Indhold

Dette afsnit omhandler betingelserne i relation til starttidspunktet for den frivillige momsregistrering.

Afsnittet indeholder:

  • Tilbagevirkende kraft
  • Ændring i omfanget af den frivillige momsregistrering
  • Registrering for køb/til- og ombygning til salg
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Tilbagevirkende kraft

Der kan under visse forudsætninger ske registrering med tilbagevirkende kraft, dvs. med virkning fra det tidspunkt, hvor den pågældende ejendom blev købt eller opført. Se TfS1996, 633TSS.

Ved vurderingen heraf er det ved ansøgninger vedrørende ejendomsudlejning afgørende, om der på ansøgningstidspunktet allerede er påbegyndt udlejning (som ifølge sagens natur må være momsfri). Registreringstidspunktet har betydning for fradragsretten for moms.

Det er en betingelse for tilladelse til registrering med tilbagevirkende kraft, at der - inden registreringsansøgningen indgives - ikke er påbegyndt udlejning (uden moms).

Udlejning er ikke påbegyndt 

Hvis udlejning (uden moms) endnu ikke er påbegyndt, har udlejer ikke tilkendegivet, om der skal være tale om momsfri eller momsbelagt udlejning. Der er derfor intet til hinder for, at registreringen sker med tilbagevirkende kraft.

Det er endvidere en betingelse, at ejendommen ikke har været taget i brug til andre formål.

Hvis der ansøges om frivillig momsregistrering for udlejning allerede fra byggeriets start, er det en betingelse for at kunne anvende fradragsretten for moms under opførelsen mv., at Skattestyrelsen godkender en erklæring fra udlejer (bygherren) om, i hvilket omfang ejendommens lejemål er omfattet af registreringen. Dette følger af momsbekendtgørelsens § 51, stk. 2.

Udlejning er allerede påbegyndt 

Hvis ejendommen på ansøgningstidspunktet udlejes uden moms på huslejen, kan registrering tidligst ske med virkning fra ansøgningstidspunktet. Udgifterne i forbindelse med køb/opførelse mv. kan kun fratrækkes efter bestemmelsen i ML § 43, stk. 3, nr. 2, om regulering af investeringsgoder (anskaffet den 1. juli 1994 eller senere), der ved anskaffelsen ikke har givet ret til fradrag for moms.

Der er altså ikke fuld fradragsret for moms, idet fradraget reguleres i forhold til reguleringsperiodens start (ejendommens anskaffelse/ibrugtagning) og beregnes i forhold til hvilke udgifter ved køb/opførelse, der kan anses at vedrøre de nu momsregistrerede erhvervslejemål.

Ændring i omfanget af den frivillige momsregistrering

Hvis der sker ændringer i omfanget af den frivillige registrering, fordi lejemål ikke længere udlejes eller forsøges udlejet til erhvervsmæssige formål, skal der ske regulering af købsmomsen. Se momsbekendtgørelsens § 52, stk. 2.

Reguleringsperioden for den faste ejendom begynder i det regnskabsår, hvor ejendommen tages i brug. Se ML § 44, stk. 1. Ved opførelse af fast ejendom til udlejning anses (hele) ejendommen for at være taget i brug, når første udlejning finder sted.

Registrering for køb/til- og ombygning til salg

Ansøgninger om frivillig momsregistrering af køb og opførelse mv. af fast ejendom samt byggemodning af jord med henblik på salg til momsregistreret virksomhed kan ske med tilbagevirkende kraft. Tilbagebetalingen af momsen sker efter reglerne i momsbekendtgørelsens § 53, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsskatteretten

SKM2012.287.LSR

Landsskatteretten lagde på baggrund af de forelagte oplysninger til grund, at den pågældende loge opfyldte de materielle betingelser for frivillig registrering, og bemærkede samtidig, at der er administrativ praksis for adgang til frivillig momsregistrering med tilbagevirkende kraft, når udlejningen ikke er påbegyndt.

Ud fra de konkrete omstændigheder måtte logen være berettiget til momsregistrering med tilbagevirkende kraft, uagtet at udlejningen var påbegyndt. Der blev herved lagt vægt på, at det var dokumenteret, at der var faktureret med moms, og at logen havde været af den opfattelse, at faktureringen kunne ske under logens almindelige momsregistrering.