Indhold

Afsnittet beskriver baggrunden, formålet og historikken for reglerne om tynd kapitalisering.

Afsnittet indeholder:

  • Baggrund
  • Formål
  • Historik.

Baggrund

I juni 1998 blev der indført en ny regel i SEL § 11 om værn mod tynd kapitalisering. Se lov nr. 432 af 26. juni 1998. Formålet var at modvirke en vilkårlig flytning af skattetilsvar fra Danmark til udlandet ved, at datterselskaber i Danmark blev finansieret af udenlandske koncerner, hvorved der som følge af et åbenbart misforhold mellem gæld og egenkapital (tynd kapitalisering) blev opnået uforholdsmæssigt store rentefradrag i Danmark.

I december 1998 blev bestemmelserne om tynd kapitalisering udvidet til at omfatte faste driftssteder i Danmark af udenlandske selskaber og foreninger mv. efter SEL § 11, stk. 5. Faste ejendomme blev ikke omfattet af reglerne. Formålet med at indføre tilsvarende regler for faste driftssteder var at sikre neutralitet i den skattemæssige behandling af fradrag for renter og kurstab, der opstår i forbindelse med tynd kapitalisering, uanset om en aktivitet i Danmark drives via et selskab eller via et fast driftssted.

I 2004 blev det som følge af EF-domstolens dom i sag C-324/00 Lankhorst-Hohorst GmbH mod Finanzamt Steinfurt antaget, at de danske regler om tynd kapitalisering stred mod EU-retten. Reglerne om tynd kapitalisering blev derfor udvidet, så reglerne ikke kun anvendes i tilfælde, hvor långiver er udenlandsk, men også i tilfælde, hvor långiver er dansk. Samtidig blev reglernes anvendelse lempet på flere andre punkter.

I 2006 blev skattemæssigt transparente enheder sidestillet med selvstændige skattesubjekter i forhold til reglerne om tynd kapitalisering. Lovændringen tilsigtede bl.a., at kapitalfonde, der ofte er organiseret som kommanditselskaber, skulle omfattes af værnsreglen om tynd kapitalisering.

Formål

Formålet med reglen om tynd kapitalisering i SEL § 11 er i dag at sikre en minimumsbeskatning af egenkapitalafkast i danske selskaber.

Historik

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. og dato

 

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Lov nr. 1130 af 11. september 2018

SEL § 11, stk. 7 er indsat. Bestemmelsen indebærer, at renter og kursgevinster ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvis lånedebitor er hjemmehørende i et andet land indenfor EU eller EØS, og ikke kunne have fået fradrag for de tilsvarende beløb, hvis debitor havde været skattepligtig i Danmark, og ikke - efter regler om tynd kapitalisering i det andet land - har fået fradrag for de tilsvarende beløb.

§ 1

Lov nr. 308 af 19. april 2006

Præcisering af reglerne om tynd kapitalisering. Ændring af LL § 2. Lån fra kapitalfonde til holdingselskaber bliver omfattet af værnsreglen om tynd kapitalisering.

§ 6

Lov nr. 221 af 31. marts 2004

Justering af reglerne om kapitalisering. Overholdelse af EU-retten.

§ 10

Lov nr. 1026 af 23. december 1998

Faste driftssteder i Danmark bliver omfattet af reglerne om tynd kapitalisering. Neutralitet i den skattemæssige behandling i forbindelse med tynd kapitalisering uanset om en aktivitet drives via et selskab eller et fast driftssted.

§ 1

Lov nr. 432 af 26. juni 1998

Indførelse af generelle regler om tynd kapitalisering. Værn mod tynd kapitalisering.

§ 2