åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om, hvordan skatten forrentes i forbindelse med ansættelsesændringer ved forhøjelse og nedsættelse mv.

Afsnittet indeholder:

 • Introduktion til forrentning ved ansættelsesændringer
 • Forhøjelse
 • Nedsættelse
 • Fremrykket ansættelse ved skattepligtsophør/likvidationer.

Introduktion til forrentning ved ansættelsesændring

Skatten af forhøjelser og nedsættelser forrentes med samme procentsats og efter samme princip, dvs. fra hovedforfald 1. november efter indkomståret og indtil udskrivningsmåneden/udbetalingen finder sted, så der er symmetri i forrentningen af restskat og overskydende skat.

Forrentningen sker uanset, om ændringen skyldes ændret indkomstansættelse eller ændret acontoindbetaling, fx hvis en indbetaling har været placeret forkert i Skattestyrelsens bogholderi.

Satsen er den samme for morarenter ved for sen betaling på skattekontoen.

Der pålægges morarenter fra forfaldsmåneden for restskat som følge af en ansættelsesændring.

Renten er variabel.

Forhøjelse

Skatten af forhøjelser - altså ændringer i forhold til tidligere skatteansættelser - forrentes efter SEL § 30, stk. 2, med renten efter OPKL § 7, stk. 1, jf. stk. 2, med tillæg af 0,7 pct. pr. påbegyndt måned

 • fra den 1. november i kalenderåret efter indkomståret, eller
 • ved forskudt indkomstår fra den 1. november i kalenderåret efter det kalenderår, det forskudte indkomstår træder i stedet for

og til og med den måned, hvor opkrævningen udskrives.

Renten kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Skatten af forhøjelsen forfalder til betaling den 1. i måneden, der følger efter meddelelsen om forhøjelsen med seneste rettidige betalingsdato den 20. i samme måned.

Nedsættelse        

Overskydende skat i forbindelse med skattenedsættelse, herunder nedsættelse af restskat, forrentes efter SEL § 30, stk. 5, også med renten efter OPKL § 7, stk. 1, jf. stk. 2, med tillæg af 0,7 pct. fra den 1. november i kalenderåret

 • efter indkomståret eller
 • efter det kalenderår, det forskudte indkomstår træder i stedet for

og indtil måneden forudbetaling finder sted.

Renten er ikke skattepligtig.

Renten er variabel.

Fremrykket ansættelse ved skattepligtsophør/likvidation

Ændring af en fremrykket ansættelse i forbindelse med skattepligtsophør/likvidationer forrentes ikke i positiv eller negativ retning, hvis forfaldstidspunktet for restskatten/den overskydende skat ligger før det normale hovedforfaldstidspunkt, dvs. før 1. november i kalenderåret efter indkomståret mv.

Passeres dette tidspunkt, vil der ske normal forrentning efter reglerne om forhøjelse eller nedsættelse. Se afsnittene ovenfor om forhøjelse og nedsættelse.

Eksempel

Eksemplet viser en fremrykket ansættelse i forbindelse med likvidation.

 • Selskabet har kalenderårsregnskab og likvideres pr. 1. maj 2021.
 • Oplysningsskema for indkomståret 2020 og for den afsluttende periode (1. januar - 1. maj 2021) indsendes senest den 2. juni 2021.
 • Overskydende skat for indkomståret 2020 udgør kr. 100.000. Restskat for den afsluttende periode udgør kr. 10.000. Overskydende skat for indkomståret 2020 efter modregning af restskat for indkomståret 2021, kr. 90.000, udbetales i juli 2021, uden rente.

Bliver den overskydende skat for indkomståret 2020 udbetalt i december 2021, skal der beregnes en rente fra den 1. november 2020 og til udbetalingstidspunktet, dvs. ►2 påbegyndte måneder◄, af kr. 100.000 til fordel for selskabet.

Renten er variabel.