åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit handler om den skattemæssige behandling af overkurs ved aktieudstedelse.

Afsnittet indeholder:

  • Regel
  • Omkvalificering af skattefri overkurs til skattepligtigt tilskud mv.
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Regel

Overkurs, som et selskab får ved at udstede aktier ved

  • stiftelse eller
  • senere udvidelse af aktiekapitalen

skal ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst. Se SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

Overkurs er det beløb, der overstiger den tegnede akties pålydende værdi. Tegnes en aktie med en pålydende værdi på nominelt 100 kr. til kurs 150, udgør overkursen 50, som er skattefri for selskabet. Baggrunden for reglen er, at både indbetaling, pålydende værdi og overkursen skal behandles som skattefrit kapitalindskud.

Skattefriheden gælder både en officiel overkurs, hvor det beløb, som aktionæren indbetaler udover aktiens pålydende værdi, bogføres i selskabet som egenkapital, og en uofficiel overkurs, hvor merværdien ikke bogføres som egenkapital, men er en skjult reserve.

Selvom overkursen i forbindelse med en kapitaludvidelse overstiger, hvad en uafhængig køber ville betale for de nytegnede aktier, medfører dette ikke i sig selv, at overkursen falder uden for skattefritagelsesbestemmelsen i SEL § 13, stk. 1, nr. 1. Se SKM2006.344.LSR, hvor tegning af aktier til overkurs skete som forløber for et efterfølgende internt salg af aktierne, hvorved der blev konstateret et fradragsberettiget tab. Landsskatteretten fandt, at overkursen var omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1, og dermed skattefri.

Omkvalificering af skattefri overkurs til skattepligtigt tilskud mv.

I visse tilfælde kan overkurs efter en konkret vurdering anses for en udlodning eller tilskud til de involverede parter.

Se

  • SKM2004.8.LR, hvor en overkurs blev anset for et tilskud til det selskab, der udstedte aktier.
  • SKM2004.491.LSR,  hvor overkursen blev anset for en skattepligtig medlemsudlodning fra en forening, idet overkursen blev anset for fastsat for at omdanne en skattepligtig medlemsudlodning til en skattefri aktieavance.
  • LSR2020.17-0578368 hvor overkurs blev beskattet som maskeret udlodning hos faren, der havde foretaget gældskonvertering til overkurs i et selskab ejet af hans døtre, og som gave hos døtrene.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landskatteretskendelser

SKM2022.158.LSR

Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets bindende svar vedrørende spørgsmål 1 og 3. Landsskatteretten fandt ud fra en konkret vurdering, at der var tale om et samlet arrangement, som i det væsentligste havde til formål, at den ældre generation kunne stille kapital til rådighed for den yngre generation i investeringsøjemed. Landsskatteretten var derfor enig med Skatterådet i, at en kapitalforhøjelse, der er højere end handelsværdien af C-anparterne, ville indebære, at der skete en indirekte formueoverførsel fra den ældre generation til den yngre generation.

Datterselskabet skulle ikke selv beskattes af overkursen, da den er omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1. Dette spørgsmål var ikke en del af klagen til Landsskatteretten.

Tidligere SKM2019.30.SR.

Spørgsmål 1 og 3 vedrørende beskatning af aktionærerne var påklaget.

 

LSR2020.17-0578368

Selskab 1 foretog en gældskonvertering i Selskab 2. Gældskonverteringen skete til overkurs, idet de modtagne aktier var mindre værd end den konverterede fordring. Selskab 1 var ejet af faren til de indirekte aktionærer i Selskab 2 (D1 og D2). Landsskatteretten fandt, at overkursen ved gældskonverteringen var skattefri for Selskab 2 og ændrede på dette punk Skatterådets afgørelse. Landsskatteretten fandt ligesom Skatterådet at D1 og D2 skulle anses for at have modtaget en gave fra deres far, for uanset at gældskonverteringen skete på selskabsniveau var der tale om en indirekte formueoverførsel fra faren til D1 og D2. Endvidere skulle faren udbyttebeskattes, da den overførte formue ansås at have passeret farens økonomi. Faren var skattepligtig heraf som maskeret udlodning, jf. LL § 16 A.

 

SKM2006.344.LSR

B ejede samtlige anparter i A, hvis aktivitet alene bestod i besiddelse af børsnoterede værdipapirer. A havde i 2001 og 2002 underskud på henholdsvis 23,5 mio. kr. og 21,3 mio. kr. I 2002 havde B før en kapitalforhøjelse i A på nominelt 10.000 kr. ved indskud af 24. mio. kr., ved nytegning af anparter til overkurs, et tilgodehavende i A på ca. 23. mio. kr. Samme år solgte B samtlige anparter i A videre til sit nyerhvervede selskab C, hvorved B realiserede et betydeligt tab på anparterne i A. Overkursen ved kapitalforhøjelsen var omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1, og dermed skattefri.

