Indhold

Dette afsnit beskriver hvilke selskaber, der er omfattet af ordningen.

Alle nye selskaber er automatisk omfattet af acontoskatteordningen. Se SEL § 30 A, stk. 1.

Det er skattepligtssubjekter, der er omfattet af selskabsskatteloven og fondsbeskatningsloven (FBL § 15), der kan blive omfattet af ordningen.