åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit omhandler bundgrænsen for registrering. Se ML § 48, stk. 1.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Bundgrænsen for registrering af momspligtige leverancer er på 50.000 kr. (inden for en 12-måneders periode). Se ML § 48, stk. 1.

Udenlandske virksomheder, der er registreret efter ML § 47, stk. 1, skal uanset omfanget af virksomheden altid registreres og betale moms. Det samme gælder momspligtige personer, der leverer nye transportmidler til andre EU-lande.

Momspligtige personer, der efter 50.000 kr.'s grænsen ikke behøver at lade sig registrere, kan vælge at lade sig registrere og betale moms. Se D.A.14.3.

Det er ikke i modstrid med momssystemdirektivet at nægte virksomheder etableret her i landet registreret efter ML §§ 50 - 50 c fradragsret. EU-retligt er fritagelsen for registrering i ML § 48 en afgiftsfritagelse. Danske virksomheder, der har ladet sig registrere efter §§ 50 - 50 c, i stedet for §§ 47, 49, 51 eller 51, har derved fravalgt fradragsret mod til gengæld efter § 48 at undlade af betale salgsmoms af indenlandske leverancer. Se D.A.14.1.2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

EU-domme

C-716/18, CT

Artikel 288, stk. 1, nr. 4), i Momssystemdirektivet skal fortolkes således, at udlejning af en fast ejendom foretaget af en afgiftspligtig fysisk person, hvis økonomiske virksomhed omfatter udøvelse af flere liberale erhverv samt udlejning af denne faste ejendom, ikke udgør en "bitransaktion" i bestemmelsens forstand, når denne transaktion udføres inden for rammerne af en af den afgiftspligtige person udøvet sædvanlig erhvervsmæssig virksomhed.  
C-388/18, B Fastsættelse af omsætningen med henblik på anvendelsen af særordningen for små virksomheder i momssystemdirektivets artikel 281-294 , jf. ML § 48, skal ske på grundlag af alle beløb uden moms, som den afgiftspligtige person har modtaget eller modtager, jf. direktivets artikel 288, stk. 1, nr. 1), uafhængigt af de nærmere bestemmelser om, hvordan disse beløb pålægges afgift efter særordningen for afgiftspligtige videreforhandler, jf. direktivets artikel 315 og ML § 70. Se også SKM2010.838.SR vedrørende særordningen for rejsebureauer, jf. ML §§ 67-68 a.

C-97/09, Ingrid Schmelz

En bundgrænse for registrering, som kun gjaldt indenlandske afgiftspligtige personer, var behørigt begrundet i hensynet til at undgå momsunddragelse og misbrug. Bundgrænsen var dermed ikke i strid med EU-traktatens grundlæggende friheder.

 
Landsskatteretten

SKM2018.277.LSR

Sagen angiver retningslinjerne for, hvornår en virksomhed falder ind under 50.000 kr.’s grænsen for registreringspligt efter momsloven.

I den konkrete sag udtalte Landsskatteretten :

Pligten til at lade sig registrere indtræder på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at den momspligtige omsætning vil overstige registreringsgrænsen på 50.000 kr.

Virksomheden har udstedt den første faktura i januar 2013. Allerede på dette tidspunkt anses det for åbenbart, at virksomhedens omsætning ville overstige 50.000 kr. inden for 12 måneder. Der er herved lagt vægt på, at virksomheden har været indehaverens eneste dokumenterede indtægtskilde i indkomstårene 2013 og 2014, og at det må have stået indehaveren klart, at en indtægt på 50.000 kr. ikke kan anses for nok til at opretholde en antagelig levefod.

Virksomheden er derfor momspligtig allerede fra udstedelsen af den første faktura i januar 2013.

Landsskatteretten stadfæster på baggrund heraf SKATs afgørelse.

 

Skatterådet

SKM2010.838.SR

En rejsearrangør vil være registreringspligtig, når det samlede beløb eksklusiv moms, der skal betales af de rejsende for rejseydelser omfattet af særordningen for rejsebureauer, og øvrige vederlag eksklusiv moms, der modtages for andre momspligtige ydelser, overstiger 50.000 kr.