Indhold

Dette afsnit handler om muligheden for at få nedsat den ordinære acontoskat.

Afsnittet indeholder:

  • Ansøgning
  • Dokumentation
  • Efterfølgende frivillig indbetaling og opskrivning af rater
  • Klageadgang

Ansøgning

Hvis selskabet forventer, at indkomstforholdene i indkomståret vil afvige væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære acontoskat, kan selskabet anmode om, at den ordinære acontoskat nedsættes under hensyn til selskabets oplysninger om forventede indkomstforhold. Se SEL § 29 C.

Selskabet anmoder om nedsættelse via TastSelv Erhverv efter modtagelsen af opkrævningen og inden betalingsfristen for den ordinære acontoskat henholdsvis 20. marts og 20. november. Når selskabet nedsætter rater, er det ensbetydende med, at selskabet søger om nedsættelse af ordinære acontorater, og Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation herfor.

Ansøgning om at få nedsat ordinære acontoskatterater kan kun under særlige omstændigheder fremsættes efter raternes betalingsfrist.

Dokumentation

Selskabet kan ikke få nedsat den ordinære acontoskat til et mindre beløb end det, som selskabet sandsynligvis skal betale i indkomstskat for det pågældende indkomstår.

Det betyder, at det er selskabet, der på forlangende skal kunne dokumentere sandsynligheden for en lavere forventet indkomst. Det vil som udgangspunkt være tilstrækkeligt at henvise til de senest foreliggende regnskabsoplysninger, herunder oplysninger om underskud fra tidligere år.

Efterfølgende frivillig acontoskat og opskrivning af rater

Efter Skattestyrelsens opfattelse er det en betingelse for at få tilladelse til at nedsætte de ordinære rater, at der ved efterfølgende frivillig indbetaling foretages opskrivning af den/de nedsatte rate(r).

►Frivillig acontoskat kan ikke indberettes, hvis selskabet har nedsat den ordinære rate. Nedsættelsen skal annulleres før indberetning af frivillig skat.◄