åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om

  • indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed (C.D.8.9.1.2.1)
  • skattefrie ikke-erhvervsmæssige indtægter (C.D.8.9.1.2.2)
  • overskud ved leverancer til medlemmer (C.D.8.9.1.2.3)
  • særlige indtægtsarter - overskudsandele, indtægt af fast ejendom, tilskud, renter og udbytte (C.D.8.9.1.2.4)
  • efterbeskatning af henlæggelser (C.D.8.9.1.2.5).

Se også

Se også afsnit

  • C.D.8.9.1.4 om opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved blandet aktivitet.
  • C.D.9.4 om selskaber, der i altovervejende grad ejes af en almennyttig eller almenvelgørende forening og som kan vælge at anse indkomsten for indtjent af foreningen.