levering af en ydelse til medlemmer qua medlemmer af en forening". Afgørelsen handlede om to andelsselskaber, der ville lade et aktieselskab, som skulle være medlem af begge andelsselskaber, overtage en import og eksportfunktion for selskaberne. Landsskatteretten udtalte, at " i en situation, hvor et medlem - uden begrundelse i sit medlemskab - overtog en del af foreningens vedtægtsbestemte erhvervsmæssige virksomhed som mellemhandler, var der ved levering af de fra de andre medlemmer indkøbte varer til mellemhandleren ikke tale om en medlemsleverance, men om en leverance omfattet af foreningens erhvervsmæssige virksomhed".

I genoptagelsestyresignalet SKM2021.225.SKTST blev provision fra en TV-udbyder anset, som medlemsleverance, da provisionen havde nær tilknytning til antenneforeningens virke og formål.

I det bindende svar SKM2020.560.SR blev en betalingsforhøjelse svarende til en beregnet forrentning af foreningens indskudskapital anset som en betaling for leverance af varme til foreningens medlemmer og dermed skattefri efter SEL § 1, stk. 5.

Foreningens egne medlemmer

Der er kun overskud ved leverancer til foreningens egne medlemmer, der er skattefrie. Indtægter som foreningen indtjener ved salg til ikke-medlemmer af produkter, som foreningens medlemmer sælger til foreningen, er derimod skattepligtige.

I den situation, hvor en forening foretager en formidlingsopgave for medlemmerne, er der truffet en afgørelse om, at indtægten ved opgaven er en ydelse til medlemmerne. Se TfS 1989, 392 VLD, hvor en vognmandsforening indgik transportkontrakter med sine kunder og derefter fordelte kørslen mellem medlemmerne. Medlemmerne fakturerede foreningen og foreningen fakturerede kunderne. 6 pct. af beløbet tilfaldt foreningen. Landsretten fandt, at indtægten fra fordelingsordningen var omfattet af SEL § 1, stk. 4 (nu SEL § 1, stk. 5), da den virksomhed, foreningen udøvede ved at formidle kørselsopgaver til sine medlemmer, måtte anses som en ydelse til medlemmerne.  

Se også SKM2002.54.LSR, der vedrørte en kontoring. Kontoringens medlemmer var en række detailforretninger, og kontoringens aktivitet bestod dels i at yde kredit til medlemmernes kunder og dels i at indestå overfor medlemmerne for kundernes betaling. De indbetalinger, som medlemmerne foretog til kontoringen som direkte vederlag for dennes ydelse af kredit til kunderne, var skattefri for foreningen.  Indtægterne ved selve kreditgivningen var derimod skattepligtige. Det skyldes, at Landsskatteretten anså kontoringen for at drive finansiel virksomhed, og at der i den forbindelse var tale om en omsætning med andelshavernes kunder og ikke med medlemmerne selv.

Hvis en forening har overskud ved leverancer til medlemsforeningers medlemmer, vil denne indtægt også være indkomstskattepligtig for foreningen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

TfS 1989, 392 VLD

En vognmandsforening indgik transportkontrakter med sine kunder og fordelte derefter kørslen mellem medlemmerne. Medlemmerne fakturerede foreningen og foreningen fakturerede kunderne. 6 pct. af beløbet tilfaldt foreningen. Landsretten fandt, at indtægten fra fordelingsordningen var omfattet af SEL § 1, stk. 4 (nu SEL § 1, stk. 5), da den virksomhed ,foreningen udøvede ved at formidle kørselsopgaver til sine medlemmer, måtte anses som en ydelse til medlemmer.

