Indhold

Dette afsnit omhandler reglerne for frivillig momsregistrering ved køb og til- og ombygning af fast ejendom. Se ML § 51, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Dokumentationskrav
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Der kan gives tilladelse til frivillig momsregistrering af køb og til- og ombygning af fast ejendom, som er fritaget for afgift, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, med henblik på salg til en momsregistreret virksomhed.

Betingelserne for frivillig momsregistrering er kun opfyldt, hvis køber skal anvende den faste ejendom til momspligtige formål.

Reglen medfører, at virksomheden - når betingelserne er opfyldt - kan få tilbagebetalt den moms, som den har betalt i forbindelse med købet og byggeriet mv., jf. momsbekendtgørelsens § 53.

Skattestyrelsen har besvaret en række spørgsmål om fradrag samt opgørelse og overdragelse af reguleringsforpligtelsen i forbindelse med frivillig momsregistrering for byggemodning af jord med henblik på salg til momsregistrerede virksomheder. Se SKM2005.332.TSS og afsnit D.A.11.7.4. Bemærk, at svaret er afgivet før indførelsen pr. 1. januar 2011 af moms på salg af nye bygninger med evt. tilhørende jord, byggegrunde og særskilt leverede bebyggede grunde. Se evt. D.A.5.9.4 og D.A.5.9.5.

Dokumentationskrav

Købsmomsen tilbagebetales på den betingelse, at virksomheden dokumenterer, at ejendommen skal anvendes af en momspligtig virksomhed til momspligtige formål. Samtidig skal den nye køber skriftligt (på en særlig blanket) erklære sig indforstået med at overtage den reguleringsforpligtelse, som påhviler ejendommen.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Kommentarer

Højesteretsdomme

SKM2008.423.HR

En frivillig momsregistrering for køb og opførelse mv. af fast ejendom giver kun mulighed for fradrag for købsmoms, der er betalt i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for køb af en fast ejendom, men ikke i forbindelse med erhvervelse af ydelser til brug for salg af en fast ejendom.

 

Skatterådet

SKM2007.665.SR

Et selskab ville ombygge en af sine ejendomme til 90 ejerlejligheder med henblik på salg. De kommende ejere af lejlighederne skulle indgå aftale med selskabet om udlejning af de enkelte ejerlejligheder - angiveligt ville udlejningen fra selskabet foregå på hotellignende vilkår. Ejerne ville fortsat have råderet over deres respektive lejligheder. Skatterådet udtalte vejledende, at netop råderetten var til hinder for at anse lejlighedsejernes udlejning for erhvervsmæssig. Da ejerne dermed ikke kunne opnå tilladelse til frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom, kunne selskabet ikke opnå tilladelse til frivillig momsregistrering for køb og opførelse m.v. af fast ejendom, jf. ML § 51's sidste led. Selskabet kunne dermed ikke få tilbagebetalt momsen af de udgifter, der var afholdt i forbindelse med ombygningen m.v.

Afgørelsen er også omtalt i afsnit D.A.5.8.