 

SKM2004.491.LSR

To selskaber, som ejede en forening, stiftede et selskab til kurs 100. Foreningen foretog en kapitalforhøjelse på nominelt 25.000 kr. til kurs 36.000 i det nye selskab, hvorved foreningens formue blev apportindskud i dette selskab. Foreningens indbetaling af overkurs blev anset for skattepligtige medlemsudlodninger efter SL § 4.

 

Skatterådet

SKM2019.30.SR

Det ønskedes bekræftet, at en kapitaludvidelse, der skete ved nytegning af en ny anpartsklasse med forlods udbytteret, ikke medførte udbyttebeskatning og gaveafgift. Kapitaludvidelsen foretoges af et selskab, der kontrolleredes af forældre, i et datterselskab, hvor deres børn var medejere af selskabet.

Skatterådet fandt, at nytegningen af anparter i datterselskabet ikke skete til handelsværdien, da der ikke blev betalt en kompensation for den gevinstmulighed, der overgik til børnene.

Skatterådet fandt, at nytegningen af anparter havde en række skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser, da nytegningen medførte overførsel af værdier fra forældrene til børnene.

Datterselskabet skulle ikke selv beskattes af overkursen, da den er omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

Svar på spørgsmålene 1 og 3 vedrørende beskatning af aktionærerne blev påklaget til Landsskatteretten, der stadfæstede Skatterådets bindende svar. Se SKM2022.158.LSR.

SKM2019.16.SR

Skatterådet kunne bekræfte, at tilførslen af egenkapital fra hovedaktionæren til H via konvertering af gæld kr. 5 mio. og udstedelse af nye aktier nom. kr. 250.000 kunne gennemføres, uden at der opstod et skattepligtigt beløb for såvel selskabet som for de to ikke-deltagende kapitalejere. Skatterådet kunne endvidere bekræfte, at den endelige beløbsfastsættelse/konverteringskurs kunne fastsættes ved godkendelse af årsrapport for H for 20xx/20xx på generalforsamlingen omkring årsskiftet 20xx/20xx, når loftet fastlagdes til udligning af den opgjorte underbalance.

Efter Skattestyrelsens opfattelse, er begrundelsen ikke forkert, idet SEL § 31 D og SEL § 13 overlapper hinanden på dette punkt. Efter SEL § 13 er et selskab skattefrit af en eventuel overkurs ved udvidelse af aktiekapitalen. Det ville dog have været mest korrekt også at have anført lex specialis SEL § 13 som begrundelse for skattefriheden. Overkursreglen i SEL § 13 er således ikke sat ud af kraft med afgørelsen.

SKM2017.554.SR

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at en fars overdragelse af kapitalandele til overkurs til et selskab, hvori hans søn havde tegnet anparter til kurs 100, var skattefri for faren.

Skatterådet kunne endvidere ikke bekræfte, at farens overdragelse af kapitalandelene til det fælles selskab var skattefri for sønnen.

 

SKM2016.439.SR

6 eksterne parter fik tilbudt at tegne yderligere B-andele i et nystiftet kapitalselskab, der var 100% ejet af Spørger. B-andelene skulle tegnes til en overkurs mod til gengæld at blive tildelt en udbyttepræference. Skatterådet fandt at den påtænkte kapitaludvidelse ikke var skattepligtigt for Selskabet, jf. SEL § 13. Spørgsmålet var herefter om tegning af yderligere kapital måtte anses for at være afståelse af Spørgers kapitalandele i Selskabet. Idet der ikke var interessefællesskab mellem Spørger og de eksterne parter fandt Skatterådet, at der ikke sker nogen formueforskydning og ændring af vilkårene anses derfor ikke for en afståelse. Herefter var transaktionen ikke skattepligtig for Spørger.

SKM2014.760.SR

Nytegning af anparter i et selskab med to selskabsanpartshavere kunne foretages på en sådan måde, at der til de nytegnede anparter knyttede sig en forlods udbytteret, uden at dette medførte skattepligt hos nogen af de involverede selskaber.

SKM2013.73.SR

A A/S var ejet af udenlandsk selskab. A A/S havde et lån i det udenlandske selskab. Gælden skulle konverteres til egenkapital. Skatterådet fandt, at overkursen i forbindelsen med konverteringen af gæld til aktier ikke havde skattemæssige konsekvenser, da overkursen var omfattet af SEL § 13, stk. 1, nr. 1.

SKM2004.8.LR

D A/S var ejet af personerne A, B og C med en tredjedel til hver. A, B og C ville stifte et nyt selskab M2 A/S, der indirekte skulle ejes af A, B og C ligeledes med en tredjedel til hver. Herefter skulle D A/S nytegne aktier i M2 A/S til en betydelig overkurs. Nytegningen skulle ske ved apportindskud af aktierne og anparterne i D´s datterselskaber. Ligningsrådet udtalte, at forskellen mellem handelsværdien af kapitalandelene i datterselskaberne og det modtagne vederlag i skattemæssig henseende ville være at betragte som et ikke-fradragsberettiget tilskud fra D til M2 A/S, som M2 A/S ville være skattepligtig af. Den påtænkte disposition ville ikke udløse beskatning hos A, B eller C.