Skattefri leverance til medlemmer

TfS 1985, 664 ØLD

FDM formidlede rejser mv. til sine medlemmer og modtog en provision fra rejseselskaberne mv. FDM havde udover salgsbestræbelserne ydet medlemmerne en særlig aktiv vejledning og service. Overskuddet var skattefrit, da det var indvundet ved leverancer til medlemmerne efter SEL § 1, stk. 4 (nu SEL § 1, stk.5)

Skattefri leverance til medlemmer

Landsskatteretskendelser

SKM2006.102.LSR

En landboforening deltog som interessent i en erhvervsvirksomhed.  Foreningen blev anset for selv at drive erhvervsmæssig virksomhed. Retten fandt, at foreningens andel af resultatet var en ideel andel af interessentskabets samlede omsætning, som var sket både med medlemmer og ikke-medlemmer. Overskuddet kunne derfor ikke anses for indvundet ved levering til medlemmerne.

Skattepligtigt overskud

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.1.2.1 og C.D.8.9.1.2.4.1

SKM2002.54.LSR

Sagen vedrørte en kontoring, hvis medlemmer var en række detailforretninger. Landsretten fandt, at det var detailforretningerne, der rent faktisk solgte varerne til kortindehaverne. Kontoringens rolle var at yde kredit og indestå for betalingen. Denne aktivitet var erhvervsmæssig. Medlemmernes betaling for kontoringens administration af kreditgivningen ansås derimod for betaling for en leverance til medlemmerne og var dermed skattefri.

En andel vedrørte skattefri leverance til medlemmer

TfS 1989, 357 LSR

To andelsselskaber ville lade et aktieselskab overtage en import- og eksportfunktion for selskaberne. Aktieselskabet skulle stiftes og ejes af selskaberne.  Landsskatteretten udtalte, at begrebet leverance til medlemmer i SEL § 1, stk. 4 (nu SEL § 1, stk. 5) måtte fortolkes således, at der er tale om levering af en ydelse til medlemmer qua medlemmer af en forening. Ved andelsselskabernes levering af de fra de andre medlemmer indkøbte varer til aktieselskabet var der derfor ikke tale om en medlemsleverance.

Skattepligtigt overskud

TfS 1985, 549 LSR

En forening arrangerede fællesrejser for medlemmerne. De enkelte rejseår skulle økonomisk hvilke i sig selv. Foreningens overskud var skattefrit, da det var indvundet ved leverance til medlemmerne efter SEL § 1, stk. 4 (nu SEL § 1, stk. 5).

Skattefri leverance til medlemmer

Skatterådet

SKM2020.560.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at en betalingsforhøjelse som beskrevet svarende til en beregnet forrentning af foreningens indskudskapital kunne anses som en betaling for leverance af varme til foreningens medlemmer og dermed skattefri efter SEL § 1, stk. 5.

Skattefri leverance til medlemmer

 

SKM2007.867.SR

En boligforening ville kautionere for medlemmernes lån mod sikkerhed i boliganparterne eller finansieringen af købet. Der var tale om en leverance til medlemmerne, der var omfattet af SEL § 1, stk. 5.

Skattefri leverance til medlemmer

Andet

SKM2021.225.SKTST

Som følge af et forlig ved byretten fik Skattestyrelsen underkendt en afgørelse om beskatning af provision. Sagen drejede sig om fortolkning begrebet medlemsleverance efter selskabsskatteloven for en forening, der var omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 6. Provision fra TV-udbyder blev anset som medlemsleverance, da provisionen havde nær tilknytning til foreningens virke og formål.

 

TfS 1984, 438 SKM

En gensidig forsikringsforening var ikke skattepligtig af indtægterne ved medlemmernes tegning af forsikringerne. Provisionsindtægter mv. fra samarbejdet med et forsikringsselskab ansås for indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed.

En andel var leverancer til medlemmerne

Sagen er også omtalt i afsnit C.D.8.9.1.2.3

SKDM 1983, 112

En forening spurgte om beskatningen ved ande- og bingospil. Indtægter ved arrangementer for medlemmerne af den forening, der arrangerer, og medlemmernes nærmeste pårørende, er ikke erhvervsmæssige.

Skattefri leverance til medlemmer.