åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne for opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber og foreninger mv.

Afsnittet indeholder:

  • Generelle regler
  • Særlige regler.

Generelle regler

Den skattepligtige indkomst for selskaber og foreninger mv. opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler, hvis de efter deres indhold kan anvendes på de selskaber og foreninger mv., der er omfattet af selskabsskatteloven. Se SEL § 8, stk. 1.

Selskabsbeskatningen omfatter de selskaber og foreninger mv., der er opregnet i SEL § 8, stk. 1, som er skattepligtige som selvstændige skattesubjekter. Se afsnit C.D.1 om subjektiv skattepligt.

Særlige regler

Udgangspunktet for opgørelse af den skattepligtige indkomst for selskaber er det samme som for fysiske personer.

Det er dog fastsat, at danske selskaber ikke beskattes af indkomst fra udenlandske faste driftssteder eller ejendomme. Se SEL § 8, stk. 2. Et selskab kan dog vælge at medregne indkomst fra alle udenlandske faste driftssteder, hvortil der er knyttet mobile borerigge. Se SEL § 8, stk. 3 .

Se afsnit C.D.2.3.1 om territorialprincippet.

Der er særlige regler for opgørelse af skattepligtig indkomst - herunder sambeskatningsindkomst - for Energinet.dk. Se SEL § 8, stk. 7.

For andelsforeninger - skattepligtige efter SEL § 1, stk. 1, nr. 3 - gælder særlige regler for opgørelse af den skattepligtige indkomst, idet der henvises til SEL §§ 14-16A. Ifølge sidstnævnte bestemmelser udgør den skattepligtige indkomst en procentdel af foreningens formue ved indkomstårets udgang. Se SEL § 8, stk. 8.

For visse selskaber og foreninger mv. gælder også særregler, der tager hensyn til de pågældende enheders særlige forhold. Det gælder eksempelvis for banker, sparekasser, forsikringsselskaber, gensidige forsikringsforeninger og realkreditinstitutter mv.

For foreninger mv., der beskattes efter SEL § 1, stk. 1, nr. 6, omfatter den skattepligtige indkomst alene indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed. Se afsnit C.D.1.1.12 om "Andre foreninger".